TPR – pytania i odpowiedzi (edycja druga)


Publikujemy zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

28.11.2023

Dla ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania cen transferowych przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych TPR.

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w wydaniu drugim informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” rozszerzono odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej wersji dokumentu (z września 2020 r.) oraz dodano nowe zagadnienia.

Ponadto, analiza informacji o cenach transferowych złożonych za 2019 r. przyczyniła się do rozszerzenia informatora TPR o dodatkowe zagadnienia zidentyfikowane jako wymagające doprecyzowania.

W celu uproszczenia procesu raportowania informacji o cenach transferowych oraz zapewnienia spójności danych, zaktualizowany Informator TPR zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji TPR m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich. 

Terminy

Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii termin na złożenie Informacji TPR uległ przedłużeniu:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Informator nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).

 

Klasyfikacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu rekomendowanej prezentacji danych w informacji TPR i nie dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach podatników.

Pliki do pobrania