Doskonalenie warsztatu audytorów PW z KE i ekspertami z PwC


Wraz z Komisją Europejską i ekspertami z PwC doskonalimy warsztat audytorów zaangażowanych w Program Współdziałania

28.11.2023

14 września 2021 roku wystartował program szkoleniowy realizowany wspólnymi siłami Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrekcji Generalnej do spraw Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM) i PwC.

Komisja Europejska, korzystając z tzw. Instrumentu Wsparcia Technicznego, pomaga państwom członkowskim UE w opracowywaniu i wdrażaniu reform. W Polsce ze wsparcia Komisji korzysta Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). DG Reform aktywnie wspiera KAS m.in. w fazie pilotażowej Programu Współdziałania.

Reforma polegająca na wdrożeniu w Polsce programu cooperative compliance wymaga zapewnienia pracownikom najnowszej dostępnej na świecie wiedzy oraz umiejętności kluczowych z perspektywy pełnienia roli audytora w Programie Współdziałania.

DG Reform, korzystając z doświadczenia ekspertów PwC, zapewni Krajowej Administracji Skarbowej wsparcie w formie specjalnie zaprojektowanego programu szkoleń.

Program ten, w pierwszej części, obejmie zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą podejścia relacji na linii KAS – klienci KAS. KAS i PwC będą intensywnie szkolić zespół audytorów tak, aby w swoich relacjach z klientami opierali się na zasadach współpracy i efektywnej komunikacji, gdzie negocjacje i efektywne zarządzanie rozwiazywaniem spornych kwestii są umiejętnościami koniecznymi.

W drugiej części programu eksperci PwC dostarczą audytorom KAS wiedzy o najlepszych praktykach w zakresie cooperative compliance stosowanych na świecie oraz know-how o tym, jak tworzyć, korzystać i oceniać ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego w audytowanych podmiotach.

Program szkoleniowy wpisuje się w priorytety strategii Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów. KAS w swojej strategii na lata 2021-2024 stawia na podejście klientocentryczne. To podatnik, jako klient KAS, jest i będzie głównym punktem odniesienia w nadchodzących latach. Z tego względu kluczowe jest wyposażenie audytorów w odpowiednie narzędzia tak, aby mogli budować nową jakość relacji KAS z klientami. Wysoko wykwalifikowany zespół audytorów będzie bowiem wspierał działalność podmiotów, które zgłosiły się do Programu Współdziałania, jak również będzie współtworzyć w Polsce przyjazne środowisko do inwestowania.