Opłata skarbowa


Informacje dotyczące opłaty skarbowej: co podlega opłacie, kiedy nie płaci się opłaty, stawki opłaty, zwolnienie z opłaty

16.04.2024

Co podlega opłacie

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie podlega:

 1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, np. wydanie zgody, przeniesienie decyzji, przyjęcie zgłoszenia,
 2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
 3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie podlega również złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Kiedy nie płaci się opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej m.in.:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  2. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  3. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 2. dokonanie czynności urzędowej (z wyjątkiem wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłacie skarbowej nie podlega także:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są zwolnione od tych opłat,
 2. dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazano za pośrednictwem polskiego konsula, albo jeżeli doręczenie dokumentu, który potwierdza dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia odbywa się za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Stawki opłaty

Wykaz czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń, itd., które podlegają opłacie skarbowej, a także jej stawki i zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Kto i kiedy płaci opłatę

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli na ich wniosek lub zgłoszenie urząd dokonuje czynności albo wydaje zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję).

W przypadku złożenia dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, do zapłaty opłaty skarbowej zobowiązani są solidarnie mocodawca i pełnomocnik, przedsiębiorca i prokurent.

Solidarny obowiązek oznacza, że opłata skarbowa może być zapłacona:

 • przez jednego z nich w pełnej wysokości,
 • przez każdego z nich w równej wysokości (każdy po ½) lub
 • przez każdego z nich w różnej wysokości, ale w sumie muszą one stanowić kwotę należnej opłaty skarbowej (np. jeden 1/3, drugi 2/3).

Solidarny obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży również na osobach (podmiotach), które wspólnie dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie na ich rzecz czynności urzędowej lub o wydanie im zaświadczenia albo zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

 • dokonania zgłoszenia (np. instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która może negatywnie oddziaływać na środowisko),
 • złożenia wniosku,
 • złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury (ich odpisu, wypisu lub kopii),

– w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, który załatwia sprawy z zakresu administracji publicznej.

Gdzie zapłacisz

Opłatę skarbową zapłacisz:

 • w e-Urzędzie Skarbowym
 • przelewem na rachunek organu podatkowego,
 • w kasie właściwego organu podatkowego, o ile dysponuje on punktem kasowym, 
 • u inkasenta, o ile został ustanowiony.
Pamiętaj: podczas składania wniosku lub pełnomocnictwa albo zgłoszenia dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty – nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie operacji bankowej.

Kto jest zwolniony od opłaty

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, które korzystają z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. Zwolnienie dotyczy również członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu w Polsce,
 2. jednostki budżetowe,
 3. jednostki samorządu terytorialnego,
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli zgłaszają lub wnioskują o dokonanie czynności urzędowej albo o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. osoby, które występują o dokonanie czynności urzędowej albo o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składają dokument, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię, jeśli przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 6. osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych, które nie są objęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zwrot opłaty

Otrzymasz zwrot opłaty, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot następuje wyłącznie na wniosek, który składa się do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Pamiętaj: opłaty nie zwraca się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym została zapłacona.

Właściwość organów podatkowych

Organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta):

 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
 • od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej[1] właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

[1] W sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne dotyczące innych podatków

Formularze do druku

Formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu