e-Sprawozdania Finansowe


Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć

Czym są e-Sprawozdania Finansowe

To sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) [1].

Dla kogo

Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
  • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Jak złożyć ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego [2]. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości.
  • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania [3]. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI.

Do pobrania

Przypisy

[1] struktury e-sprawozdań są dostępne na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który obowiązuje od 1 października 2018 r. - dalej ustawa o rachunkowości;

[2] zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości

[3] zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

e-Sprawozdania Finansowe

Kliknij, aby wrócić do strony e-Sprawozdań Finansowych