Upoważniony przedsiębiorca (AEO)


Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której np. importuje towary spoza Unii Europejskiej, może otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy.

Status ten zwany jest statusem AEO. Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę.

Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego.

Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego.

Przedsiębiorca nie ma prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO.

Status AEO, przyznany przez jedno państwo członkowskie Unii, jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich.

Aby uzyskać status AEO przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania zawarte w przepisach unijnego prawa celnego.

Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to przyznanie przedsiębiorcy wielu przywilejów. Ich katalog zawierają przepisy unijnego prawa celnego.

Posiadacz statusu AEO może być traktowany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy.

Upoważniony przedsiębiorca AEO – zmiany po 1 maja 2016 r. (link otwiera nowe okno w innym serwisie).