Zawieszenia ceł na niektóre towary


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat zawieszenia ceł na niektóre towary

16.04.2024

Zmiana rozporządzenia dotyczącego zawieszenia ceł na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2890 z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2278 zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L z 29 grudnia 2023 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2024 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego zawieszenia ceł na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1190 z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/2278 zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 158/1 z 21.06.2023 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2023 r.


Zmiana rozporządzenia  zawieszającego cła wspólnej taryfy celnej

W Dz.U. UE  L 340/1 z 30.12.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/2583 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2278 zawieszającego cła pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe.

Z możliwości skorzystania z zawieszeń stawek celnych są wyłączone:

  • przywożone towary pochodzące z Białorusi, za wyjątkiem towarów klasyfikowanych do kodu TARIC 2926907024;
  • przywożone towary pochodzące z Rosji, za wyjątkiem towarów klasyfikowanych do kodów TARIC 7608208930 i 8401300020.

Rozporządzenie stosuje się od 1.01.2023 r.

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1008 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) 2021/2278 zawieszającego cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 170/1 z 28.06.2022 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2022 r.

Sprostowanie do rozporządzenia.


Zawieszenie ceł na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie RADY (UE) 2021/2278 z dnia 20 grudnia 2021 r. zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz. Urz. L 466/1 z 29.12.2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2022 r.


Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2048 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie (Dz. Urz. L 420/1 z 25.11.2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2022 r.


Zawieszenia ceł na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1052 z 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 227/17 z 28.06.2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2231 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 437/135 z 28.12.2020).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.


Zerowe stawki celne na niektóre towary

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2131 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zniesienia ceł na niektóre towary (Dz. Urz. L 430/1 z 18.12.2020)

Sprostowanie do rozporządzenia (Dz. Urz. L 71/24 z 02.03.2021).

Rozporządzenie stosuje się od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2025 r.


Towary pochodzące z Norwegii, którym przyznaje się nieograniczony bezcłowy dostęp do Unii od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2122 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania na rok 2021 nieograniczonego bezcłowego dostępu do rynku Unii niektórym towarom pochodzącym z Norwegii otrzymanym w wyniku przetwarzania produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz. Urz. L 426/32 z 17.12.2020).

Rozporządzenie stosuje się od 1stycznia 2021 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/874 z dnia 15 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz.Urz. UE L 204/18 z 26.06.2020).

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2020 r.


Zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2197 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz.Urz. UE L 335 z 27.12.2019). Nowe brzmienie tego rozporządzenia zostało opublikowane w sprostowaniu (Dz. Urz. UE L 53/4 z 25.02.2020).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2020 r.

Zawieszenia ceł na niektóre towary dla statków powietrznych - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1517 (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018).

Ustanawia szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) 201 8/581 w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

Od tego dnia mają zastosowanie wszystkie przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz. Urz. UE L 98 z 18.04.2018).

Obowiązuje również art. 5, zgodnie z którym traci moc rozporządzenie Rady (WE) nr 1147/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre przywożone towary posiadające świadectwo zdatności do lotu (Dz.U. seria L nr 170 z 29.06.2002).

Kontyngenty

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących kontyngentów taryfowych

Cła dodatkowe

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących ceł dodatkowych