Dokumenty


Lista dokumentów wymaganych w programie ETACA

16.04.2024

Podmioty starające się o udział w programie składają kartę informacji wstępnej (Preliminary Information Note), której szablon znajduje się w wytycznych na stronie KE. Znajdują się tam ogólne informacje o transakcjach takie jak:

 1. lista krajów UE w których dokonywane są transakcje,
 2. lista krajów które interesują MNE,
 3. wskazanie rezydencji podatkowej spółki dominującej grupy (UPE),
 4. wskazanie kraju koordynującego lub zastępczego kraju koordynującego,
 5. istniejące lub prowadzone postępowania APA/MAP,
 6. inne istotne transgraniczne interpretacje/decyzje podatkowe,
 7. informacje o restrukturyzacjach w ostatnich 3 latach,
 8. wartość proponowanych transakcji w euro.

 

Gdy odpowiednia ilość państw członkowskich wyrazi wstępne zainteresowanie wspólną analizą ryzyka, wymaga się od podatnika złożenia głównego zestawu dokumentów (Main Documentation Package). Lista tych dokumentów stanowi załącznik 4 do wytycznych na stronie KE

Lista głównego zestawu dokumentów (Main Documentation Package) jest następująca:

 1. Ogólne informacje o grupie MNE,
 2. Raport CbC-R (Country-by-Country Report) za okresy objęte programem ETACA,
 3. Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File), jeśli jest dostępna,
 4. Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local File), jeśli jest dostępna,
 5. Istniejące/istotne uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Arrangements, APA) i procedury wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedures, MAP),
 6. Istniejące/istotne umowy,
 7. Informacje o istniejących wspólnych audytach lub kontrolach wielostronnych,
 8. Sprawozdanie finansowe,
 9. Informacja o realizowanej strategii podatkowej grupy MNE,
 10. Analiza łańcucha wartości dodanej dla grupy MNE, zawierająca wyjaśnienie zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na zysk grupy MNE, które grupa MNE definiuje jako ważne do wykazania (w jaki sposób zyski są powiązane z jej działalnością gospodarczą),
 11. Informacje o restrukturyzacjach, porozumieniach oraz transakcjach z ostatnich 3 lat,
 12. Lista wszystkich transakcji wewnątrzgrupowych,
 13. Wykaz transakcji wewnątrzgrupowych, które grupa MNE chce zgłosić do programu,
 14. Uzasadnienie grupy wielonarodowej, dlaczego państwo członkowskie/niektóre państwa członkowskie z odpowiednimi transakcjami powinny zostać wykluczone z grupy uczestniczących państw członkowskich,
 15. Analiza porównawcza transakcji,
 16. Arkusz roboczy przedstawiający rzeczywiste zastosowanie metod cen transferowych i obliczenie faktycznego zysku z każdej objętej programem transakcji,
 17. Samoocena podatnika dotycząca środków wewnętrznej kontroli podatkowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

 

Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o programie: czym jest ETACA, kontakt

Etapy

Poszczególne etapy programu, przewidywany czas trwania