Limity


Informacje na temat limitów w działalności gospodarczej oraz ryczałtów samochodowych w PIT

11.01.2021

Limity w działalności gospodarczej

Limity przychodów uprawniające do ryczałtu, pozwalające na kwartalne rozliczenie ryczałtu, uprawniające do uznania za małego podatnika, do odpisów jednorazowej amortyzacji

Do przeliczenia limitów na 2021 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,5153 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2020 r.:

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 r.

2 000 000 euro

9 030 600 zł

Górny limit przychodów za rok 2020 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 r.

200 000 euro

  903 060 zł

Górny limit przychodów za rok 2020 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2021 r. 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

2 000 000 euro

9 031 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2020 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

2 000 000 euro

9 030 600 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2021 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

(przeliczenie na złote kwoty euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł)

50 000 euro

  226 000 zł

Limity z działalności gospodarczej za lata poprzednie

Ryczałty samochodowe

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych w jazdach lokalnych pracowników (wg. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308),)

Pojazd

Stawki w zł (od 14.11.2007)

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

Uwaga!

Takiej samej wysokości są stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej (wg. § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)).

Stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ich pracowników.

abc PIT

Kto płaci podatek PIT, co to jest dochód, czym są przychody, jak się oblicza podatek i inne ważne informacje

Ulgi i odliczenia

Sprawdź, czy przysługuje ci odliczenie od dochodu, przychodu lub od podatku

Stawki podatkowe

Informacje dotyczące stawek podatkowych w PIT m.in. sposoby obliczania podatku wg. skali podatkowej, stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i inne

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT