Aktualności


Aktualności dotyczące Systemu Śledzenia Wyrobów Tytoniowych Track & Trace

Aktualizacja adresów podmiotów i zakładów – pole ULICA.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje podmioty dokonujące aktualizacji adresów w systemie polskiego emitenta (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z wymogami nowej wersji specyfikacji technicznej unijnego repozytorium systemu Track&Trace, o konieczności wypełniania obowiązkowego pola ULICA podczas procesu aktualizacji danych.

W przypadku, gdy adres podmiotu lub należącego do niego zakładu nie posiada w adresie nazwy ulicy, pole ULICA powinno być wypełnione trzema znakami: n/a

Rozwiązanie to pozwoli na spełnienie wymogów unijnego systemu oraz przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości danych gromadzonych w systemie Track&Trace.

Szczegółowe informacje odnośnie aktualizacji danych podmiotów i zakładów w systemie „Id Issuer” są dostępne na stronach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.


Materiały informacyjne udostępnione przez Komisję Europejską

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronach Komisji Europejskiej poświęconych systemowi Track&Trace zostały opublikowane dokumenty:

Plakat informacyjny  dla podmiotów zaangażowanych w obrót wyrobami tytoniowymi (Information sheet for economic operators active in the distribution chain)

Powszechne błędy sprawozdawcze (Common reporting mistakes) – dokument ten dostępny jest w polskiej wersji językowej. W celu pobrania polskiej wersji językowej dokumentu należy kliknąć w ikonę – wyszukaj ten link w innym języku mający postać trzech kropek i znajdujący się po prawej stronie przy  nazwie dokumentu. Czynność ta spowoduje otwarcie nowego okna w którym widoczne będą wszystkie dostępne wersje językowe dokumentu. Należy kliknąć w napis „polski”, co spowoduje automatyczne pobranie dokumentu.

Zamieszczone w powyższych dokumentach informacje będą bardzo pomocne przy prawidłowej implementacji systemu Track&Trace oraz wprowadzaniu zmian zgodnych z nową specyfikacją techniczną systemu dostępną na stronie densu Tracking po uprzednim zalogowaniu.


Struktura niepowtarzalnych identyfikatorów

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca zasad stosowania kwalifikatorów danych, wchodzących w skład niepowtarzalnego identyfikatora opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych.


Procedura zgłaszania problemów w działaniu systemu Track&Trace

Ministerstwo Finansów informuje, że sytuacjach braku oficjalnych informacji o awarii bądź błędnym działaniu systemu Track&Trace od Komisji Europejskiej, lub  DENTSU Aegis Network - dostawcy repozytorium wtórnego i routera, każdy przypadek wystąpienia błędów musi zostać rozpatrzony indywidualnie.

Zgłoszeń wszystkich stwierdzonych błędów w działaniu systemu Track&Trace należy dokonywać za pośrednictwem portalu serwisowego dostępnego  na stronie EU Secondary Repository Service Portal.

W razie braku odpowiedzi na zgłoszenie, należy przekazać numeru zgłoszenia otrzymanego z portalu serwisowego oraz krótki opis zgłaszanego błędu mailowo na adres t&t@mf.gov.pl


Sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona przez jeden podmiot gospodarczy – konieczność uzyskania dwóch kodów identyfikacyjnych

Podmioty gospodarcze, które dokonują zarówno sprzedaży hurtowej, jak i sprzedaży detalicznej, konsumentom końcowym, pełnią jednocześnie dwie role w systemie Track&Trace:

 • Dystrybutora/Hurtownika
 • Punktu sprzedaży detalicznej

Dlatego też w celu prawidłowego rejestrowania wszystkich transakcji i przemieszczeń wyrobów tytoniowych w systemie Track&Trace, powinny uzyskać dwa kody identyfikacyjne zakładu (FID). Pierwszy punkt powinien być zarejestrowany jako typ „inny” z opisem „hurtownia/magazyn prowadząca/y również sprzedaż detaliczną”, a drugi jako „punkt detaliczny”.

W celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków raportowych w przypadku sprzedaży detalicznej wyroby tytoniowe należy najpierw zaraportować jako wysłane z hurtowni (zakład FID # 1) do części detalicznej (zakład FID # 2). Podkreślenia wymaga, że późniejsza sprzedaż detaliczna nie podlega obowiązkom sprawozdawczym w systemie.

Natomiast każda sprzedaż hurtowa (z zakładu FID # 1) podlega standardowym, określonym w przepisach wdrażających system Track&Trace, obowiązkom raportowym.


Problemy w działaniu Routera ROZWIĄZANE

Komisja Europejska w wiadomości z dnia 07.06.2019 r. (godz. 13:40) poinformowała, że problemy w działaniu Routera zostały rozwiązane przez DENTSU dziś rano.


Problemy w działaniu Routera

Komisja Europejska poinformowała o możliwych problemach związanych z weryfikacją wiadomości o prawidłowości unikalnych identyfikatorów (UI) przez Router. Jak wynika z informacji przekazanej przez dostawcę Routera – DENTSU Aegis Network, System odbiera informacje, ale w niektórych przypadkach wysyła zwrotnie ostrzeżenia o użyciu niewłaściwych unikalnych identyfikatorów UI (np. http 299 z kodem błędu „UI_NOT_EXIST_TRANSITION_WARNING”).

System nadal umożliwia wysyłanie wiadomości odnośnie przemieszczeń i powiązanych z nimi transakcjami, a zaistniała sytuacja nie powinna wstrzymywać dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych. O usunięciu usterki przez DENTSU Aegis Network poinformujemy niezwłocznie, odrębnym komunikatem.


Obowiązki firm transportowych

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca obowiązków dla podmiotów realizujących usługi w zakresie transportu wyrobów tytoniowych.


Uruchomienie rejestracji

Informujemy, że od 10 maja 2019 r. została uruchomiona rejestracja w Systemie Track&Trace.

Od tego momentu możliwe jest uzyskanie kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego, kodu identyfikacyjnego zakładu oraz kodu identyfikacyjnego maszyny. Rejestracja dokonywana jest na stronie udostępnionej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., pod adresem: https://www.idissuer.pl

Szczegółowe instrukcje dot. zakładania kont użytkownika w systemie  ID ISSUER, otrzymania uprawnienia do składania wniosków o kody podmiotów i zakładów, składania wniosku o kod identyfikacyjny podmiotu, zakładu i maszyny zostały opublikowane pod adresem https://help.idissuer.pl/Home/Instructions?title=FAQ  


Rejestracja w liczbach

Według danych przekazanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A od chwili uruchomienia systemu Track&Trace do 28.05.2019 r. do godz. 9:00 zarejestrowano:

 • 69.735 podmiotów
 • 111.750 zakładów
 • 250 maszyn

Rejestracja maszyn

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca rejestracji maszyn w Systemie Track&Trace.


Rejestracja w Systemie Track&Trace

W związku z uruchomieniem Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) od 20 maja 2019 r. przypominamy o konieczności rejestracji w Systemie.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych i operatorów pierwszych punktów detalicznych uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi.

W przypadku operatorów punktów detalicznych rejestracja stanowi ich jedyny obowiązek w Systemie Track&Trace. W związku z dużą liczbą tych podmiotów zwracamy uwagę na możliwość rejestracji punktów detalicznych przez tzw. strony trzecie, czyli np. dystrybutorów lub hurtowników.

Pierwszy punkt detaliczny definiowany jest jako zakład, w którym wyroby tytoniowe są wprowadzane do obrotu po raz pierwszy (art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2018/574). Tym samym, operator punktu detalicznego jest obowiązany do uzyskania kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego i kodu identyfikacyjnego zakładu. W celu usprawnienia tego procesu przewidziano możliwość rejestracji punktów detalicznych przez tzw. strony trzecie, co oznacza, że kody identyfikacyjne podmiotu gospodarczego oraz zakładu, w imieniu operatorów punktów detalicznych, może uzyskać inny podmiot gospodarczy. Taki podmiot również musi być zarejestrowany i posiadać już kody identyfikacyjne. Operator pierwszego punktu detalicznego musi wyrazić zgodę na rejestrację przez stronę trzecią, która musi przekazać operatorowi wszystkie informacje dotyczące rejestracji, w tym przydzielone kody identyfikacyjne.

W celu usprawnienia procesu rejestracji punktów detalicznych Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) udostępnia narzędzie API umożliwiające jednoczesne zarejestrowanie grupy podmiotów. Pozwala to na dokonanie przez dystrybutora lub hurtownika rejestracji wszystkich swoich odbiorców detalicznych jednocześnie. Mając na uwadze korzyści związane zastosowaniem narzędzia API, dotyczące usprawnienia rejestracji oraz zapewnienia spójności danych w Systemie, zachęcamy do korzystania z takiego rozwiązania.


Zaproszenie na briefing Komisji Europejskiej 6 maja 2019 r. (Webcast)

Informujemy, że 6 maja 2019 o godz. 10:30 odbędzie się briefing Komisji Europejskiej mający na celu przekazanie stronom zainteresowanym systemem Track & Trace aktualnych informacji związanych z jego uruchomieniem od 20 maja 2019 r.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie transmitowane przez internet (Webcast). Aby wziąć udział w spotkaniu  należy do 29 kwietnia 2019r. do godz. 12:00 przesłać mailowo na adres SANTE-TT-SW@ec.europa.eu wiadomość o tytule 'Technical briefing – May 2019' załączając w jej treści wypełnioną tabelę:

Technical briefing – 6 May 2019 – Brussels

Participation preference  (please indicate if you wish to follow the workshop via webstream or in person)

 

Organisation’s full name

 

Sector of activity (e.g. manufacturer, importer,

wholesaler, distributor, solution provider, retailer, NGO, other. Please specify)

 

Name(s) and function(s) of nominated representative(s)            

 

Email address(es)

 

Telephone number(s)   

 

Istnieje możliwość osobistego uczestnictwa w spotkaniu, ale ze względu na duże zainteresowanie tematem spotkania, preferowane jest uczestnictwo poprzez internet (webstream). Szczegółowe informacje na temat spotkania będą publikowane na stronie Komisji Europejskiej - link do strony (ec.europa.eu)


Wyznaczono podmiot wydający Identyfikatory (Id Issuer)

Uprzejmie informujemy, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) została wyznaczona jako podmiot wydający identyfikatory na potrzeby systemu Track & Trace na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 663).


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” opublikowano zaktualizowany materiał informacyjny obejmujący najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące m.in.:

 • rejestracji spółek grupy kapitałowej w ramach systemu Track&Trace ,
 • interpretacji pojęcia „operatora pierwszego punktu detalicznego”,
 • odpowiedzialności za aktualizację danych rejestracyjnych,
 • obowiązków związanych z systemem Track&Trace w przypadku wyrobów importowanych,
 • obowiązków firm kurierskich w systemie Track&Trace,
 • obowiązków podmiotów prowadzących składy podatkowe w systemie Track&Trace,
 • zwrotu kosztów związanych z wdrożeniem systemu Track & Trace.

Konsultacje projektu rozporządzenia

Informujemy o przesłaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich, z terminem zgłaszania uwag do 28 marca 2019 r. Projekt rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do strony (www.rcl.gov.pl)


Konsultacje projektu rozporządzenia

Informujemy o przesłaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia postaci niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego, z terminem zgłaszania uwag do 25 marca 2019 r. Projekt rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do strony (www.rcl.gov.pl)


Środowisko testowe Repozytorium Wtórnego oraz Routera dostępne od 20 marca 2019r.

Informujemy, że decyzją Dentsu Aegis Network - dostawcy Repozytorium Wtórnego od 20 marca 2019 r.  dostępne będzie środowisko testowe Repozytorium Wtórnego i Routera.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację znajdą Państwo na stronie DENTSU - link do strony firmy (www.eu-secondary.dentsuaegistracking.com) 

Jednocześnie przypominamy, że dostęp do zawartości dokumentów publikowanych na stronach dostawcy Repozytorium Wtórnego możliwy będzie po uprzednim zalogowaniu użytkownika.


Konsultacje projektu rozporządzenia

Informujemy o przesłaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory, z terminem zgłaszania uwag do 21 marca 2019 r. Projekt rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do strony (www.rcl.gov.pl).


Spotkanie z podmiotami dokonującymi obrotu wyrobami tytoniowymi w Ministerstwie Finansów 4 marca 2019 r.

4 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było wdrożenie systemu identyfikowalności i zabezpieczeń wyrobów tytoniowych Track&Trace.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) oraz producenci, dystrybutorzy i hurtownicy wyrobów tytoniowych, którzy od 20 maja 2019 r. będą zobowiązani do stosowania systemu Track&Trace.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację „Implementacja przepisów dotyczących wprowadzenia Systemu Identyfikowalności Wyrobów Tytoniowych Track&Trace”, obejmującą następujące kwestie:

 • informacja o etapie legislacyjnym ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • projekty rozporządzeń Ministra Finansów,
 • zakładka poświęcona systemowi T&T na portalu podatki.gov.pl,
 • rejestracja (odpowiedzialność przy rejestracji za pośrednictwem strony trzeciej, rejestracja grupy kapitałowej),
 • właściwość Emitenta (w przypadku produkcji na rynek krajowy, inne rynki UE, eksport),
 • wyrejestrowanie i dezaktywacja kodów identyfikacyjnych,
 • przemieszczanie pomiędzy punktami detalicznymi (bezpośrednio lub za pośrednictwem magazynu),
 • sklepy w wolnych obszarach celnych (zabezpieczenia i przemieszczanie),
 • korekty błędów w systemie (odwoływanie wniosków i wiadomości operacyjnych),
 • postępowanie w przypadku kradzieży,
 • koszty systemu T&T.

Prezentacja ze spotkania - pobierz (PPT, 1 MB)


Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych skierowana do Senatu

22 lutego ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych została uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (druk nr 1107).

Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa 24 marca 2019 r.

Aktualne informacje dotyczące ustawy znajdują się na stronie Senatu RP - link do strony (www.senat.gov.pl)