Usługi online


Sprawdź, jakie wybrane, popularne sprawy z zakresu podatków i cła możesz załatwić online bez wychodzenia z domu

Wybierz tematykę

Uwaga: Nie znalazłeś swojej sprawy? Napisz pismo ogólne do urzędu przez ePUAP i podpisz profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Listę usług online dla obywateli i przedsiębiorców znajdziesz na gov.pl

Twój e-PIT i inne zeznania podatkowe

Zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 - usługa Twój e-PIT na podatki.gov.pl

Elektroniczne formularze PIT, CIT, VAT, dot. gier hazardowych, podatku tonażowego oraz podatku od niektórych instytucji finansowych - e-Deklaracje na podatki.gov.pl

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatek od spadków i darowizn (SD) - podatki.gov.pl  - usługi

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) - ePUAP

Podatek akcyzowy:

  • zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/ zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy (AKC-RU/AKC-ZU) - gov.pl albo PUESC
  • deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego (AKC-U/S) i dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego - PUESC
  • wiążąca informacja akcyzowa (WIA) - ePUAP

E-usługi związane m.in. z odprawami celnymi, przekraczaniem granicy i podatkiem akcyzowym - PUESC

Zaświadczenia

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - są dostępne na biznes.gov.pl

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT - są dostępne na biznes.gov.pl

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości - e-PUAP

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Umorzenie zaległości podatkowej - dostępne na biznes.gov.pl

Rozłożenie na raty należności podatkowych - dostępne na biznes.gov.pl

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych - dostępne na biznes.gov.pl

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy – dostępne na biznes.gov.pl

Uwolnienie środków na rachunku VAT

Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT-  biznes.gov.pl

JPK (jednolity plik kontrolny)

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma - podatki.gov.pl w zakładce JPK

Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej UPL-1 - biznes.gov.pl

Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) - są dostępne na ePUAP

Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P) - są dostępne na ePUAP

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (OPL-1P) - są dostępne na ePUAP

Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) - są dostępne na ePUAP

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPS-1) - są dostępne na ePUAP

Udzielenie pełnomocnictwa do doręczeń (PPD-1) - są dostępne na ePUAP

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (OPD-1) - są dostępne na ePUAP

Pełnomocnictwo ogólne - podatki.gov.pl – usługi

Karta podatkowa

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) - są dostępne na podatki.gov.pl  – usługi

Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16Z) - są dostępne na podatki.gov.pl  – usługi

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) - są dostępne na podatki.gov.pl  – usługi

Czynny żal

Czynny żal możesz złożyć na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego, korzystając z wzoru pisma ogólnego, lub przez podatki.gov.pl.

Obecnie rekomendujemy korzystanie z ePUAP ­- do czasu uruchomienia funkcjonalności na podatki.gov.pl.

Sprawozdania finansowe

Informacje o elektronicznych sprawozdaniach finansowych, bezpłatne narzędzie do ich sporządzenia i złożenia - podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe