Co to jest konto organizacji


Dowiedz się jakie są rodzaje dostępów do konta organizacji i jak o nie wnioskować.

 

Co to jest konto organizacji

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną, np.:

 • spółce kapitałowej lub osobowej,
 • stowarzyszeniu,
 • fundacji,
 • spółdzielni,
 • grupie kapitałowej,
 • innej jednostce organizacyjnej.
Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP.

Konto nie dotyczy organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, a także kancelarii.

Wnioskowanie o przyznanie dostępu do konta organizacji

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym przyznamy osobie fizycznej, posiadającej PESEL:

 • na podstawie wniosku złożonego przez organizację do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub pełnomocnik ogólny.
 • za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji z dostępem rozszerzonym.

Wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji musi zawierać:

 • pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,
 • pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której mamy udzielić dostępu,
 • informację o zakresie uprawnień dla użytkownika (dostęp podstawowy lub rozszerzony).
Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym działa od momentu zarejestrowania wniosku o przyznanie tego dostępu.

Zmiana rodzaju dostępu następuje poprzez złożenie aktualizacji wniosku o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Pobierz wniosek

Wniosek o przyznanie dostępu odebranie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (PDF, 597KB)

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie lub odebranie dostępu możesz złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników dla organizacji.

Jak złożyć wniosek

Wniosek w formie elektronicznej prześlij za pośrednictwem:

Wniosek w formie papierowej dostarcz do urzędu skarbowego:

 • osobiście – umów wizytę, aby przyjść na wizytę bez kolejek, lub
 • korzystając z operatora pocztowego.

Rodzaje dostępu do konta organizacji

Do konta organizacji będą miały dostęp osoby upoważnione, czyli użytkownicy konta organizacji (UKO) – osoby fizyczne, posiadające PESEL.

Są dwa rodzaje dostępu do konta organizacji:

   • UKO z dostępem podstawowym,
   • UKO z dostępem rozszerzonym.

Użytkownik z dostępem podstawowym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym.

Użytkownik z dostępem rozszerzonym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym oraz dodatkowo nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Użytkownik konta organizacji (zarówno z dostępem podstawowym, jak i rozszerzonym) może w szczególności:

    • wyrażać i cofać zgodę na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
    • odbierać pisma doręczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym,
    • składać pisma, wnioski, zawiadomienia,
    • przeglądać dane rejestracyjne oraz dokumenty,
    • przeglądać salda i rozliczenia
    • wygenerować raport o sytuacji podatkowej organizacji – Raport podatnika.
Pełnomocnik ogólny, który nie jest jednocześnie użytkownikiem konta organizacji, nie ma dostępu do konta tej organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Odebranie dostępu do konta organizacji

Odebranie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym osobie fizycznej nastąpi na podstawie:

   • aktualizacji wniosku złożonego do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji;
   • za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji (UKO) z dostępem rozszerzonym.
Konto organizacji jest aktywne w e-Urzędzie Skarbowym do momentu, w którym organizacja utraci byt prawny.

Wniosek o odebranie dostępu do konta organizacji powinien zawierać:

   • pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji, której dotyczy wniosek,
   • pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której dostęp mamy odebrać,
   • dyspozycję odebrania uprawnień użytkownikowi do konta organizacji.

Odebranie dostępu do konta organizacji jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy po tej czynności nadal pozostanie minimum jeden aktywny użytkownik. W przypadkach losowych np. śmierci jedynego wyznaczonego użytkownika, organizacja musi niezwłocznie wyznaczyć innego użytkownika konta organizacji.

Pobierz wniosek

Wniosek o przyznanie dostępu odebranie dostępu do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (PDF, 597KB)

Konsekwencje przyznania dostępu do konta organizacji

Przyznając dostęp osobie fizycznej do konta organizacji:

   • udostępniasz informacje o organizacji, które znajdują się na jej koncie w e-Urzędzie Skarbowym,
   • umożliwiasz działanie w imieniu organizacji.
Czynności, które na koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym podejmuje użytkownik, uznajemy za czynności podejmowane przez tę organizację.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2500).
  • Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1178).