Pytania i odpowiedzi konto organizacji


Brakuje Ci informacji na temat konta organizacji? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań.

×
 • Konto organizacji jest dla jednostki organizacyjnej, posiadającej NIP, bez względu na jej formę prawną, np.:

  • spółce kapitałowej lub osobowej,
  • stowarzyszeniu,
  • fundacji,
  • spółdzielni,
  • grupie kapitałowej,
  • innej jednostce organizacyjnej.

  Konto nie dotyczy organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, a także kancelarii.

 • NIE. Dostęp do konta organizacji jest dobrowolny.

 • Należy złożyć wniosek o udostępnienie konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub pełnomocnik ogólny.

 • Jeśli chcesz skorzystać z usług e-Urzędu Skarbowego złóż formularz ZAP-3 w urzędzie skarbowym.

 • Jeśli chcesz skorzystać z usług e-Urzędu Skarbowego złóż formularz ZAP-3 w urzędzie skarbowym.

 • Wniosek taki nie ma sformalizowanego wzoru. Można skorzystać z wzoru, który zamieszczamy na podatki.gov.pl

  Wniosek musi zawierać:

  • pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,
  • PESEL i dane osoby fizycznej, której dostęp ma zostać udzielony lub odebrany,
  • informację o zakresie uprawnień użytkownika: dostęp podstawowy albo dostęp rozszerzony.
 • Wniosek o udostępnienie konta jednostki organizacyjnej w e-Urzędzie Skarbowym (w tym aktualizacja) trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

 • Wnioski o przyznanie lub odebranie dostępu należy złożyć za pośrednictwem:

  • funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym, dedykowanej użytkownikom konta organizacji z dostępem rozszerzonym,
  • osobiście w urzędzie skarbowym,
  • za pośrednictwem poczty,
  • elektronicznie (np. EPUAP).
 • Do konta organizacji dostęp będą miały osoby fizyczne, które posiadają PESEL wyznaczone przez organizację, tj. użytkownicy konta organizacji (UKO).

 • Dostęp jest udzielany od momentu zarejestrowania w e-Urzędzie Skarbowym wniosku o przyznanie dostępu.

 • Użytkownikiem konta organizacji może być osoba fizyczna, która posiada PESEL.

 • Użytkownik konta organizacji o dostępie podstawowym będzie mógł jako organizacja:

  • wyrazić zgodę na doręczanie na konto organizacji pism wydawanych przez organy KAS,
  • składać pisma, wnioski, zawiadomienia,
  • przeglądać dokumenty,
  • odbierać korespondencję kierowaną do organizacji.

  Użytkownik konta organizacji o dostępie rozszerzonym będzie mógł:

  • wykonywać wszystkie operacje przypisane do użytkownika z dostępem podstawowym oraz za pomocą usługi, dostępnej na tym koncie w e-Urzędzie Skarbowym
  • zarządzać uprawnieniami innych użytkowników konta organizacji, czyli:
   • powołać innego użytkownika konta organizacji, zarówno z dostępem podstawowym, jak i rozszerzonym,
   • odwołać innego użytkownika konta organizacji, zarówno posiadającego dostęp podstawowy, jak i rozszerzony.
 • Organizacja, która chce zmienić użytkownikowi rodzaj dostępu do konta może:

  1. skorzystać z usługi w e-Urzędzie Skarbowym, dostępnej wyłącznie dla UKO z dostępem rozszerzonym i:
   • najpierw odebrać dotychczasowy rodzaj dostępu do konta,
   • następnie złożyć wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji z nowym rodzajem dostępu;
  2. złożyć aktualizację wniosku za pośrednictwem innych kanałów (np. e-PUAP, osobiście, pocztą).
 • TAK. Jedna osoba fizyczna może być użytkownikiem kont wielu organizacji.

 • NIE. Konto organizacji może być udostępnione nieograniczonej liczbie użytkowników.

 • NIE. Użytkownik w danej organizacji może mieć przyznany wyłącznie jeden rodzaj dostępu – podstawowy albo rozszerzony.

 • NIE. Pełnomocnik ogólny może otrzymać dostęp do konta organizacji dopiero po złożeniu przez organizację wniosku, w którym organizacja wyznaczy go jako użytkownika konta organizacji (UKO). Pełnomocnik może działać w imieniu mocodawcy (organizacji) z poziomu swojego konta osoby fizycznej.

 • NIE. Użytkownik konta organizacji nie może działać jako organizacja poza kontem organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

 • NIE. UKO nie może wysłać pisma jako organizacja z konta osoby fizycznej w ramach e-Urzędu Skarbowego.

 • TAK. Równocześnie z konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym może korzystać kilku UKO – w ramach nadanych im uprawnień.

 • Użytkownik konta organizacji jest uprawniony do korzystania z usług udostępnionych na koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym, w szczególności do:

   • wyrażania i cofania zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
   • odbierania pism doręczonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym,
   • składania pism, wniosków, zawiadomień,
   • przeglądania danych rejestracyjnych i dokumentów.

   

 • TAK. Wszelkie działania podjęte na koncie organizacji są widoczne dla wszystkich użytkowników tego konta.

 • NIE. Użytkownik z dostępem rozszerzonym nie będzie mógł odebrać uprawnień sobie. Uprawnienia użytkownikowi rozszerzonemu będzie mogła odebrać organizacja składając wniosek o odebranie dostępu do konta organizacji lub inny wyznaczony przez tę organizację użytkownik z dostępem rozszerzonym.

 • Do konta organizacji może zalogować się jedynie osoba fizyczna, która posiada PESEL i została wyznaczona jako użytkownik konta organizacji (UKO). Osoba ta loguje się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym, a następnie zmienia kontekst w jakim jest zalogowana, tj. przełącza się na konto odpowiedniej organizacji (funkcja dostępna w prawym górnym rogu, po kliknięciu na swoje imię i nazwisko). Zmiana kontekstu jest odwracalna i wielokrotnego wyboru.

 • Zaświadczenie doręczymy pełnomocnikowi. Jeśli pełnomocnik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-Urzędzie Skarbowym, otrzyma je na swoje indywidualne konto w e-Urzędzie Skarbowym (w zakładce Dokumenty → Otrzymane). Jeśli zgody nie wyraził, zaświadczenie doręczymy poza e-Urzędem Skarbowym.

 • Zaświadczenie doręczymy pełnomocnikowi. Jeśli pełnomocnik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-Urzędzie Skarbowym, otrzyma je na swoje indywidualne konto w e-Urzędzie Skarbowym (w zakładce Dokumenty → Otrzymane). Jeśli zgody nie wyraził, zaświadczenie doręczymy poza e-Urzędem Skarbowym.

 • Jeśli organizacja nie posiada pełnomocnika ogólnego, wydane zaświadczenie doręczymy na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (w zakładce Dokumenty → Otrzymane).

 • Należy wyznaczyć niezwłocznie nowego użytkownika konta.

  Ważne: Jeśli organizacja wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-Urzędzie Skarbowym, organy Krajowej Administracji Skarbowej będą ją nadal kierować na konto tej organizacji w e-US i uznawać za skutecznie doręczoną.

 • Nie, organizacja bezpłatnie wyznacza użytkowników konta organizacji.

 • Tak, pod warunkiem zapisania go na dysku lokalnym.

 • Tak, pod warunkiem że organizacja wyraziła zgodę na e-korespondencję i nie posiada pełnomocnika ogólnego.

 • Przewidziano dwa rodzaje uprawnień: dostęp podstawowy i rozszerzony. Nie ma możliwości ich ograniczenia, np. do jednego rodzaju sprawy. Takie ograniczenie może wynikać jedynie z wewnętrznych upoważnień w danej firmie.

 • Raport podatnika skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji.

 • Zawiera on sekcje z danymi identyfikacyjnymi, informacjami o zaległościach i egzekucji, zaliczkach, deklaracjach, rachunkach bankowych i pełnomocnikach, a także informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

 • Ma on charakter informacyjny i służy do przekazywania podatnikom szczegółowych danych dotyczących ich statusu podatkowego.

 • Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, użytkownik konta organizacji lub pracownik urzędu skarbowego na wniosek przedsiębiorcy, podczas osobistej wizyty.

 • Nie, raport wygenerowany pierwszy raz danego dnia jest kasowany o północy i nie uwzględnia zmian, które mogły nastąpić w ciągu dnia.