Dokumenty Forum Cen Transferowych


Dokumenty wypracowane w ramach prac Forum Cen Transferowych

16.04.2024

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych, FCT przedstawia w formie pisemnej opinie, w tym do projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Forum, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych, które nie są wiążące dla MF. Ministerstwo Finansów nie ponosi zatem bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności co do przekazywanej treści materiałów przygotowanych przez FCT lub grupę roboczą działającą przy FCT.

Dokumenty prac FCT lub grupy roboczej działającej przy FCT nie są stanowiskiem MF, jak również nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Powyższe materiały mogą natomiast zostać wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami, np. legislacyjnymi.

Raporty podsumowujące 

Rekomendacje Forum Cen Transferowych

Agendy Forum Cen Transferowych

Inne