Rejestracja działalności gospodarczej


Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Wybierz, czy chcesz ją prowadzić indywidualnie, czy w formie spółki

Rejestracja działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej

Jak się zarejestrować

Działalność gospodarczą zarejestrujesz składając wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców:

 • online - na stronie biznes.gov.pl
 • osobiście lub listownie w urzędzie miasta lub gminy

Jak wypełnić wniosek

We wniosku musisz podać:

 • dane osobowe oraz informacje o ważnym dokumencie tożsamości;
 • NIP i REGON, jeśli zostały nadane;
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą;
 • nazwę firmy oraz nazwę skróconą;
 • rodzaj działalności jaką będziesz prowadził (odpowiednie kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD));
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić;
 • dzień, w którym rozpoczniesz działalność;
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą;
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Dodatkowo we wniosku możesz wskazać:

 • formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jaką wybierzesz,
 • dane kontaktowe,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane pełnomocnika.

Jeśli nie masz NIP ani REGON, to Twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w Twoim wpisie - NIP wciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej dodatkowo:

Nie zapłacisz za wpis do CEIDG lub jego zmianę.

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki kapitałowej lub osobowej   

Jaką formę spółki wybrać

Do wyboru masz:

Sprawdź, jaką spółkę możesz założyć i jakie są różnice pomiędzy spółkami

Zanim zarejestrujesz spółkę musisz mieć zawartą umowę spółki lub statut spółki w przypadku spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Jak zarejestrować spółkę

Spółkę zarejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

Jak wypełnić wniosek

We wniosku o wpis musisz podać:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników/partnerów oraz adresy wspólników/partnerów albo ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych;
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji;
 • dodatkowe dane zależne od rodzaju spółki jaką rejestrujesz.

Jeśli wniosek składasz przez S24, dołącz do niego niezbędne dokumenty w postaci załączników:

 • umowy spółki, statutu spółki;
 • listy wspólników/partnerów;
 • dokument o powołaniu członków zarządu, jeśli został powołany
 • oświadczenia osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru, obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń;
 • pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty za pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik;
 • oraz dodatkowych załączników w zależności od rodzaju spółki jaką rejestrujesz.

Jeśli wniosek składasz przez PRS nie musisz dołączać dokumentów sporządzonych przed notariuszem – wystarczy, że podasz  numer (identyfikator) aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

Opłaty za rejestrację

Rejestracja spółki jest odpłatna. Jej koszt to:

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis (250 zł, gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem S24);
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • 17 zł– opłata skarbowa od pełnomocnictwa (tylko, jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik).

Gdzie zgłosić założenie spółki

Zgłoś to, że zakładasz firmę do:

 • urzędu skarbowego podając dane uzupełniające na formularzu NIP-8
  Formularz musisz złożyć w terminie 21 dni od wpisu spółki do KRS lub 7 dni od rozpoczęcia działalności, jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  Masz na to 7 dni od wpisu spółki do KRS.