Limity


Limity w działalności gospodarczej

Limity przychodów uprawniające do ryczałtu, pozwalające na kwartalne rozliczenie ryczałtu, uprawniające do uznania za małego podatnika, do odpisów jednorazowej amortyzacji

Do przeliczenia limitów na 2019 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,2795 zł ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2018 r.

Rodzaj limitu

Kwota w euro

Kwota w złotych

Górny limit przychodów za rok 2018 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2019 r.

250 000 euro

1 069 875 zł

Górny limit przychodów za rok 2018 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2019 r.

25 000 euro

106 987,50 zł

Górny limit przychodów za rok 2018 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2019 r.

1 200 000 euro

5 135 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2018 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

2 000 000 euro

8 559 000 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2019 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników

50 000 euro

214 000 zł

Ryczałty samochodowe

Ryczałty samochodowe od 2013 r.

Maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów prywatnych w jazdach lokalnych pracowników [1]. 

Pojazd Stawki w zł (od 14.11.2007)

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

Uwaga!

Takiej samej wysokości są stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej [2].

Stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ich pracowników.

Podstawa prawna (linki otwierają okna w innych serwisach):

  • 23 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
  • 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Przypisy:

[1] § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308),

[2] § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).