Zawieszenia


Zawieszenie ceł na niektóre towary dla statków powietrznych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1517 (Dz. Urz. L 256) - link otwiera plik PDF 385 KB, ustanawia szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) 201 8/581 w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

Od tego dnia mają zastosowanie wszystkie przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz.U. seria L nr 98 z 18.04.2018) - link otwiera plik PDF 380 KB. Obowiązuje również art. 5, zgodnie z którym traci moc rozporządzenie Rady (WE) nr 1147/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre przywożone towary posiadające świadectwo zdatności do lotu (Dz.U. seria L nr 170 z 29.06.2002).