Informator o procedurze uzyskiwania koncesji na prowadzenie kasyna gry


Pozyskiwanie koncesji na prowadzenie kasyna gry

21.02.2024

Podstawowe informacje na temat koncesji na prowadzenie kasyna gry

Informacje ogólne

Kasyna gry są ośrodkami gier, w których prowadzone są gry cylindryczne, gry w karty (black jack, poker i baccarat), gry w kości i gry na automatach. Prowadzenie działalności w zakresie ww. gier hazardowych możliwe jest zatem jedynie po uzyskaniu koncesji na kasyno gry.

Zapamiętaj: urządzanie ww. gier hazardowych przez sieć Internet objęte jest monopolem państwa, podobnie jak i urządzanie gier na automatach poza kasynami gry.

Liczba kasyn w Polsce ograniczona jest limitami ustawowymi.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców zlokalizowane może być 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.

Kasyna gry mogą być także lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej przynależności, pod warunkiem, że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia.

Kto może ubiegać się o koncesję na prowadzenie kasyna gry

Kasyna gry mogą być prowadzone jedynie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą prowadzić kasyna gry pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela, albo w formie oddziału.

 Przedstawiciel

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

  1. osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela;
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela.

Z załączonego Informatora dowiesz się więcej: jakie wymogi spełniać musi podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na kasyno gry, jaką dokumentację należy przedłożyć występując ze stosownym wnioskiem, jak przebiega procedura udzielenia koncesji na kasyno gry.

Koncesja

Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry.

Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela się na okres 6 lat.

Gdy wygasa koncesja na prowadzenie kasyna gry, informacja o mającym nastąpić jej wygaśnięciu publikowana jest – nie później niż 9 miesięcy przed dniem jej wygaśnięcia – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz w województwie.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy.

Jeśli o koncesję (w ramach jednej wolnej lokalizacji) ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.

Szczegółowe warunki przeprowadzania przetargu określone są w rozporządzeniu wydanym na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Opłaty

Podmiot, który uzyskał koncesję na prowadzenie kasyna gry, uiszcza opłatę za udzielenie koncesji. Opłata ta wynosi 32 000% kwoty bazowej. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Zabezpieczenie finansowe

W celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier podmiot, który uzyskał koncesję na prowadzenie kasyna gry, zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie finansowe w wysokości 1,2 mln zł.

Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:

  1. przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
  2. złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji.

Obowiązujące koncesje na prowadzenie kasyn gry

Link do obowiązujących koncesji na prowadzenie kasyn gry można znaleźć na stronie Kasyna gry.

Inne informacje

Pozostałe informacje dotyczące gier hazardowych można znaleźć na stronie Gry hazardowe.

  1. Informację dotyczącą zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych można znaleźć w zakładce: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych 
  2. Link do informacji o wygaśnięciu koncesji oraz informacji o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie można znaleźć na stronie: podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/kasyna-gry
  3. Informacje na temat przetargów dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/finanse/przetargi-dla-podmiotow-ubiegajacych-sie-o-udzieleniekoncesji-na-prowadzenie-kasyna-gry
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1156)
  5. Jednym z elementów wniosku jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości. Więcej informacji można znaleźć w zakładce: Warunki składania wniosków dot. gier hazardowych a sprawozdania finansowe. 

Materiały