Rejestracja do procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS)


Informujemy o rejestracji do procedury unijnej oraz nieunijnej OSS i procedury importu IOSS

16.04.2024
Artykuł dostępny również w innych wersjach językowych: EN
  • Od 1 kwietnia 2021 roku możesz składać zgłoszenia rejestracyjne do procedury unijnej, nieunijnej oraz procedury importu[1].
  • Zgłoszenie będziesz mógł złożyć wyłącznie elektronicznie na podatki.gov.pl.
  • Obecnie trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce).

Jeśli złożysz zgłoszenie rejestracyjne to nie będzie to równoznaczne z rejestracją do procedury. Obecnie trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce).

Informacje przedkładane w zgłoszeniach składanych na podstawie rozporządzenia 2019/2026 (art. 2 akapit trzeci) będą przetwarzane po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Zostaniesz zarejestrowany po spełnieniu warunków, które zostaną określone w przepisach prawa wprowadzających pakiet VAT e-commerce.

VAT e-commerce

Poniżej znajdziesz informacje na temat projektu ustawy wprowadzającej pakiet VAT e- commerce oraz rejestracji do procedury unijnej, nieunijnej oraz importu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw możesz znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt wprowadza tzw. pakiet VAT e-commerce wynikający z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Projekt przewiduje rozszerzenie obecnie funkcjonującej szczególnej procedury rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Jeżeli chcesz korzystać z procedury OSS/IOSS jako podatnik lub pośrednik działający na rzecz podatników to zgodnie z art. 2 akapit trzeci rozporządzenia 2019/2026, od 1 kwietnia 2021 roku możesz złożyć zgłoszenie wymagane na podstawie art. 360, 369c lub 369o dyrektywy 2006/112/WE do celów rejestracji w ramach procedur szczególnych.

Rozporządzenie 2019/2026 ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich[2].

Jeśli będziesz chciał jako podatnik rozliczać podatek VAT w ramach procedury unijnej, nieunijnej lub importu lub działać w charakterze pośrednika w procedurze importu, będziesz mógł już od 1 kwietnia 2021 roku złożyć/przesłać zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenie  zostanie udostępnione na podatki.gov.pl.

Jeśli zdecydujesz się złożyć zgłoszenie o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, nieunijnej lub importu, lub działać w charakterze pośrednika w procedurze importu, pamiętaj, że faktyczne zakończenie procesu rejestracji tj. potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie identyfikacji (w przypadku procedury unijnej) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego (w przypadku procedury nieunijnej i procedury importu), będzie możliwe po:

  • wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
  • po weryfikacji przez organ podatkowy, czy spełniasz warunki określone w tej ustawie dla podatnika/pośrednika.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz śledzenia procesu legislacyjnego. Umożliwi to wstępną ocenę, czy po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, nieunijnej lub importu, lub działania w charakterze pośrednika w procedurze importu, spełnisz wszystkie warunki do rejestracji jako podatnik/pośrednik.

[1] Art.2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych poprzez użycie interfejsów elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów, (Dz. Urz. L 313 z 4.12.2019 r., str. 14). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1112 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2026 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2020, str. 9), rozporządzenie 2019/2026 stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

[2] Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C Nr 326 z 26.10.2012).

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu