Instrukcja wypełniania wniosku ORD-WS


Masz problem z wypełnieniem wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS)? Sprawdź w instrukcji, co wpisać w poszczególne pola

16.04.2024

Jak wypełnić wniosek

 • Wniosek wypełnij dużymi, drukowanymi literami,
 • skorzystaj z czarnego lub niebieskiego długopisu,
 • wypełnij tylko jasne pola.

Wypełnianie dokumentu - krok po kroku

Krok 1 - Sekcja nagłówkowa

W tym formularzu wpisz dane zainteresowanego będącego stroną postępowania. Jeśli jesteś zainteresowanym niebędącym stroną postępowania, wypełnij formularz ORD-WS/B.

W pozycji 1 wpisz NIP lub numer PESEL.

Podaj numer PESEL, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

Podaj NIP jeżeli jesteś osobą, która:

 • prowadzi działalność gospodarczą lub jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT,
 • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Krok 2 - A. Zakres i Cel złożenia wniosku

A.1. Rodzaj sprawy

Część A.1 określa zakres jakim objęty będzie wniosek, a zatem jakiego podatku będzie on dotyczył. W pozycji 4 zaznacz właściwy zakres tematyczny.

A.2. Cel złożenia wniosku

W pozycji 5 części A.2 zaznacz cel składanego formularza. Może on dotyczyć zarówno złożenia nowego wniosku, jak i uzupełnienia wniosku, który złożyłeś wcześniej (dot. uzupełnienia z własnej inicjatywy lub na wezwanie organu). Organ wezwie cię do uzupełnienia wniosku, gdy wniosek będzie zawierał braki formalne, między innymi takie jak:

 • brak wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego,
 • brak przedstawienia Twojego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego[1].

Krok 3 - B. Dane zainteresowanego będącego stroną postępowania

B.1. Dane identyfikacyjne

W części B.1 zamieść dane zainteresowanego będącego stroną postępowania. Wydaną na podstawie wniosku interpretację lub postanowienie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia[2].

W pozycji 7 wpisz nazwisko i pierwsze imię, jeśli jesteś osobą fizyczną, lub nazwę pełną, jeśli działasz w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, podatkowej grupy kapitałowej lub innego podmiotu.

Pozycję 12 wypełniasz wyłącznie, jeśli działasz w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, lub innego podmiotu.

B.2. Status zainteresowanego

Część B.2 dotyczy Twojego statusu wobec sprawy, w której składasz wniosek. W pozycji 13 wskaż, jaką pełnisz rolę w sytuacji opisanej w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym.

B.3. Adres zamieszkania / Adres siedziby zainteresowanego

W części B.3 umieść dane adresowe. Wniosek pozbawiony tych danych zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia[3].

B.4. Adres do korespondencji zainteresowanego

Jeśli adres zamieszkania lub siedziby jest inny niż adres do korespondencji, wypełnij pozycje 23-31.

W pozycji 32 możesz wskazać adres do doręczeń w systemie ePUAP. Wypełnienie tej pozycji nie jest obowiązkowe. Wypełnij ją, wyłącznie gdy wniosek składasz w postaci papierowej i nie wyrażono zgody na doręczanie w systemie e-Urząd Skarbowy, a pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku mają być doręczane w systemie ePUAP. Adres do doręczeń w systemie ePUAP to nie jest adres e-mail (Więcej na stronie www.epuap.gov.pl: Jak znaleźć swój adres w systemie ePUAP?). Jeżeli wyraziłeś zgodę na doręczanie pism w systemie e-Urząd Skarbowy, pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku będą doręczane w systemie e-Urząd Skarbowy.

W przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie pisma nastąpi na adres wskazany w części B.3 albo B.4 za potwierdzeniem odbioru.

Krok 4 - C. Organy podatkowe właściwe dla zainteresowanego (...)

W większości spraw podatkowych właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego. Naczelnika urzędu skarbowego właściwego w Twojej sprawie określ ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej[4].

Krok 5 - D. Pełnomocnicy i przedstawiciele zainteresowanego

D.1. Informacja o pełnomocniku do doręczeń lub dane przedstawiciela

Część D dotyczy danych Twojego pełnomocnika bądź przedstawiciela. Część D podlega wypełnieniu, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika do doręczeń, pełnomocnika szczególnego lub jeśli działasz przez przedstawiciela. Jeśli ustanowiłeś pełnomocnika do doręczeń lub pełnomocnika szczególnego, należy dołączyć do każdego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (chyba że przepisy szczególne nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej). Do udzielenia pełnomocnictw możesz skorzystać z odpowiednich druków: PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne, PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń.

D.2. Adres do doręczeń przedstawiciela

Część D.2 dotyczy danych do korespondencji Twojego przedstawiciela. W pozycji 51 wskaż jego adres do doręczeń w systemie ePUAP. Wypełnienie tej pozycji nie jest obowiązkowe. Wypełnij ją, wyłącznie, gdy wniosek składasz w postaci papierowej i nie wyrażono zgody na doręczanie w systemie e-Urząd Skarbowy, a pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku mają być doręczane w systemie ePUAP. Jeżeli Twój przedstawiciel wyraził zgodę na doręczanie pism w systemie e-Urząd Skarbowy, pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku będą doręczane w systemie e-Urząd Skarbowy.

W przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie pisma nastąpi na adres wskazany w części D.2 za potwierdzeniem odbioru.

D.3. Informacja o pełnomocniku szczególnym

Część D.3 wypełnij, jeśli udzieliłeś pełnomocnictwa szczególnego. Do udzielenia pełnomocnictwa szczególnego możesz skorzystać z odpowiedniego druku PPS-1. W przypadku gdy ustanowiłeś pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych), dostarcz organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa szczególnego (pełnomocnictw szczególnych), wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za pełnomocnictwo (chyba że przepisy szczególne nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej).

Krok 6 - E. Informacja o wnioskodawcy (grupie zainteresowanych)

Część E dotyczy łącznej liczby zainteresowanych oraz liczby zainteresowanych niebędących stronami. Wypełnij pozycję 53 wskazując ogólną liczbę wszystkich zainteresowanych (tu uwzględnij siebie) oraz pozycję 54 wskazując liczbę zainteresowanych niebędących stronami. Dołącz do wniosku wspólnego ORD-WS tyle załączników ORD-WS/B, ilu jest zainteresowanych niebędących stroną postępowania, wskazanych we wniosku.

Krok 7 - F. Przedmiot wniosku

W pozycji 55 zaznacz, czy wniosek dotyczy stanu faktycznego, a więc sytuacji, która już się wydarzyła, czy zdarzenia przyszłego, które dopiero planujesz. Podaj również, ilu zagadnień dotyczy wniosek.

W pozycji 58 wskaż przepisy, których dotyczy wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Aby wskazać przepis, podaj jego oznaczenie oraz akt prawny, w którym się znajduje.

Przedmiotem wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej nie mogą być między innymi przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych[5].

Krok 8 - G. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty

Część G dotyczy opłaty za wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej. Za każdy przedstawiony odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, wskazane w pozycji 56 i 57, zapłacisz 40 zł. Tę kwotę należy pomnożyć przez ogólną liczbę zainteresowanych wskazaną w pozycji 53. Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu dołącz do wniosku lub prześlij ją w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia złożenia wniosku) na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

W części G pozycja 61 dotyczy zwrotu opłaty. Zwrot opłaty następuje nie później niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji[6]. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi, jeśli:

 • zapłacisz za dużo – w odpowiedniej części,
 • wycofasz wniosek – w całości,
 • wycofasz część wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpowiedniej części[7].

Krok 9 - H. Wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego (...)

W części H formularza opisz stan faktyczny (zdarzenie, które już się wydarzyło) lub zdarzenie przyszłe (które dopiero planujesz). Opis ten powinien:

 • być dokładny i konkretny, zawierać wszystkie informacje, które są istotne dla oceny skutków podatkowych tego zdarzenia,
 • zawierać istotne informacje z punktu widzenia przepisów, o których interpretację wnosisz,
 • dotyczyć Twojej indywidualnej sprawy, ale i pozostałych osób składających wniosek,
 • zawierać opis istotnych dokumentów dotyczących sprawy (np. akty notarialne, umowy, faktury). Nie załączaj tych dokumentów do wniosku, a jedynie opisz co z nich wynika

Jeśli opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego jest zbyt obszerny i nie mieści się w pozycji 63, opisz go w załączniku do wniosku (formularz ORD-WS/A).

Do opisanego w pozycji 64 stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zadaj konkretne pytanie/pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedź. Pytanie powinno:

 • określać skutki na gruncie konkretnych przepisów prawa podatkowego, o których interpretację wnosisz,
 • dotyczyć Twojej sytuacji, ale i pozostałych osób składających wniosek,
 • mieć charakter zamknięty (możliwa jest odpowiedź tak/nie),
 • być powiązane z konkretnymi konsekwencjami podatkowymi, jakie wywołuje Twój opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
 • być szczegółowe, nie zadawaj ogólnych pytań (np. „Czy w danym stanie faktycznym muszę zapłacić jakikolwiek podatek?”).

Krok 10 - I. Elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

I.1. Dane dotyczące osób fizycznych

W części I wskaż, czy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji, w których biorą udział podmioty zagraniczne lub mające, bądź mogące mieć skutki transgraniczne (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Nie musisz wypełniać części I dotyczącej elementów transgranicznych wniosku jeśli wniosek ten dotyczy wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej albo jeśli wniosek dotyczy podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług.

Jeśli w stanie faktycznym występują, lub w zdarzeniu przyszłym są przewidywane elementy transgraniczne, wskaż w części I.1 państwa lub terytoria miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

I.2. Dane dotyczące osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

W części I.2 – dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

I.3. Dane dotyczące zagranicznych zakładów

W części I.3/I.4 – państwa lub terytoria ich siedziby, zarządu lub położenia zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytoria, w których skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

I.4. Państwo lub terytorium wystąpienia skutków transgranicznych transakcji (...)

Krok 11 - J. Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej (...)

Udziel odpowiedzi na pytanie/pytania zadane w pozycji 64. Brak Twojego stanowiska lub jego niespójność ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym lub pytaniem/pytaniami uniemożliwi wydanie interpretacji indywidualnej. Twoje stanowisko powinno być jednoznaczne, nie może przedstawiać kilku wariantów odpowiedzi. Powinno zawierać subiektywną ocenę prawną zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (np. „moim zdaniem...”, „w ocenie Wnioskodawcy...” itp.). Wskaż Twoje argumenty prawne, w tym powołanie się na linię orzeczniczą organów podatkowych lub sądownictwa, aby lepiej uzasadnić stanowisko w sprawie.

Krok 12 - K. Informacja o załącznikach ORD-WS/A

Pamiętaj, aby wymienione załączniki ORD-WS/A dołączyć do wniosku.

Krok 13 - L. Oświadczenie i podpis zainteresowanego będącego stroną postępowania (...)

Składając podpis w polu 81 oświadczasz, że sprawa, którą opisujesz nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Krok 14 - M. Powiadomienie o wydaniu interpretacji

W części M możesz wskazać, czy chcesz otrzymać powiadomienie o wydaniu interpretacji. Ta część dotyczy sposobu kontaktu, które może wykorzystać organ, aby poinformować Ciebie o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz ocenie w niej zawartej lub innym sposobie rozstrzygnięcia wniosku. Wpisz w pozycji 84 nr telefonu lub adres mailowy, aby uzyskać informację o rozstrzygnięciu Twojej sprawy.

Pliki do pobrania

-------------------------------

 • [1] Art. 14b § 3 w zw. z art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
 • [2] Art. 14r § 3 Ordynacji podatkowej
 • [3] Art. 169 § 1a Ordynacji podatkowej
 • [4] Art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej
 • [5] Art. 14b § 2a Ordynacji podatkowej. We wskazanym przepisie znajduje się katalog spraw których nie może dotyczyć wniosek o interpretację indywidualną
 • [6] Art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej
 • [7] Art. 14f § 2b Ordynacji podatkowej