Naruszenia ustawy o grach hazardowych


Informacja o odpowiedzialności administracyjnej i karnej z tytułu naruszenia ustawy o grach hazardowych

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych sankcjonowane jest odpowiedzialnością administracyjną (kara pieniężna) zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych, oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z  art. 107-111 Kodeksu karnego skarbowego.

Ustawa o grach hazardowych przewiduje nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na:

 • urządzającego gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia – w przypadku gier na automatach kara ta wynosi 100 tys. zł od każdego automatu, w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł, zaś w przypadku gier innych, niż powyższe – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia;
 • urządzającego gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry ̶  w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia kara ta wynosi do 200 tys. zł zaś w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia – do 10 tys. zł;
 • posiadacza zależnego lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, jak również posiadacza samoistnego takiego lokalu, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego ̶  w obu przypadkach kara pieniężna wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;
 • dostawcę usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych, tj. zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą ̶  do 250 tys. zł;
 • uczestnika gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia ̶  100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;
 • przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5 ustawy (nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do ww. Rejestru, nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zawierającej komunikat m.in. o lokalizacji Rejestru, nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru)  ̶  kara pieniężna wynosi do 250 tys. zł;
 • urządzającego grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa ̶  do 500 tys. zł.  

Zgodnie z art. 107-111 Kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialności karnej skarbowej podlega przykładowo ten:

 • kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
 • kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej ̶  kara grzywny do 120 stawek dziennych;
 • kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie;
 • kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
 • kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową ̶  kara grzywny do 240 stawek dziennych;
 • kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia ̶  kara grzywny do 120 stawek dziennych;
 • kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów;
 • kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, udział w grze hazardowej innej niż loteria promocyjna lub fantowa ̶  kara grzywny za wykroczenia skarbowe.