Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r.


Wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy PIT w zakresie użytego w tym przepisie zwrotu legislacyjnego „w składzie jednostki wojskowej”

28.11.2023

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy PIT, wolne od podatku są świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby.

Interpretacja wyjaśnia, jak należy rozumieć użyte w tym przepisie sformułowanie „w składzie jednostki wojskowej”.

Interpretacja Nr DD3.8201.5.2019 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. pod poz. 77