Etapy


Poszczególne etapy w ramach programu, przewidywany czas trwania etapu

16.04.2024

Etap I – Faza przyjęcia (Admission phase)

Cel etapu

Identyfikacja właściwych MNE, krajów uczestniczących, transakcji oraz okresów.

Czas trwania etapu

od 4 do 8 tygodni.

Przed złożeniem formalnego wniosku sugerowany jest kontakt z administracją podatkową w celu omówienia zasadności wniosku, zakresu wymaganych informacji oraz kwestii formalnych i proceduralnych.

Przebieg etapu

 1. MNE dostarcza kartę informacji wstępnej administracji wiodącej – administracji, gdzie znajduje się spółka dominująca grupy (UPE).
 2. Administracja, do której złożono wniosek może odmówić pełnienia roli administracji wiodącej.
 3. Jeśli administracja nie zgodzi się na pełnienie roli administracji wiodącej, MNE może w porozumieniu z tą administracją złożyć wniosek do innej administracji, gdzie posiada podmiot pełniący rolę pryncypała lub gdzie posiada znaczną aktywność i poprosić tą administrację o pełnienie roli zastępczej administracji wiodącej.
 4. Jeśli administracja wiodąca uzna wniosek o objęcie danych transakcji programem ETACA za zasadny, przekazuje pozostałym odpowiednim administracjom podatkowym kartę informacji wstępnej.
 5. Administracje wyrażają wstępne zainteresowanie partycypacją w terminie 2 tygodni od otrzymania karty informacji wstępnej.
 6. Podatnik przedstawia główny zestaw dokumentów. Administracja wiodąca przekazuje je administracjom uczestniczącym. Organizowane jest spotkanie rozpoczynające. Następuje decyzja co do uczestnictwa poszczególnych administracji oraz co do transakcji i okresów objętych ETACA.

Etap II – Ocena ryzyka (Risk assessment phase)

Cel etapu

Dokonanie klasyfikacji transakcji objętych ETACA na stanowiące transakcje niskiego ryzyka lub transakcje nie stanowiące niskiego ryzyka.

Czas trwania etapu

20 tygodni.

Przebieg etapu

 1. Administracje dokonują wspólnej oceny ryzyka na wysokim poziomie ogólności, w odróżnieniu od szczegółowego sprawdzenia charakterystycznego dla uprzednich porozumień cenowych (APA) lub kontroli. W celu przeprowadzenia wspólnej oceny mogą być organizowane etapowe spotkania wideo pomiędzy uczestniczącymi administracjami.
 2. Pierwszym krokiem jest przegląd analizy funkcjonalnej. Państwa członkowskie sprawdzają, czy funkcje, aktywa i ryzyka przedstawione w głównej dokumentacji odpowiadają profilowi funkcjonalnemu przedstawionemu w transakcji przez MNE.
 3. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie spójności przedstawionej metodologii ustalania cen transferowych z zidentyfikowanym profilem funkcjonalnym. Ponadto sprawdza się w jaki sposób podatnik wprowadza w życie i monitoruje metodologię cen transferowych.
 4. Państwa uczestniczące ustalają status ryzyka badanych transakcji – jako transakcji o niskim ryzyku lub niestanowiącym transakcji o niskim ryzyku. W wyjątkowych przypadkach pozwala się MNE dostosować metodologię cen transferowych w celu uniknięcia otrzymania statusu transakcji o niestanowiącym niskim ryzyku.
 5. Na zakończenie fazy oceny ryzyka administracje spotykają się w celu przedyskutowania swoich wstępnych wniosków odnośnie klasyfikacji ryzyka ocenianych transakcji oraz pozostałych kwestii. Wstępne wnioski powinny następnie być przedstawione MNE podczas osobnego spotkania.
 6. W dalszej kolejności następuje podsumowujące spotkanie uczestniczących administracji w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do poziomu ryzyka ocenianych transakcji. Administracje dążą do konsensusu, jednak w przypadku opinii odmiennych przedstawią swoją ocenę ryzyka w raporcie końcowym.

Etap III – Wynik (Outcome phase)

Cel etapu

Sfinalizowanie wspólnej analizy ryzyka. Przedstawienie końcowych dokumentów.

Czas trwania etapu

od 4 do 8 tygodni.

Przebieg etapu

Administracje przedstawiają końcowy raport w języku angielskim, chyba że postanowią użyć innego wspólnego języka. Administracja wiodąca powinna powiadomić UPE pismem uzgodnieniowym (outcome letter) o wynikach oceny ryzyka. Do pisma uzgodnieniowego załącza się raport końcowy. Każda z uczestniczących administracji może ponadto wystosować pismo do podmiotu MNE z rezydencją lub aktywnością w swojej jurysdykcji zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką administracyjną.

 

Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o programie: czym jest ETACA, kontakt

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów