Ewaluacja pilotażu Programu Współdziałania


Informacje na temat celu i metodyki ewaluacji pilotażu Programu Współdziałania oraz etapów jej realizacji

25.06.2021

Od 01.07.2020r. w Polsce weszły przepisy wdrażające możliwość realizacji pilotażu programu co-operative compliance pod nazwą Program Współdziałania. Z publikacji OECD wynika, że aby program tego typu był skuteczny musi być dostosowany do potrzeb, możliwości i oczekiwań zarówno administracji, jak i podatników w danym państwie. Dlatego istotą wdrożenia programu co-operative compliance jest jego dostosowanie do społeczno-gospodarczego kontekstu w danym kraju.

W związku z powyższym w celu weryfikacji prawidłowości dostosowania wdrożonego w Polsce programu co-opertaive compliance do polskiego ustroju prawnego oraz warunków społeczno- gospodarczych konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji pilotażu Programu Współdziałania.

Ewaluacja powinna zapewnić  dokonanie rzetelnej i krytycznej oceny skutków działania Programu w okresie pilotażowym poprzez dokonanie oceny skuteczności realizacji celów i korzyści wynikających z wdrożenia Programu.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej ewaluacji powinny zostać wykazane istniejące mocne i słabe strony Programu Współdziałania oraz przekazane wskazówki do podjęcia niezbędnych działań doskonalących Program. Sformułowane na skutek ewaluacji końcowej zalecenia powinny dostarczyć impulsów do stworzenia optymalnego modelu Programu Współdziałania, dostosowanego do polskich realiów.

Etapy ewaluacji

Planowane jest przeprowadzenie zarówno ewaluacji kształtującej jak i sumującej pilotażu Programu Współdziałania.

Ewaluacja kształtująca zostanie przeprowadzona w trakcie realizacji pilotażu i pozwoli na bieżąco zidentyfikować problemy i ryzyka, które mogą się pojawić w trakcie realizacji współpracy oraz umożliwi wypracowanie i wypróbowanie rozwiązań niwelujących powstałe problemy i zagrożenia jeszcze w czasie trwania pilotażu, co pozwoli na bieżącą modyfikację zasad funkcjonowania Programu w trakcie trwania pilotażu, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań i testowania wprowadzonych zmian jeszcze w trakcie trwania pilotażu.

Natomiast ewaluacja sumująca (ex post) zostanie przeprowadzona dopiero po zakończeniu pilotażu. Jej celem będzie podsumowanie efektów działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia oraz wyciągnięcie wniosków i sformułowanie rekomendacji, sporządzenie raportu końcowego i dokonanie na jego podstawie przeglądu wewnętrznych procedur realizacji audytu podatkowego, zasad współpracy i opracowanie propozycji  odpowiednich zmian legislacyjnych.

Metody badawcze

Planowana jest realizacja ewaluacji za pomocą wielu metod badawczych, takich jak:

  • Ankietyzacja online
  • Hard facts
  • Analiza SWOT
  • Warsztaty z interesariuszami

W celu zapewniania jak największego obiektywizmu i rzetelności badania do realizacji poszczególnych etapów ewaluacji, będzie zaangażowany podmiot zewnętrzny.

Przeprowadzone działania

W lutym 2021 r. przeprowadzono badanie online czterech grup interesariuszy, w tym podmiotów aplikujących do Programu Współdziałania i podmiotów nie zainteresowanych na chwilę obecną udziałem w Programie.

Wykonawcą przedmiotowego badania było konsorcjum BIOSTAT Ewa Tkocz-Piszczek oraz Biostat sp. z o.o.

Ewaluacja Programu Współdziałania z dofinansowaniem z Komisji Europejskiej

Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wsparcie w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego projektu "Rozwój wdrożonego w Polsce programu co-operative compliance" (działania neutralizujące społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii Covid-19). Celem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnej ewaluacji pilotażu Programu Współdziałania. 

Wniosek został zaakceptowany i w czerwcu 2021 r. Komisja Europejska podpisała z Akademią Leona Koźmińskiego kontrakt na realizację ewaluacji Programu Współdziałania. 

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy