Weryfikacja kryteriów AEO


Informacja dotycząca czynności audytowych przeprowadzanych w stosunku do wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie AEO

28.11.2023

Przed wydaniem pozwolenia AEO organ celny sprawdzi czy spełniasz kryteria do uzyskania tego pozwolenia. W tym celu organ celny przeprowadzi czynności audytowe, które polegają w szczególności na:

  • badaniu dokumentacji i, w razie potrzeby, weryfikacji jej autentyczności;
  • dokonywaniu oględzin i sprawdzaniu stanu pomieszczeń oraz innych obiektów;
  • dokonywaniu oceny wypłacalności wnioskodawcy;
  • badaniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania, pod względem możliwości prowadzenia kontroli danych zawartych w tych systemach.

Organ celny może wydać ci zalecenia do przeprowadzenia działań dostosowujących do kryteriów AEO i wyznaczyć termin na ich realizację.

Czynności audytowe są prowadzone również po wydaniu pozwolenia AEO w ramach monitorowania czy nadal spełniasz kryteria AEO.

Podstawa prawna - dział V rozdział 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Cło

Opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Tu znajdziesz informacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców o taryfie, zwolnieniach celnych, ograniczeniach przywozu i wywozu towarów