Stawki podatkowe


Sposoby obliczania podatku [1]:

według skali podatkowej, która obowiązuje w 2019 r. [2]:

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad do

 

85 528

18%


 minus
kwota zmniejszająca podatek 

85 528

 

   15 395 zł 04 gr
+ 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2019 r.  wynosi:

 • 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł,
 • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
  • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej  - wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika. Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł [3],
  • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów) [4] - których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
  • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł [5],
  • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw [6],
  • 19% podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej [7],
  • 19% podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku (3% podatek, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) [8],
  • 5% podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [9].

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą [10]:

 • 20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 12,5% - od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad 100 000 zł,
 • 8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% - od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy PIT).

 


Przypisy:

[1] zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaną dalej ustawą PIT

[2] art. 27 ust. 1 ustawy PIT

[3] art. 30c ustawy PIT

[4] art. 29, 30 i 30a ustawy PIT

[5] art. 30b ustawy PIT

[6] art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy PIT

[7] art. 30f ust. 1 ustawy PIT

[8] art. 30da ust. 1 ustawy PIT

[9] art. 30ca ust. 1 ustawy PIT

[10] art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne