O Forum MDR


Podstawowe informacje dotyczące Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR)

28.11.2023

Logo Forum MDR: figury geometryczne: szary trójkąt, czerwony i szary kwadrat, czerwone koło. Z boku napis Forum MDR

Czym jest Forum MDR

Forum MDR jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR) (link: Pliki do pobrania).

Do zadań Forum MDR należy opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Finansów, Inwestycji i Rozwoju opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie przepisów odnoszących się do informowania o schematach podatkowych.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Posiedzenia Forum odbywają się z częstotliwością odpowiadającą potrzebom uczestników Forum MDR, przynajmniej raz na pół roku.  Zwołuje je Przewodniczący Forum poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Do udziału w pracach Forum są zapraszane:

  1. osoby zainteresowane przepisami odnoszącymi się do informowania o schematach podatkowych;
  2. osoby posiadające szczególną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie informowania o schematach podatkowych.

Prace grup roboczych

Przewodniczący Forum może tworzyć spośród uczestników posiedzenia Forum grupy robocze w celu rozpatrzenia danego zagadnienia, wskazując osoby kierujące ich pracami. Wyniki pracy grupy roboczej kierujący pracami tej grupy prezentuje na kolejnym posiedzeniu Forum. Forum realizuje zadania na posiedzeniach.

Przewodniczący Forum może zarządzić rozpatrzenie danego zagadnienia w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rezultat prac Forum podjętych w trybie obiegowym Przewodniczący Forum prezentuje na kolejnym posiedzeniu Forum.

Dokumenty opracowane przez Forum są udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Minister Finansów może przeprowadzić konsultacje podatkowe w oparciu o uzgodniony dokument danej grupy roboczej.

Wypracowane przez Forum dokumenty są przedstawiane Ministrowi Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Dokumenty Forum mogą być wykorzystane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do aktualizacji objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia i informacje bieżące

Ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące Forum MDR

Dokumenty Forum MDR

Dokumenty wypracowane w ramach prac Forum MDR