Instrukcja wypełniania wniosku ORD-WS/B


Masz problem z wypełnieniem załącznika do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS/B)? Sprawdź w instrukcji, co wpisać w poszczególne pola

16.04.2024

Jak wypełnić wniosek

  • Wniosek wypełnij dużymi, drukowanymi literami,
  • skorzystaj z czarnego lub niebieskiego długopisu,
  • wypełnij tylko jasne pola.

Wypełnianie dokumentu - krok po kroku

Krok 1 - Sekcja nagłówkowa

Załącznik ORD-WS/B wypełniasz jako osoba zainteresowana niebędąca stroną postępowania.

W pozycji 1 wpisz NIP lub numer PESEL zainteresowanego będącego stroną postępowania, który składa wniosek ORD-WS, do którego załącza się wypełniony formularz ORD-WS/B. W tę pozycję nie wpisuj własnego numeru PESEL lub NIP.

Krok 2 - A. Dane zainteresowanego niebędącego stroną postępowania

A.1. Dane identyfikacyjne

W pozycji 3 wpisz swój NIP lub numer PESEL, tj. zainteresowanego, niebędącego stroną postępowania.

Podaj numer PESEL, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która:

  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

Podaj NIP jeżeli jesteś osobą, która:

  • prowadzi działalność gospodarczą lub jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT,
  • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

W pozycji 5 wpisz nazwisko i pierwsze imię, jeśli jesteś osobą fizyczną, lub nazwę pełną, jeśli działasz w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, podatkowej grupy kapitałowej lub innego podmiotu.

Pozycję 10 wypełniasz wyłącznie, jeśli działasz w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, lub innych podmiotów.

A.2. Status zainteresowanego

Część A.2 dotyczy Twojego statusu wobec sprawy, w której składany jest wniosek ORD-WS. W pozycji 11 wskaż, jaką pełnisz rolę w sytuacji opisanej w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym.

A.3. Adres zamieszkania / Adres siedziby zainteresowanego

W części A.3 umieść swoje dane adresowe.

A.4. Adres do korespondencji zainteresowanego

Jeśli adres zamieszkania lub siedziby jest inny niż adres do korespondencji, wypełnij pozycje 21-29.

W pozycji 30 możesz wskazać adres do doręczeń w systemie ePUAP. Wypełnienie tej pozycji nie jest obowiązkowe. Wypełnij ją, wyłącznie gdy wniosek składasz w postaci papierowej i nie wyrażono zgody na doręczanie w systemie e-Urząd Skarbowy, a pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku mają być doręczane w systemie ePUAP. Adres do doręczeń w systemie ePUAP to nie jest adres e-mail (Więcej na stronie www.epuap.gov.pl: Jak znaleźć swój adres w systemie ePUAP?). Jeżeli wyraziłeś zgodę na doręczanie pism w systemie e-Urząd Skarbowy, pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku będą doręczane w systemie e-Urząd Skarbowy.

W przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie pisma nastąpi na adres wskazany w części A.3 albo A.4 za potwierdzeniem odbioru.

Krok 3 - B. Organy podatkowe właściwe dla zainteresowanego (...)

W większości spraw podatkowych właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego. Naczelnika urzędu skarbowego właściwego w Twojej sprawie określ ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej[1].

Krok 4 - C. Pełnomocnicy i przedstawiciele zainteresowanego

C.1. Informacja o pełnomocniku do doręczeń lub dane przedstawiciela

Część C dotyczy danych Twojego pełnomocnika bądź przedstawiciela. Część podlega wypełnieniu, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika do doręczeń, pełnomocnika szczególnego lub jeśli działasz przez przedstawiciela. Jeśli ustanowiłeś pełnomocnika do doręczeń lub pełnomocnika szczególnego, należy dołączyć do każdego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (chyba że przepisy szczególne nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej). Do udzielenia pełnomocnictw możesz skorzystać z odpowiednich druków: PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne, PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń.

C.2. Adres do doręczeń przedstawiciela

Część C.2 dotyczy danych do korespondencji Twojego przedstawiciela. W pozycji 48 wskaż jego adres do doręczeń w systemie ePUAP. Wypełnienie tej pozycji nie jest obowiązkowe. Wypełnij ją, wyłącznie, gdy wniosek składasz w postaci papierowej i nie wyrażono zgody na doręczanie w systemie e-Urząd Skarbowy, a pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku mają być doręczane w systemie ePUAP. Jeżeli Twój przedstawiciel wyraził zgodę na doręczanie pism w systemie e-Urząd Skarbowy, pisma w sprawie będącej przedmiotem wniosku będą doręczane w systemie e-Urząd Skarbowy.

W przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie pisma nastąpi na adres wskazany w części C.2 za potwierdzeniem odbioru.

C.3. Informacja o pełnomocniku szczególnym

Część C.3 wypełnij, jeśli udzieliłeś pełnomocnictwa szczególnego. Do udzielenia pełnomocnictwa szczególnego możesz skorzystać z odpowiedniego druku PPS-1. W przypadku gdy ustanowiłeś pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych), dostarcz organowi oryginał lub notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis pełnomocnictwa szczególnego (pełnomocnictw szczególnych), wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za pełnomocnictwo (chyba że przepisy szczególne nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej).

Krok 5 - D. Oświadczenie i podpis zainteresowanego będącego stroną postępowania (...)

Składając podpis w polu 51 oświadczasz, że sprawa, którą opisujesz, nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Pliki do pobrania

-------------------------------

  • [1] Art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)