Podatnik akcyzy


Zamierzasz dokonywać na terytorium kraju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych? Sprawdź, jak zarejestrować się jako podatnik akcyzy

Jak zostać podatnikiem akcyzy

Podatek akcyzowy nie jest powszechny, to znaczy, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów.

Będziesz podatnikiem podatku akcyzowego, gdy zamierzasz dokonywać na terytorium kraju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.

Do wyrobów akcyzowych ww. ustawa zalicza wyroby:

 • nowatorskie,
 • energetyczne,
 • energię elektryczną,
 • napoje alkoholowe,
 • tytoniowe,
 • susz tytoniowy,
 • płyn do papierosów elektronicznych,
 • węglowe,
 • gazowe.

Sam fakt dokonywania transakcji na terytorium kraju wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi nie oznacza konieczności zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i zapłaty podatku akcyzowego.

Czynności podlegające opodatkowaniu

Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego dotyczy podmiotów, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą określonych w ww. ustawie, tj. m.in.:

 • produkują wyroby akcyzowe,
 • wyprowadzają wyroby akcyzowe ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • importują wyroby akcyzowe, z wyłączeniem importu wyrobów przemieszczanych  w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego,
 • dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • nabywają lub posiadają wyroby akcyzowe, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,
 • importują lub nabywają wewnątrzwspólnotowo samochody osobowe,
 • dokonują pierwszej sprzedaży samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  • wyprodukowanego na terytorium kraju,
  • od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu lub też nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Podatek akcyzowy jest należny również od ubytków i niedoborów wyrobów akcyzowych powstałych w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Zwolnienia od podatku

Możesz także skorzystać z obowiązujących zwolnień od podatku akcyzowego. Podstawowe informacje o zwolnieniach znajdziesz w zakładce Zwolnienia od akcyzy.

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego

Rozpoczynając działalność w zakresie podatku akcyzowego możesz zostać zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Więcej informacji o zabezpieczeniach akcyzowych znajdziesz w załadce Zabezpieczenia akcyzowe.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Jeśli jesteś podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i planujesz wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, to  przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności zarejestruj się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonaj do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgłoszenie to podpiszesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego będziesz musiał potwierdzić tożsamość w jednostce organizacyjnej urzędu celno-skarbowego.

Składanie deklaracji oraz płatność podatku

Jako podatnik podatku akcyzowego, co do zasady, będziesz musiał obliczać i wpłacać akcyzę oraz składać deklaracje. Zasadniczo deklaracje te składa się za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy i w tym też terminie należy obliczyć i wpłacić akcyzę. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności obowiązek ten może kształtować się odmiennie zarówno co do terminu złożenia deklaracji jak i okresu, za jaki należy ją złożyć (miesięczny/kwartalny). Szczegóły sprawdzisz  w wyjaśnieniach, w zakładce formularze akcyzowe oraz na puesc.gov.pl.

Deklaracje będziesz składał za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Przesyłane dokumenty musisz opatrzyć jednym z dostępnych rodzajów podpisów elektronicznych. 

Prowadzenie ewidencji lub innych dokumentacji

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej będziesz także zobowiązany do prowadzenia odpowiednich ewidencji i dokumentacji wyrobów akcyzowych określonych w dziale VIa ustawy o podatku akcyzowym1 (tj. ewidencję składu podatkowego, ewidencję wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy miejsca importu, ewidencję suszu tytoniowego,  dokumentację kontroli nad produkcją alkoholu etylowego).

Możesz je prowadzić w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej2.

Szczegółowy zakres danych, jakie należy umieszczać w tych ewidencjach i dokumentacjach został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Więcej informacji na temat podatku akcyzowego znajdziesz w zakładce ABC akcyza

 • [1] Art. 138a – art. 138l i art. 138o ustawy o podatku akcyzowym
 • [2] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy