Podatek od niektórych instytucji finansowych


Podatek od niektórych instytucji finansowych

16.04.2024

Co jest opodatkowane

Przedmiotem opodatkowania są aktywa podmiotów - podatników tego podatku. Podatek jest dochodem budżetu państwa.

Kto płaci podatek

Podatnikami są:

 • banki krajowe,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • krajowe zakłady ubezpieczeń,
 • krajowe zakłady reasekuracji,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje pożyczkowe.

 Co jest podstawą opodatkowania

 • W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 4 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej,
 • W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji - podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 2 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą,
 • W przypadku instytucji pożyczkowych - podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 200 mln zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą.

 O co obniża się podstawę opodatkowania

 • W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych - podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca,
 • W przypadku banków krajowych, które są bankami zrzeszającymi - podstawę opodatkowania obniża się o wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, prowadzonych przez podatnika,
 • W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca.
 • W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - podstawę opodatkowania obniża się o kwoty, o które podatnik, wykonując decyzję, podwyższył fundusze własne w okresie miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania,
 • W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku Polskiego (NBP), które są zabezpieczeniem kredytu refinansowego udzielonego przez NBP,
 • W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych, w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa oraz wynikających z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo), której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe,
 • W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji - podstawę opodatkowania obniżą się o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów w postaci:
  1) nabytych przez podatnika obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami,
  2) kredytów lub pożyczek udzielonych przez podatnika Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub podmiotowi zarządzającemu aktywami.

Ile wynosi stawka podatku

Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Kto jest zwolniony od podatku

 1. Banki państwowe,
 2. Podatnicy, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję:
  • w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. v, x, y, pkt 3 lit. f, g, h oraz ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
  • o zawieszeniu działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
   – do czasu wykonania tej decyzji.
 3. Podatnicy objęci:
  • wdrożonym planem naprawy,
  • programem postępowania naprawczego,
  • planem naprawczym.

Jak zapłacić podatek

Deklarację podatkową trzeba złożyć do właściwego urzędu skarbowego oraz obliczyć i wpłacić podatek na rachunek tego urzędu, za każdy miesięczny okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Nie dotyczy to podatników, u których podstawa opodatkowania, po zastosowaniu obniżeń, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

 

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne dotyczące innych podatków

Formularze do druku

Formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu