Aktualności


Aktualności dotyczące Systemu Śledzenia Wyrobów Tytoniowych Track & Trace

Stanowisko Komisji Europejskiej dot. okresów przejściowych na obrót wyrobami tytoniowymi mentolowymi i  nieoznaczonymi identyfikatorami Track&Trace oraz wprowadzenia nowej specyfikacji technicznej systemu Track&Trace

Komisja Europejska jednoznacznie wskazała, że nie posiada prawnych możliwości zmiany przepisów Dyrektywy, a długotrwały proces legislacyjny zmian Dyrektywy Tytoniowej wyklucza możliwość zmian regulacji przed upływem przedmiotowych terminów.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z opinią Komisji Europejskiej nie ma zgody na odstępstwa od terminów przyjętych w przepisach unijnych w odniesieniu do mechanizmów kontrolnych rynku tytoniowego, co oznacza, że:

 • nowa specyfikacja techniczna systemu Track&Trace obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku
 • swobodny obrót wyrobami tytoniowymi mentolowymi oraz nieoznaczonymi identyfikatorami Track&Trace możliwy był do 20 maja 2020 roku.

Opublikowane: 27.05.2020


Stosowanie sankcji i kar związanych z systemem Track&Trace

Inspektor ds. Substancji Chemicznych zgodnie z przepisami art. 15a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182), został upoważniony jedynie do nakładania na podmiot kar w drodze decyzji w zakresie naruszeń obowiązków wymienionych w powyższym przepisie, natomiast żaden z tych obowiązków nie odnosi się bezpośrednio do przepisów dotyczących systemu Track&Trace.

Mając na uwadze, że określone w art. 12c przestępstwa mogą być popełnione tylko umyślnie, służby kontrolne resortu finansów, w zakresie w jakim są właściwe do kontrolowania obowiązków związanych z obrotem legalnymi wyrobami tytoniowymi, ewentualne czynności kontrolne, zmierzające do wymierzenia odpowiednich sankcji karnych, będą podejmowały jedynie w sytuacjach stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów oraz celowego i świadomego uchylania się podmiotów od konieczności dostosowania swoich systemów informatycznych do obowiązujących przepisów prawa.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 9 par. 1 Kodeksu karnego czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Trzeba przy tym zauważyć, że wystąpienie obiektywnych okoliczności uniemożliwiających prawidłowe wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, wskutek czego zostanie popełniony czyn zabroniony, stanowi przesłankę negatywną do przypisania takiemu sprawcy umyślnego popełnienia przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze Ministerstwo Finansów, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu Trac&Trace, będzie na bieżąco monitorowało i analizowało wywiązywanie się podmiotów objętych systemem z ciążących na nich obowiązków. Okoliczności każdej sprawy i ewentualnych naruszeń wyjaśniane będą indywidualnie względem osoby sprawcy, którego one dotyczą.

Opublikowane: 05.05.2020


Komunikaty ostrzeżeń (299) i błędów (400) – po 1 kwietnia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że komunikaty ostrzeżeń z systemu Track&Trace (299) mogą pojawiać się w odniesieniu do identyfikatorów (UI/aUI), które zostały wygenerowane przez emitenta (PWPW S.A.) przed 1 kwietnia 2020 roku.

Otrzymanie zwrotnego komunikatu ostrzeżenia (299) oznacza, że wysyłany raport został warunkowo przyjęty do systemu – a tym samym obowiązek raportowy wynikający z przepisów dotyczących Track&Trace został wypełniony przez podmiot wysyłający raport o zdarzeniu.

Szczególnie istotnym elementem jest, aby na bieżąco przyczyny pojawiania się komunikatu ostrzeżenia były wyjaśniane z podmiotami znajdującymi się na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw (dostawcami, producentami) w chwili ich wystąpienia.

Takie działanie spowoduje, że przyczyna ich wystąpienia zostanie wyeliminowana, a podjęte działania naprawcze pozwolą przystosować systemy po stronie podmiotów objętych systemem Track&Trace do wymagań nowej specyfikacji technicznej.

Informujemy, że komunikaty ostrzeżeń nie będą wysyłane w odniesieniu do raportów dotyczących identyfikatorów (UI/aUI) wygenerowanych od 1 kwietnia 2020 roku, które nie spełniają wymagań nowej specyfikacji technicznej.

System w takich przypadkach będzie traktował raport jako błędny. Podmiot otrzyma zwrotnie komunikat błędu (400), który w tym przypadku oznacza, że raport nie zostanie zapisany w systemie.

Oznacza to, że podmiot wysyłający raport nie wywiąże się z obowiązków raportowych aż do momentu poprawienia „błędu” tj. wysyłki do systemu prawidłowego - zgodnego z wymogami specyfikacji technicznej - raportu o zdarzeniu.

Prosimy aby niestandardowe zachowania systemu Track&Trace, stwierdzone w trackie działań naprawczych i analizy przyczyn pojawiania się komunikatów alertów i błędów, były niezwłocznie zgłaszane do dostawcy repozytorium wtórnego oraz routera za pośrednictwem portalu serwisowego dostępnego na stronie EU Secondary Repository Service Portal oraz sygnalizowane Ministerstwu Finansów za pośrednictwem dedykowanej skrzynki e-mail: t&t@mf.gov.pl lub bezpośrednio Pani Iwonie Pylak Naczelnikowi Wydziału Znaków Akcyzy i Komunikacji Elektronicznej e-mail: iwona.pylak@mf.gov.pl

 Opublikowane: 09.04.2020


Aktualizacja informacji dotyczących tzw. grace period

Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów informuje, że dotychczas nie otrzymał jednoznacznego stanowiska w zakresie przesunięcia okresu przejściowego.

Z uwagi na to, że nowa specyfikacja techniczna obejmuje tylko indywidualne identyfikatory UI, które zostaną wygenerowane od dziś przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., należy założyć,  że w okresie początkowym przewidywane problemy związane z obowiązywaniem nowej specyfikacji mogą występować rzadziej niż się obecnie przewiduje.

Pełna walidacja będzie miała zastosowanie wyłącznie do produktów oznaczonych UI na poziomie jednostkowym/zagregowanym, które są generowane od dnia 1 kwietna 2020 r.

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że produkty wytworzone w dniu 1 kwietnia 2020 r. i po tej dacie, ale oznakowane za pomocą niepowtarzalnych identyfikatorów na poziomie jednostkowym/zagregowanych UI/aUI otrzymanych od emitentów identyfikatorów przed dniem 1 kwietnia 2020 r., nie będą podlegały pełnej walidacji. Zatem wszystkie istniejące na rynku identyfikatory UI nawet te nienaniesione na wyroby (które zachowują ważność przez następne 6 miesięcy od ich otrzymania od PWPW) podlegają walidacji na starych zasadach.

Opublikowane: 01.04.2020


Informacja dotycząca okresu przejściowego tzw. grace period 

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 Ministerstwo Finansów dostrzegając problemy branży tytoniowej wystąpiło do Komisji Europejskiej przedstawiając i jednocześnie popierając postulaty firm tytoniowych.

Podkreślenia wymaga, że strona Polska zaproponowała wydłużenie do 1 lipca 2020 r. okresu przejściowego zarówno dla:

 • Dostosowania do zmian systemu Trak&Trace – wprowadzenia nowej specyfikacji technicznej systemu repozytoriów przez DENTSU Aegis Network,
 • Umożliwienia swobodnego obrotu wyrobami tytoniowymi mentolowymi oraz nieoznaczonymi niepowtarzalnymi identyfikatorami Track&Trace.

Podkreślenia wymaga, że terminy okresów przejściowych wynikają z przepisów Unii Europejskiej i są stosowane wprost przez wszystkie Państwa Unii Europejskiej, ich przedłużenie wymaga działań ze strony instytucji na szczeblu unijnym, zatem Ministerstwo Finansów nie jest właściwe, by podjąć ostateczne decyzje w przedmiotowym zakresie.

Tym niemniej, wysoka ważność sprawy, sprawia, że Ministerstwo Finansów monituje Komisję Europejską w zakresie udzielenia odpowiedzi na przedstawione wnioski, a uzyskane informacje od Komisji Europejskiej odnoszące się do poruszanych zagadnień zostaną opublikowane bez zbędnej zwłoki na stronach poświęconych systemowi Track&Trace.

Oznacza to zatem, że wszystkie informacje na temat podjętych decyzji na szczeblu Komisji Europejskiej będą dostępne pod adresem strony Aktualności.

Opublikowane: 31.03.2020


Niszczenie wyrobów tytoniowych, a obowiązki raportowe w systemie Track&Trace

Departament Podatku Akcyzowego informuje, że procedura raportowania przypadków związanych z niszczeniem wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace jest analogiczna do procedury wysyłania wyrobów tytoniowych na potrzeby przeprowadzenia testów w laboratoriach i wynika wprost z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) z dnia 15 grudnia 2017 r. 2018/574 w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych.

Wysyłka wyrobów tytoniowych do podmiotu, który dokona ich zniszczenia, w przypadku, gdy podmiot ten nie jest podmiotem państwowym, musi zostać zaraportowana do systemu za pomocą komunikatu 3.3 Wysyłka wyrobów tytoniowych z zakładu zgodnie z harmonogramem przekazywania wymaganych informacji określonym w art. 34(3) tj. przed opuszczeniem przez wyroby tytoniowe zakładu. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wysyłka do podmiotów państwowych takich jak laboratoria czy zakłady zajmujące się niszczeniem wyrobów tytoniowych, nie podlega obowiązkom raportowym w systemie Track&Trace.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 32(6) wyżej wymienionego rozporządzenia, w przypadku zniszczenia lub kradzieży wyrobów tytoniowych, podmioty gospodarcze są zobligowane niezwłocznie przekazać wniosek o dezaktywację naniesionych na tych wyrobach niepowtarzalnych identyfikatorów zgodnie z zakresem i formatem określonym w załączniku II rozdziału II sekcja 2 pkt 2.3 Wniosek o dezaktywację niepowtarzalnych identyfikatorów.
Oznacza to zatem, że wniosek o dezaktywację naniesionych na tych wyrobach niepowtarzalnych identyfikatorów wysyłany jest niezwłocznie, po zniszczeniu wyrobów tytoniowych (niezależnie czy zniszczenie odbyło się w państwowym czy prywatnym zakładzie).

Opublikowane: 20.03.2020


Nowa specyfikacja techniczna – okres przejściowy

W związku ze zmianami specyfikacji technicznej przez dostawcę repozytorium wtórnego oraz routera – DENTSU Aegis Network, Ministerstwo Finansów informuje, że od 23 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. trwa okres przejściowy (tzw. grace period) wdrażania specyfikacji w wersji 1.4.2. 

W tym okresie system warunkowo dopuszcza komunikaty, które nie w pełni spełniają wymagania nowej specyfikacji - wysyłając jednocześnie komunikat ostrzeżenia (299)

W związku z powyższym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na komunikaty zwrotne otrzymywane z systemu, wnikliwe analizowanie ich treści i usuwanie przyczyn ich wystąpienia, gdyż po okresie przejściowym system nie będzie wysyłał komunikatów ostrzeżeń, a błędne komunikaty będą odrzucane.

Zachęcamy również do zapoznania się z wymogami specyfikacji technicznej systemu dostępnej na stronie dostępną na stronie Dentsu Tracking po uprzednim zalogowaniu oraz materiałami udostępnionymi na stronach Komisji Europejskiej poświęconej systemowi Track&Trace.


Aktualizacja adresów podmiotów i zakładów – pole ULICA.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje podmioty dokonujące aktualizacji adresów w systemie polskiego emitenta (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z wymogami nowej wersji specyfikacji technicznej unijnego repozytorium systemu Track&Trace, o konieczności wypełniania obowiązkowego pola ULICA podczas procesu aktualizacji danych.

W przypadku, gdy adres podmiotu lub należącego do niego zakładu nie posiada w adresie nazwy ulicy, pole ULICA powinno być wypełnione trzema znakami: n/a

Rozwiązanie to pozwoli na spełnienie wymogów unijnego systemu oraz przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości danych gromadzonych w systemie Track&Trace.

Szczegółowe informacje odnośnie aktualizacji danych podmiotów i zakładów w systemie „Id Issuer” są dostępne na stronach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.


Materiały informacyjne udostępnione przez Komisję Europejską

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronach Komisji Europejskiej poświęconych systemowi Track&Trace zostały opublikowane dokumenty:

Plakat informacyjny  dla podmiotów zaangażowanych w obrót wyrobami tytoniowymi (Information sheet for economic operators active in the distribution chain)

Powszechne błędy sprawozdawcze (Common reporting mistakes) – dokument ten dostępny jest w polskiej wersji językowej. W celu pobrania polskiej wersji językowej dokumentu należy kliknąć w ikonę – wyszukaj ten link w innym języku mający postać trzech kropek i znajdujący się po prawej stronie przy  nazwie dokumentu. Czynność ta spowoduje otwarcie nowego okna w którym widoczne będą wszystkie dostępne wersje językowe dokumentu. Należy kliknąć w napis „polski”, co spowoduje automatyczne pobranie dokumentu.

Zamieszczone w powyższych dokumentach informacje będą bardzo pomocne przy prawidłowej implementacji systemu Track&Trace oraz wprowadzaniu zmian zgodnych z nową specyfikacją techniczną systemu dostępną na stronie Dentsu Tracking po uprzednim zalogowaniu.


Struktura niepowtarzalnych identyfikatorów

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca zasad stosowania kwalifikatorów danych, wchodzących w skład niepowtarzalnego identyfikatora opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych.


Procedura zgłaszania problemów w działaniu systemu Track&Trace

Ministerstwo Finansów informuje, że sytuacjach braku oficjalnych informacji o awarii bądź błędnym działaniu systemu Track&Trace od Komisji Europejskiej, lub  DENTSU Aegis Network - dostawcy repozytorium wtórnego i routera, każdy przypadek wystąpienia błędów musi zostać rozpatrzony indywidualnie.

Zgłoszeń wszystkich stwierdzonych błędów w działaniu systemu Track&Trace należy dokonywać za pośrednictwem portalu serwisowego dostępnego  na stronie EU Secondary Repository Service Portal.

W razie braku odpowiedzi na zgłoszenie, należy przekazać numeru zgłoszenia otrzymanego z portalu serwisowego oraz krótki opis zgłaszanego błędu mailowo na adres t&t@mf.gov.pl


Sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona przez jeden podmiot gospodarczy – konieczność uzyskania dwóch kodów identyfikacyjnych

Podmioty gospodarcze, które dokonują zarówno sprzedaży hurtowej, jak i sprzedaży detalicznej, konsumentom końcowym, pełnią jednocześnie dwie role w systemie Track&Trace:

 • Dystrybutora/Hurtownika
 • Punktu sprzedaży detalicznej

Dlatego też w celu prawidłowego rejestrowania wszystkich transakcji i przemieszczeń wyrobów tytoniowych w systemie Track&Trace, powinny uzyskać dwa kody identyfikacyjne zakładu (FID). Pierwszy punkt powinien być zarejestrowany jako typ „inny” z opisem „hurtownia/magazyn prowadząca/y również sprzedaż detaliczną”, a drugi jako „punkt detaliczny”.

W celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków raportowych w przypadku sprzedaży detalicznej wyroby tytoniowe należy najpierw zaraportować jako wysłane z hurtowni (zakład FID # 1) do części detalicznej (zakład FID # 2). Podkreślenia wymaga, że późniejsza sprzedaż detaliczna nie podlega obowiązkom sprawozdawczym w systemie.

Natomiast każda sprzedaż hurtowa (z zakładu FID # 1) podlega standardowym, określonym w przepisach wdrażających system Track&Trace, obowiązkom raportowym.


Problemy w działaniu Routera ROZWIĄZANE

Komisja Europejska w wiadomości z dnia 07.06.2019 r. (godz. 13:40) poinformowała, że problemy w działaniu Routera zostały rozwiązane przez DENTSU dziś rano.


Problemy w działaniu Routera

Komisja Europejska poinformowała o możliwych problemach związanych z weryfikacją wiadomości o prawidłowości unikalnych identyfikatorów (UI) przez Router. Jak wynika z informacji przekazanej przez dostawcę Routera – DENTSU Aegis Network, System odbiera informacje, ale w niektórych przypadkach wysyła zwrotnie ostrzeżenia o użyciu niewłaściwych unikalnych identyfikatorów UI (np. http 299 z kodem błędu „UI_NOT_EXIST_TRANSITION_WARNING”).

System nadal umożliwia wysyłanie wiadomości odnośnie przemieszczeń i powiązanych z nimi transakcjami, a zaistniała sytuacja nie powinna wstrzymywać dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych. O usunięciu usterki przez DENTSU Aegis Network poinformujemy niezwłocznie, odrębnym komunikatem.


Obowiązki firm transportowych

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca obowiązków dla podmiotów realizujących usługi w zakresie transportu wyrobów tytoniowych.


Uruchomienie rejestracji

Informujemy, że od 10 maja 2019 r. została uruchomiona rejestracja w Systemie Track&Trace.

Od tego momentu możliwe jest uzyskanie kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego, kodu identyfikacyjnego zakładu oraz kodu identyfikacyjnego maszyny. Rejestracja dokonywana jest na stronie udostępnionej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., pod adresem: https://www.idissuer.pl

Szczegółowe instrukcje dot. zakładania kont użytkownika w systemie  ID ISSUER, otrzymania uprawnienia do składania wniosków o kody podmiotów i zakładów, składania wniosku o kod identyfikacyjny podmiotu, zakładu i maszyny zostały opublikowane pod adresem https://help.idissuer.pl/Home/Instructions?title=FAQ  


Rejestracja w liczbach

Według danych przekazanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A od chwili uruchomienia systemu Track&Trace do 28.05.2019 r. do godz. 9:00 zarejestrowano:

 • 69.735 podmiotów
 • 111.750 zakładów
 • 250 maszyn

Rejestracja maszyn

W zakładce „Materiały informacyjne i dokumenty” została zamieszczona informacja dotycząca rejestracji maszyn w Systemie Track&Trace.


Rejestracja w Systemie Track&Trace

W związku z uruchomieniem Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) od 20 maja 2019 r. przypominamy o konieczności rejestracji w Systemie.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych i operatorów pierwszych punktów detalicznych uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi.

W przypadku operatorów punktów detalicznych rejestracja stanowi ich jedyny obowiązek w Systemie Track&Trace. W związku z dużą liczbą tych podmiotów zwracamy uwagę na możliwość rejestracji punktów detalicznych przez tzw. strony trzecie, czyli np. dystrybutorów lub hurtowników.

Pierwszy punkt detaliczny definiowany jest jako zakład, w którym wyroby tytoniowe są wprowadzane do obrotu po raz pierwszy (art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2018/574). Tym samym, operator punktu detalicznego jest obowiązany do uzyskania kodu identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego i kodu identyfikacyjnego zakładu. W celu usprawnienia tego procesu przewidziano możliwość rejestracji punktów detalicznych przez tzw. strony trzecie, co oznacza, że kody identyfikacyjne podmiotu gospodarczego oraz zakładu, w imieniu operatorów punktów detalicznych, może uzyskać inny podmiot gospodarczy. Taki podmiot również musi być zarejestrowany i posiadać już kody identyfikacyjne. Operator pierwszego punktu detalicznego musi wyrazić zgodę na rejestrację przez stronę trzecią, która musi przekazać operatorowi wszystkie informacje dotyczące rejestracji, w tym przydzielone kody identyfikacyjne.

W celu usprawnienia procesu rejestracji punktów detalicznych Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) udostępnia narzędzie API umożliwiające jednoczesne zarejestrowanie grupy podmiotów. Pozwala to na dokonanie przez dystrybutora lub hurtownika rejestracji wszystkich swoich odbiorców detalicznych jednocześnie. Mając na uwadze korzyści związane zastosowaniem narzędzia API, dotyczące usprawnienia rejestracji oraz zapewnienia spójności danych w Systemie, zachęcamy do korzystania z takiego rozwiązania.


Zaproszenie na briefing Komisji Europejskiej 6 maja 2019 r. (Webcast)

Informujemy, że 6 maja 2019 o godz. 10:30 odbędzie się briefing Komisji Europejskiej mający na celu przekazanie stronom zainteresowanym systemem Track & Trace aktualnych informacji związanych z jego uruchomieniem od 20 maja 2019 r.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie transmitowane przez internet (Webcast). Aby wziąć udział w spotkaniu  należy do 29 kwietnia 2019r. do godz. 12:00 przesłać mailowo na adres SANTE-TT-SW@ec.europa.eu wiadomość o tytule 'Technical briefing – May 2019' załączając w jej treści wypełnioną tabelę:

Technical briefing – 6 May 2019 – Brussels

Participation preference  (please indicate if you wish to follow the workshop via webstream or in person)

 

Organisation’s full name

 

Sector of activity (e.g. manufacturer, importer,

wholesaler, distributor, solution provider, retailer, NGO, other. Please specify)

 

Name(s) and function(s) of nominated representative(s)            

 

Email address(es)

 

Telephone number(s)   

 

Istnieje możliwość osobistego uczestnictwa w spotkaniu, ale ze względu na duże zainteresowanie tematem spotkania, preferowane jest uczestnictwo poprzez internet (webstream). Szczegółowe informacje na temat spotkania będą publikowane na stronie Komisji Europejskiej - link do strony (ec.europa.eu)


Wyznaczono podmiot wydający Identyfikatory (Id Issuer)

Uprzejmie informujemy, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) została wyznaczona jako podmiot wydający identyfikatory na potrzeby systemu Track & Trace na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 663).


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” opublikowano zaktualizowany materiał informacyjny obejmujący najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące m.in.:

 • rejestracji spółek grupy kapitałowej w ramach systemu Track&Trace ,
 • interpretacji pojęcia „operatora pierwszego punktu detalicznego”,
 • odpowiedzialności za aktualizację danych rejestracyjnych,
 • obowiązków związanych z systemem Track&Trace w przypadku wyrobów importowanych,
 • obowiązków firm kurierskich w systemie Track&Trace,
 • obowiązków podmiotów prowadzących składy podatkowe w systemie Track&Trace,
 • zwrotu kosztów związanych z wdrożeniem systemu Track & Trace.

Konsultacje projektu rozporządzenia

Informujemy o przesłaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich, z terminem zgłaszania uwag do 28 marca 2019 r. Projekt rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do strony (www.rcl.gov.pl)


Konsultacje projektu rozporządzenia

Informujemy o przesłaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia postaci niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego, z terminem zgłaszania uwag do 25 marca 2019 r. Projekt rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do strony (www.rcl.gov.pl)


Środowisko testowe Repozytorium Wtórnego oraz Routera dostępne od 20 marca 2019r.

Informujemy, że decyzją Dentsu Aegis Network - dostawcy Repozytorium Wtórnego od 20 marca 2019 r.  dostępne będzie środowisko testowe Repozytorium Wtórnego i Routera.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację znajdą Państwo na stronie DENTSU - link do strony firmy (www.eu-secondary.dentsuaegistracking.com) 

Jednocześnie przypominamy, że dostęp do zawartości dokumentów publikowanych na stronach dostawcy Repozytorium Wtórnego możliwy będzie po uprzednim zalogowaniu użytkownika.


Konsultacje projektu rozporządzenia

Informujemy o przesłaniu do uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory, z terminem zgłaszania uwag do 21 marca 2019 r. Projekt rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do strony (www.rcl.gov.pl).


Spotkanie z podmiotami dokonującymi obrotu wyrobami tytoniowymi w Ministerstwie Finansów 4 marca 2019 r.

4 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było wdrożenie systemu identyfikowalności i zabezpieczeń wyrobów tytoniowych Track&Trace.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) oraz producenci, dystrybutorzy i hurtownicy wyrobów tytoniowych, którzy od 20 maja 2019 r. będą zobowiązani do stosowania systemu Track&Trace.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację „Implementacja przepisów dotyczących wprowadzenia Systemu Identyfikowalności Wyrobów Tytoniowych Track&Trace”, obejmującą następujące kwestie:

 • informacja o etapie legislacyjnym ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • projekty rozporządzeń Ministra Finansów,
 • zakładka poświęcona systemowi T&T na portalu podatki.gov.pl,
 • rejestracja (odpowiedzialność przy rejestracji za pośrednictwem strony trzeciej, rejestracja grupy kapitałowej),
 • właściwość Emitenta (w przypadku produkcji na rynek krajowy, inne rynki UE, eksport),
 • wyrejestrowanie i dezaktywacja kodów identyfikacyjnych,
 • przemieszczanie pomiędzy punktami detalicznymi (bezpośrednio lub za pośrednictwem magazynu),
 • sklepy w wolnych obszarach celnych (zabezpieczenia i przemieszczanie),
 • korekty błędów w systemie (odwoływanie wniosków i wiadomości operacyjnych),
 • postępowanie w przypadku kradzieży,
 • koszty systemu T&T.

Prezentacja ze spotkania - pobierz (PPT, 1 MB)


Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych skierowana do Senatu

22 lutego ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych została uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (druk nr 1107).

Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa 24 marca 2019 r.

Aktualne informacje dotyczące ustawy znajdują się na stronie Senatu RP - link do strony (www.senat.gov.pl)