Stawki podatkowe


Informacje dotyczące stawek podatkowych w PIT m.in. sposoby obliczania podatku wg. skali podatkowej, stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i inne

08.01.2021

Sposoby obliczania podatku

Sposoby obliczania podatku (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaną dalej ustawą PIT):

 • według skali podatkowej,

  Skala podatkowa w 2020 r. i w 2021 r. 

  Skala podatkowa zgodnie z art. 27 ust. 1 i 1a ustawy PIT:

  Podstawa obliczenia podatku (zł)

  Podatek wynosi:

  ponad

  do
    85 528 17%

  minus kwota zmniejszająca podatek

  85 528  

  14 539 zł 76 gr
  + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

   

  Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2020 r. i w 2021 r. wynosi:

  • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł,
  • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
   834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
   - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
  • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
  • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
   525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
   - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej  - wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika. Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł (art. 30c ustawy PIT),

 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów) (art. 29, 30 i 30a ustawy PIT) - których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,

 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł (art. 30b ustawy PIT),

 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy PIT),

 • 19% podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 30f ust. 1 ustawy PIT),

 • 19% podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku (3% podatek, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) (art. 30da ust. 1 ustawy PIT),

 • 5% podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ust. 1 ustawy PIT).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne):

 • 17% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, reklamowych, fotograficznych,
 • 12,5% - od przychodów m.in. z tytułu umowy najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem,
 • 10% - od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od przychodów m.in. z tytułu najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% - od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy PIT).

abc PIT

Kto płaci podatek PIT, co to jest dochód, czym są przychody, jak się oblicza podatek i inne ważne informacje

Ulgi i odliczenia

Sprawdź, czy przysługuje ci odliczenie od dochodu, przychodu lub od podatku

Limity

Informacje na temat limitów w działalności gospodarczej w PIT

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania PIT