Upoważniony przedsiębiorca (AEO)


Informacje na temat statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) m.in. informacje podstawowe, wytyczne i instrukcje, komunikaty i wyjaśnienia, pytania i odpowiedzi oraz kontakt

Informacje podstawowe

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której np. importuje towary spoza Unii Europejskiej, może otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy.

Status ten zwany jest statusem AEO. Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę.

Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego.

Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego.

Przedsiębiorca nie ma prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO.

Status AEO, przyznany przez jedno państwo członkowskie Unii, jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich.

Aby uzyskać status AEO przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania zawarte w przepisach unijnego prawa celnego.

Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to przyznanie przedsiębiorcy wielu przywilejów. Ich katalog zawierają przepisy unijnego prawa celnego.

Posiadacz statusu AEO może być traktowany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy.

Upoważniony przedsiębiorca AEO (DOCX, 16 kB)

Wniosek o wydanie pozwolenia AEO można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Wytyczne i instrukcje

Wyjaśnienia i komunikaty

Kontakt

Aby uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z koordynatorem do spraw uproszczeń w izbie administracji skarbowej, we właściwości której masz siedzibę lub wyślij pytanie na adres e-mail: aeo.pl@mf.gov.pl