Zwolnienie dla spadkobierców przedsiębiorcy


Sprawdź, kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn dla spadkobierców przedsiębiorcy.

Kiedy przysługuje zwolnienie

Jeśli nie należysz do najbliższych krewnych spadkodawcy, ale dziedziczysz lub nabywasz w drodze zapisu windykacyjnego własność przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udział w nim i będziesz prowadził to przedsiębiorstwo przez okres 2 lat od dnia jego nabycia, możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą prowadzili to przedsiębiorstwo przez okres 2 lat od dnia jego nabycia (śmierci spadkodawcy).

Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obciążające to przedsiębiorstwo, nie mogą być odliczone od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych, które stanowią przedmiot spadku.

Nabywcom z kręgu najbliższej rodziny przysługuje zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nieprzewidujące obowiązku prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej 2 lata, a jedynie wymóg zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego (osoby najbliższe dokonują zgłoszenia przedsiębiorstwa, tak jak innych nabytych rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-Z2).

Pamiętaj: Zwolnienie nie dotyczy przypadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed 25 listopada 2018r.!

Kto podlega zwolenieniu

Spadkobierca nie należący do najbliższych krewnych spadkodawcy.

Jakie są warunki do skorzystania ze zwolnienia

Kiedy skorzystasz ze zwolnienia

Aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoś nabycie przedsiębiorstwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-ZP, wraz z ewentualnym załącznikiem SD-ZP/A.

Załącznik (lub kolejne załączniki) składa nabywca przedsiębiorstwa i dołącza do zgłoszenia SD-ZP, gdy wiersze w zgłoszeniu są niewystarczające do wykazania składników przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin na skorzystanie ze zwolnienia

Koniecznie zrób to w ciągu 6 miesięcy od:

  • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo
  • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, albo
  • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
Jeżeli nie zgłosisz spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas zapłacisz podatek na zasadach określonych dla grupy podatkowej, do której się zaliczasz na podstawie pokrewieństwa, powinowactwa lub jego braku ze spadkodawcą.

Jak złożyć formularz

Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa SD-ZP wraz z załącznikiem SD-ZP/A (informacją o pozostałych składnikach przedsiębiorstwa) możesz złożyć:

  • elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując je danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • papierowo, bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym albo w innym, dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Formularze podatkowe SD-ZP, SD-ZP/A są dostępne na stronie podatki.gov.pl jako formularze online oraz do wydruku.

Kiedy i komu złożyć formularz

Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa SD-ZP składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstawia obowiązku podatkowego.

Sprawdź, który organ podatkowy jest właściwy w sprawach nabycia spadku


  1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn