Podatek od niektórych instytucji finansowych


Podatek od niektórych instytucji finansowych

16.03.2020

Co jest opodatkowane

Przedmiotem opodatkowania są aktywa podmiotów - podatników tego podatku. Podatek jest dochodem budżetu państwa.

Kto płaci podatek

Podatnikami są:

 • banki krajowe,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • krajowe zakłady ubezpieczeń,
 • krajowe zakłady reasekuracji,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje pożyczkowe.

 Co jest podstawą opodatkowania

 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-4 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) – podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 4 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej [1],
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 5-8 (tj. krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) - podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 2 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej [2]. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą,
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 9 (tj. instytucje pożyczkowe) - podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 200 mln zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej [3]. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą.

 O co pomniejsza się podstawę opodatkowania

 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-3 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca,
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1 (tj. banki krajowe), które są bankami zrzeszającymi [4] - podstawę opodatkowania obniża się o wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, prowadzonych przez podatnika,
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 4 (tj. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca.
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-4 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - podstawę opodatkowania obniża się o kwoty, o które podatnik, wykonując decyzję [5], podwyższył fundusze własne w okresie miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania,
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-3 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku Polskiego (NBP), które są zabezpieczeniem kredytu refinansowego udzielonego przez NBP,
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-4 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych,
 • W przypadku podatników, o których mowa w pkt 5-8 (tj. krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) - podstawę opodatkowania obniżą się o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych

Ile wynosi stawka podatku

Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Kto jest zwolniony od podatku

 1. Banki państwowe [6],
 2. Podatnicy, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję:
  • w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. v, x, y, pkt 3 lit. f, g, h oraz ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 724,792,819 i 1089),
  • o zawieszeniu działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – do czasu wykonania tej decyzji.
 3. Podatnicy objęci:
  • wdrożonym planem naprawy,
  • programem postępowania naprawczego,
  • planem naprawczym.

Jak zapłacić podatek

Deklarację podatkową trzeba złożyć do właściwego urzędu skarbowego oraz obliczyć i wpłacić podatek na rachunek tego urzędu, za każdy miesięczny okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Nie dotyczy to podatników, u których podstawa opodatkowania, po zastosowaniu obniżeń, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Przypisy

[1] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy,

[2] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy,

[3] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy,

[4] w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2015 r. poz. 2170),

[5] o której mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art. 138d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

[6] w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne dotyczące innych podatków

Formularze do druku

Formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu