Podatek od sprzedaży detalicznej


Informacje dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej: co podlega opodatkowaniu, kto płaci podatek, stawki podatku

16.04.2024

Co jest opodatkowane

Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

Kto płaci podatek

Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta), także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

O co pomniejsza się podstawę opodatkowania

Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Stawki podatku

Stawki podatku wynoszą odpowiednio:

  • 0,8 proc. podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
  • 1,4 proc nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł. 

Wyłączenia z opodatkowania

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna: energii elektrycznej, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ciepła systemowego, gazu ziemnego i gazu w butlach dostarczanych konsumentom, paliw stałych (węgiel, koks), olejów opałowych i olejów napędowych używanych do celów opałowych, oraz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych ze środków publicznych. 

Jakie są właściwe organy podatkowe

  1. dla podatników będących osobami fizycznymi - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika,
  2. dla podatników będących spółkami cywilnymi - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku,
  3. dla podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika,
  4. dla podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeżeli nie można ustalić właściwości organu podatkowego zgodnie z pkt 1 - 4 właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Deklaracja podatkowa PSD-1 oraz termin płatności podatku

Podatnik ma obowiązek bez wezwania właściwego organu podatkowego:

1) składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,

2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

 

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne dotyczące innych podatków

Formularze do druku

Formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu