Dokumenty z konsultacji dot. zasad Programu Współdziałania


Informujemy o publikacji projektów dokumentów z konsultacji dot. zasad funkcjonowania Programu Współdziałania.

02.07.2020
 • Na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl opublikowano projekty dokumentów z konsultacji dot. zasad funkcjonowania Programu Współdziałania.
 • Do 26 maja 2020 r. można przesyłać uwagi i sugestie do dokumentów.

Program Współdziałania to nowa forma relacji pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową (KAS), która ma ułatwić prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych.

Na podatki.gov.pl są dostępne m.in. następujące dokumenty dot. Programu:

 1. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego
 2. Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania z załącznikami:
  • Otwarty katalog rodzajów ryzyka podatkowego opracowany na potrzeby niezależnego audytu funkcji podatkowej,
  • Praktyczny poradnik w zakresie metod doboru próby w audycie podatkowym i niezależnym audycie funkcji podatkowej w ramach Programu Współdziałania,
  • Otwarty katalog zdarzeń podlegających raportowaniu w ramach Programu Współdziałania.

Dokumenty te powstały w wyniku wypracowania z interesariuszami wspólnego podejścia dot. najważniejszych elementów Programu, tj.:

 • ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem KAS i w trakcie jej trwania,
 • przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej,
 • przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy o współdziałanie.

Zgłaszanie uwag do projektów dokumentów

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii na adres program.wspoldzialania@mf.gov.pl w postaci pliku w wersji edytowalnej do 26 maja 2020 r. Po analizie zgłoszeń opublikowane dokumenty mogą zostać uzupełnione o nowe zagadnienia i wyjaśnienia.

Program współdziałania

Nowa forma relacji pomiędzy przedsiębiorcami a Krajową Administracją Skarbową ułatwiająca prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych