Wniosek o interpretację indywidualną


Chcesz wiedzieć czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe w Twojej indywidualnej sprawie? Złóż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej możesz złożyć, jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną,
 • osobą prawną – np. spółką z o.o.,
 • jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej – np. stowarzyszeniem, spółką cywilną,
 • osobą fizyczną planującą założyć spółkę,
 • podatkową grupą kapitałową,
 • innym podmiotem.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji możesz wystąpić indywidualnie lub wspólnie z kilkoma zainteresowanymi w sprawie podmiotami.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pamiętaj! Jeśli chcesz być poinformowany telefonicznie albo mailowo o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie Twojego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy, wypełnij część L wniosku ORD-IN lub część M wniosku ORD-WS.

Co musisz zrobić?

 • wypełnij formularz ORD-IN, lub ORD-WS jeśli składasz wniosek we wspólnej sprawie z innymi podmiotami (np. z kontrahentem, z którym zawierasz transakcję). Wspólna sprawa oznacza, że Ty oraz pozostałe podmioty jesteście uczestnikami tego samego zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub będziecie uczestniczyć w tym samym zdarzeniu, które dopiero planujecie (zdarzenie przyszłe),
 • jeśli z wnioskiem występujesz z innymi podmiotami, to wskaż we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Podmiot ten otrzyma interpretację lub postanowienie. Pozostałe podmioty, zwane dalej „zainteresowanymi niebędącymi stroną postępowania” otrzymają odpis interpretacji lub postanowienia,
 • dołącz do wniosku wspólnego ORD-WS tyle załączników ORD-WS/B, ilu jest zainteresowanych niebędących stroną postępowania, wskazanych we wniosku,
 • wypełnij formularz ORD-IN/A lub ORD-WS/A, jeśli opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, pytanie lub stanowisko nie mieszczą się na formularzu ORD-IN lub ORD-WS,
 • podpisz wniosek,
 • opłać wniosek i dołącz dowód wpłaty do wniosku.

Pamiętaj! Jeżeli wniosek przesyłasz przez Internet jako załącznik do pisma ogólnego to wniosek ten powinien być odrębnie podpisany.

Co zawiera wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zawierać:

 • wskazanie rodzaju podatku, którego dotyczy wniosek,
 • wskazanie przepisów podatkowych, które mają podlegać interpretacji,
 • dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego),
 • konkretne pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź,
 • Twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie, będące odpowiedzią na pytania zadane do opisanego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego,
 • oświadczenie, że w sprawie, którą opisujesz, nie toczy się postępowanie podatkowe, i nie jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa oraz, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

 • powinien być dokładny i konkretny,
 • powinien zawierać wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie i są istotne dla oceny skutków podatkowych stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • nie może dotyczyć hipotetycznych sytuacji, tj. nie może zawierać sformułowań wskazujących na niepewność opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego (np. prawdopodobnie doszło/dojdzie do…, być może nastąpiło/nastąpi…),
 • powinien dotyczyć Twojej indywidualnej sprawy,
 • powinien zawierać opis istotnych dokumentów dotyczących sprawy (np. akty notarialne, umowy, faktury), nie załączaj tych dokumentów do wniosku,
 • jeśli z wnioskiem występujesz z innymi podmiotami (ORD-WS), to opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powinien dotyczyć wszystkich tych podmiotów.

Pamiętaj! Dyrektor KIS nie przeprowadza postępowania dowodowego. Przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe uznaje za zgodny z rzeczywistością.

Pytanie

 • powinno dotyczyć skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • powinno odwoływać się do konkretnych przepisów prawa podatkowego, do których organ miałby się odnieść, tj. konkretnych artykułów, ustępów, punktów ustawy podatkowej,
 • powinno być zamknięte, aby Dyrektor KIS mógł na nie odpowiedzieć „tak” albo „nie” (np. „Czy przedmiotowa sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym zbycie jej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?”),
 • nie może być zbyt ogólne (np. „Czy w danym stanie faktycznym muszę zapłacić jakikolwiek podatek?”),
 • powinno dotyczyć Twojej sytuacji i nie powinno dotyczyć sprawy innej osoby chyba, że składasz wniosek ORD-WS.

Pamiętaj! Ocenie podlega przedstawione przez Ciebie stanowisko co do zastosowania przepisów. Ocenie podlegają również przepisy prawa podatkowego w kontekście stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wskaż konkretne przepisy, do których Dyrektor KIS ma się odnieść.

Stanowisko w sprawie

 • powinno zawierać odpowiedzi na zadane pytania,
 • powinno być spójne ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym oraz zadanym pytaniem,
 • powinno być jednoznaczne, nie może przedstawiać kilku wariantów odpowiedzi,
 • powinno zawierać subiektywną ocenę prawną zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (np „moim zdaniem...”, „w ocenie Wnioskodawcy...” itp.),
 • może zawierać Twoje argumenty prawne, w tym powołanie się na linię orzeczniczą organów podatkowych lub sądownictwa, aby lepiej uzasadnić stanowisko w sprawie.

Oświadczenie

 • razem z wnioskiem złóż oświadczenie zgodnie z art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej. Oświadczenie powinno zostać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń i zawierać informację, że w sprawie, którą opisujesz, nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa oraz sprawa nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 • podpisując wniosek podpisujesz również oświadczenie, jeśli oświadczenie składasz oddzielnie to pamiętaj o podpisaniu również oświadczenia,
 • jeśli złożysz fałszywe oświadczenie wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych.

Pamiętaj! W przypadku wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS), każdy zainteresowany niebędący stroną postępowania na oddzielnym załączniku ORD-WS/B powinien podpisać oświadczenie.

Podpis

 • wniosek podpisz własnoręcznie lub za pomocą podpisu elektronicznego. Pamiętaj! Wysyłając wniosek drogą elektroniczną, musisz użyć podpisu elektronicznego, podczas gdy w przypadku wysyłki papierowej koniecznie podpisz wniosek odręcznie,
 • jeśli wniosek składasz jako reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej sprawdź czy jesteś do tego prawnie umocowany.

Ile wynosi opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

 • opłata za wniosek o wydanie interpretacji wynosi 40 zł,
 • w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych – opłata wynosi 40 zł od każdego odrębnego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego,
 • w przypadku wniosku wspólnego opłata jest pobierana od każdego z zainteresowanych,
 • wpłać na rachunek bankowy KIS – numer konta NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule wpisz „za wydanie interpretacji indywidualnej” oraz wskaż Twoje dane identyfikacyjne np. NIP/numer PESEL,
 • kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu dołącz do wniosku lub prześlij ją w ciągu 7 dni kalendarzowych na adres KIS.

Składasz wniosek wspólny ORD-WS ze swoim kontrahentem (2 zainteresowanych). Wniosek ten zawiera opis trzech stanów faktycznych.

Wnosisz opłatę w wysokości 240 zł:

3 stany faktyczne – 3 x 40 zł = 120 zł

2 wnioskodawców – 2 x 120 zł = 240 zł

Pełnomocnictwo

 • jeśli wniosek składasz za pośrednictwem pełnomocnika, dołącz do wniosku pełnomocnictwo,
 • dołącz oryginał pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) albo pełnomocnictwa do doręczeń (PPD-1) lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis tego pełnomocnictwa,
 • pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym powinien wskazać w pełnomocnictwie adres do doręczeń elektronicznych,
 • dołącz do wniosku potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł,
 • opłatę skarbową wpłać do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, numer konta Bank PKO BP 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770. W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
 • jeśli jesteś przedsiębiorcą z siedzibą w innym niż Polska kraju, dołącz do wniosku oryginał lub uwierzytelnioną kopię urzędowego dokumentu obcojęzycznego (np. wypis z rejestru) oraz jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z których wynika sposób reprezentacji Ciebie w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, w tym prawo do udzielenia pełnomocnictwa,
 • jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym, który posiada oddział na terytorium Polski – wniosek może/mogą podpisać osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Ciebie wskazana/e w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wówczas nie masz obowiązku składania dokumentu obcojęzycznego i jego tłumaczenia na język polski.

Pamiętaj! Jeżeli wniosek przesyłasz przez Internet (ePUAP, e-Urząd Skarbowy), to załączone pełnomocnictwo do pisma ogólnego powinno być odrębnie podpisane.

Kiedy nie otrzymasz interpretacji

Interpretacji indywidualnej nie otrzymasz, gdy zagadnienie, o które chcesz zapytać:

 • zostało już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (skorzystaj z wyszukiwarki interpretacji: eureka.mf.gov.pl),
 • stanowi przedmiot wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (tzw. WIS – decyzja, która wskazuje, jaka stawka VAT jest właściwa dla danego towaru bądź usługi),
 • uzasadnia przypuszczenie, że Twoje działanie może zmierzać do unikania opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa w zakresie podatku VAT[2],
 • zostało przedstawione w niewystarczający sposób i nie zostało przez Ciebie uzupełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wezwaniu organu,
 • nie dotyczy przepisów prawa podatkowego wynikających z ustaw podatkowych, np. PIT, CIT, VAT, PCC,
 • dotyczy właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych,
 • dotyczy Twojej indywidualnej sprawy podatkowej, która w dniu złożenia wniosku o interpretację jest przedmiotem np. toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej[3].

W jakim terminie otrzymasz interpretację indywidualną

 • na wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS ma 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku,
 • jeśli Twój wniosek będzie niepełny – dostaniesz wezwanie do uzupełnienia wniosku. Uzupełnij wniosek w ciągu 7 dni. Okresu między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem przez Ciebie wniosku nie wlicza się do 3 miesięcznego terminu do wydania interpretacji,
 • jeśli nie dostaniesz interpretacji indywidualnej w ciągu 3 miesięcy, Twoje stanowisko – które przedstawisz we wniosku – zostaje uznane za prawidłowe,
 • interpretację dostaniesz na Twoje konto ePUAP, na konto w e-Urzędzie Skarbowym lub pocztą na adres, który wskażesz we wniosku lub jeżeli składasz wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, na jego adres.

UWAGA! Jeżeli złożysz wniosek przed odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, to termin na jego rozpatrzenie jest dodatkowo przedłużony o 3 miesiące.

------------------------
 • [1] Pod wskazanym linkiem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące pisma ogólnego.
 • [2] Art. 14b § 2a i § 5b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). We wskazanym przepisie znajduje się katalog spraw, których nie może dotyczyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • [3] Art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej. We wskazanym przepisie znajduje się katalog spraw których nie może dotyczyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.