Klauzula informacyjna KIS


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacji Telefonicznej (SIT)

16.04.2024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. oraz Dz. Urz. L. 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy:

I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /bx1qpt265q/SkrytkaESP

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres email: iod@mf.gov.pl

III.Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe podane z własnej inicjatywy będą przetwarzane w celu zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej oraz przeprowadzenia ankiet satysfakcji klienta. Nagrywanie rozmów telefonicznych i monitoring kanałów komunikacji, obejmujący rozmowy telefoniczne, korespondencję chat, korespondencję e-mail odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażanej każdorazowo podczas nawiązywania połączenia lub rozpoczęcia korespondencji elektronicznej.

Zgoda na nagrywanie rozmowy udzielana jest każdorazowo poprzez prowadzenie rozmowy z pracownikiem infolinii. W przypadku, gdy nie zgadza się Pani/Pan na nagrywanie rozmowy lub korespondencję chat, proszę się rozłączyć. Wówczas zapraszamy do kontaktu e-mailowego, poprzez wysłanie zapytania na stronie www.podatki.gov.pl i wybranie zakładki „Skontaktuj się z nami”, zamieszczonej na dole tej strony.
Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

IV. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i organom publicznym wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia zawartych z podmiotami świadczącymi w imieniu i na rzecz administratora usługi z którymi wiąże się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe (nagrania, korespondencję chat) będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy, po upływie których zostaną trwale usunięte. Termin usunięcia danych osobowych wyjątkowo może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa, w których stanowią one dowód lub gdy administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. Pani/Pana dane osobowe (korespondencję e-mail) będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał dodatkowych informacji wyłącznie w celu zidentyfikowania osób, które zostały nagrane lub złożyły zapytania w systemie informacji telefonicznej, ponieważ cel, w którym administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, nie wymaga zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą (art. 11 RODO).

Nie przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne oraz prawo do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne (art. 16 RODO);
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

- chyba, że w celu wykonania wyżej wymienionych praw dostarczy Pani/Pan dodatkowych informacji, które pozwolą na Pani/Pana jednoznaczną identyfikację.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy nie wyrazi Pani/Pan zgody na nagranie rozmowy telefonicznej lub korespondencję chat, udzielimy informacji podatkowej i celnej w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie elektroniczne w odpowiedzi na e-mail. Konsekwencją odmowy podania adresu e-mail będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie podatkowe i celne.