Kasy online - informacje


Informacje dotyczące systemu rejestracji rejestracji sprzedaży online m.in. informacje podstawowe, zasady używania kas rejestrujących, zwrot kwoty wydanej na zakup kas

16.04.2024

Podstawowe informacje

System rejestracji online sprzedaży jest kolejnym, uzupełniającym obok JPK narzędziem pozwalającym na uszczelnienie systemu podatku VAT. Skoncentrowany jest w szczególności na ograniczeniu szarej strefy w sprzedaży detalicznej.

Cel wprowadzenia kas online

Obecnie stosowane w Polsce rozwiązania i model działania w obszarze fiskalizacji obrotu przy wykorzystaniu kas fiskalnych i kontroli podatkowej nie przynoszą oczekiwanych efektów, w zakresie efektywnego i długofalowego zmniejszania skali nieujawnionych transakcji oraz trwałego ograniczania luki podatkowej. Potrzebny jest zatem nowy impuls oraz zmiana jakościowa, która da szansę na zwiększenie efektywności działania aparatu skarbowego, zwiększenie ściągalności podatków oraz zwiększenie transparentności obrotu.

Funkcjonujący obecnie system fiskalizacji nie jest dostosowany do realizacji centralnego raportowania transakcji. System taki powinien być wyposażony w narzędzia analityczne do badania prawidłowości prowadzonej przez podatników ewidencji sprzedaży, co pozwoli na skuteczną i efektywną kontrolę z uwagi na zmianę sposobu typowania podmiotów do kontroli. Możliwość zdalnego monitorowania sprzedaży w znacznym stopniu uprości kontrolę bezpośrednią w miejscu wykonywania przez podatników działalności gospodarczej.

Aby było to możliwe potrzebny jest powszechny standard połączenia kas fiskalnych z Centralnym Repozytorium, a także z terminalami płatniczymi.

Wdrożenie kas online

W celu utworzenia systemu do centralnego raportowania transakcji  Minister Finansów powołał projekt pn. „Centralne Repozytorium Danych o Sprzedaży Detalicznej (CR)".

Projekt dotyczy wszystkich podatników VAT, w szczególności podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obecnie podatnicy posiadający kasy rejestrujące to grupa ok. 1,2 mln podmiotów.

Celem głównym (strategicznym) Projektu jest ograniczenie szarej strefy poprzez usprawnienie procesów związanych z rejestrowaniem i kontrolą sprzedaży detalicznej online przy wykorzystaniu kas fiskalnych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.
  2. Umożliwienie podatnikom fiskalizacji kas fiskalnych przez Internet od 1 maja 2019 r.

Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.

Zasady używania kas rejestrujących (on-line)

Grafika informacyjna dotycząca kas on-line. Wersja tekstowa dostępna poniżej.

 

Załączniki

Zwrot kwoty wydanej na zakup kas

Informacje w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących online znajdziesz w załączniku:

Objaśnienia podatkowe z 11 lipca 2019 r. Ulga na zakup kas rejestrujących on-line (PDF, 4113 kB)

Zgłaszanie problemów technicznych

Pytania dotyczące wdrożenia kas online mogą być zgłaszane do Ministerstwa Finansów na adres e-mail: kasyproducenci@mf.gov.pl

Dokumentacja

Dokumenty przeznaczone dla producentów kas fiskalnych

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas online

Komunikaty

Informacje na temat bieżących zmian w systemie rejestracji sprzedaży online (kas online)

Wyszukiwarka uprawnień serwisantów

Znajdź nazwy modeli kas rejestrujących oraz sprawdź, do kiedy ważne są uprawnienia ich serwisantów

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne regulujące tematykę kas online