Akty prawne procedury OSS i IOSS


Akty prawne regulujące tematykę procedury OSS i IOSS

16.04.2024

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1163
data publikacji aktu: 18.06.2021

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/194 w odniesieniu do wymiany informacji zawartych w ewidencji prowadzonej przez podatników lub ich pośredników oraz w odniesieniu do wyznaczania właściwych organów odpowiedzialnych za koordynację postępowań administracyjnych

tekst jednolity: Dz. Urz. UE z 2021 r. L 214/1
data publikacji aktu: 09.06.2021

Dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów

tekst jednolity: Dz. Urz.UE L 310/1
data publikacji aktu: 02.12.2019

 

Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L348/7
data publikacji aktu: 19.12.2017

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2454 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

tekst jednolity: Dz. Urz. UE 348/1
data publikacji aktu: 29.12.2017

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/2459 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 348/32
data publikacji aktu: 29.12.2017

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych poprzez użycie interfejsów elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 313/14
data publikacji aktu: 04.12.2019

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/194 z dnia 12 lutego 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 40/114
data publikacji aktu: 13.02.2020

Decyzja Rady (UE) 2020/1109 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 244/3
data publikacji aktu: 29.07.2020

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1108 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 244/1
data publikacji aktu: 29.07.2020

Rozporządzenie wykonawcze rady (UE) 2020/1112 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2026 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 244/9
data publikacji aktu: 29.07.2020

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/1318 z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/21 i (UE) 2020/194 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19

tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 309/4
data publikacji aktu: 23.09.2020

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.