Kontyngenty taryfowe


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat aktów prawnych dotyczących kontyngentów taryfowych

03.01.2024

Informacje dotyczące aktów prawnych

 

Zmiana rozporządzenia dotyczącego kontyngentów na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2880 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L z 29 grudnia 2023 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2024 r.


Zmiana rozporządzenia nakładającego ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2840 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L z 15 grudnia 2023 r.).

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia, niektóre wyroby ze stali przemieszczane do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa w pierwszej kolejności wykorzystują odpowiedni kontyngent przeznaczony dla towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa (do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa). Dopiero po wyczerpaniu tego kontyngentu, można wykorzystać odpowiedni kontyngent przeznaczony dla towarów pochodzących z pozostałych państw, dla każdej z kategorii produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2170 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącego stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.


Kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2024–2026 

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2720 z dnia 27 listopada 2023 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2024–2026 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L z 6 grudnia 2023 r.)

Rozporządzenie stosuje się rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego kontyngentów na produkty ze stali

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1301 z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 161 z 27 czerwca 2023 r.)

Na podstawie wyników zakończonego dochodzenia na potrzeby przeglądu funkcjonowania środków ochronnych został dostosowany wykaz krajów rozwijających się objętych zakresem stosowania środka i krajów rozwijających się wyłączonych z zakresu stosowania środka.
W wyniku tej aktualizacji wprowadzono zmiany w załączniku III.2 Wykaz kategorii produktu pochodzących z krajów rozwijających się, do których stosuje się środki ostateczne oraz zmiany w części tabel dotyczących numeru produktu 9 w częściach IV.1 i IV.2 załącznika IV.

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2023 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego kontyngentów na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1191 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 158 z 21 czerwca 2023 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2023 r.


Kontyngenty na niektóre produkty rolne i przemysłowe

W Dz.U. UE L 330 z dnia 23.12.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/2563 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe.

Przywożone towary pochodzące z Rosji i Białorusi są wyłączone z możliwości skorzystania z kontyngentów taryfowych, za wyjątkiem kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych: 092600, 092742, 092698 i 092835, w przypadku których wyłączenie dotyczy tylko towarów pochodzących z Białorusi.

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2023 r.


Zmiany kontyngentów na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2057 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2020/1706 otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 276 z 26 października 2022 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 listopada 2022 r.


Zmiany kontyngentów na wyroby ze stali

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 167 z 24 czerwca 2022 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2022 r.

Z powodu późnej publikacji tej regulacji wszystkie kontyngenty taryfowe na niektóre wyroby ze stali zostały zablokowane na okres 1-8 lipca 2022 roku. Oznacza to, że składane na bieżąco wnioski o te kontyngenty taryfowe zostaną po raz pierwszy rozdysponowane dopiero po wygaśnięciu okresu zablokowania tj. 11 lipca 2022 r.


Kontyngenty na na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/972 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 167 z 24 czerwca 2022 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2022 r.


Ponowne objęcie niektórych państw kontyngentem na wyroby ze stali

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/664 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 121 z 22 kwietnia 2022 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 maja 2022 r.


Zmiana rozporządzeń administrujących kontyngentami taryfowymi

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/64 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi oraz ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych (Dz. Urz. L 11 z 18 stycznia 2022 r.)


Kontyngenty na na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2283 z dnia 20 grudnia 2021 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 (Dz.Urz. L 458 z 22 grudnia 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2022 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego kontyngentu na ryby z Tajlandii

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2205 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 847/2006 w odniesieniu do ilości niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych ryb pochodzących z Tajlandii, która może być przywożona w ramach kontyngentu taryfowego 09.0706 (Dz. Urz. L 446 z 14 grudnia 2021 r.)

Rozporządzenie weszło w życie 14 grudnia 2021 r.


Kontyngent taryfowy na rok 2022 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2169 z dnia 2 grudnia 2021 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2022 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 ( Dz. Urz. L 438 z 8 grudnia 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2022 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1203 z 19 lipca2021 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 2020/1706 w odniesieniu do włączenia autonomicznych unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa (Dz. Urz. L 261 z 19 lipca 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.


Autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1051 z 18 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 227/3 z 28 czerwca 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2021 r.


Przedłużenie stosowania ostatecznych środków ochronnych na przywóz wyrobów ze stali

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1029 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 w celu przedłużenia środka ochronnego w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 225 I/1 z 25 czerwca 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2021 r.

 

Zmiany w systemie administrowania kontyngentami taryfowymi

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 (Dz. Urz. L 162/25 z 10 maja 2021 r.)


Wyłączenie z kontyngentów taryfowych produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania (Dz. Urz. L 58/17 z 19 lutego 2021 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2021 r.


Zwiększenie kontyngentu na banany z Meksyku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/28 z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do unijnego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku (Dz. Urz. L 12/1 z 15 stycznia 2021 r.)

Rozporządzenie stosuje się od 13 sierpnia 2020 r.


Przydział kontyngentów na drewno z Federacji Rosyjskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/11 z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 5/1 z 8 stycznia 2021 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 stycznia 2021 r.


Autonomiczne kontyngenty taryfowe Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2230 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 437/120 z 28 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie stosuje się od  1 stycznia 2021 r.


Stosowanie unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2170 z 16 grudnia 2020 r. dotyczące stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych (Dz. Urz. L 432/1 z 21 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie stosuje się od  1 stycznia 2021 r.


Zmiana wielkości kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby ze stali w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2037 z 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. L 416/32 z 11 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.


Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1785 z dnia 16 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2021 do 2027 r. i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 403/1 z 1 grudnia 2020 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie 4 grudnia 2020 r.


Zmiany w kontyngentach taryfowych na niektóre produkty rolne w związku z brexitem

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 w odniesieniu do ilości dostępnych w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy oraz kontyngentu taryfowego na mięso z bydła pochodzące z Kanady (Dz. Urz. L 392/9 z 23 listopada 2020 r.).

Rozporządzenie wchodzi w życie 24 listopada 2020 r.


Kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1706 z dnia 13 listopada 2020 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2021–2023 oraz określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 385/3 z 17 listopada 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


Kontyngenty taryfowe na niektóre towary pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1024 z dnia 14 lipca 2020 r. otwierające kontyngenty taryfowe na niektóre towary pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 226/1 z 15 lipca 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 sierpnia 2020 r.


Kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzącego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/991 z dnia 13 maja 2020 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzącego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i ustalające administrowanie tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 221/64 z 10 lipca 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 sierpnia 2020 r.


Zmiana rozporządzenia dotyczącego kontyngentów taryfowych Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe.

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/875 z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. L 204/34 z 26 czerwca 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2020 r.


Zmiana sposobu zarządzania kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/557 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 988/2014 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych Unii Europejskiej na niektóre produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii (Dz. Urz. L 128/1 z 23 kwietnia 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od dnia 23 stycznia 2020 r.


Zmiana w zakresie kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019-2020

Rozporządzenie Rady (UE) nr 2020/231 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1977 otwierające autonomiczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019-2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. L 47 I/1 z 20 lutego 2020 r.).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2019 r.


Nowelizacja przepisów wprowadzających ostateczne środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których przekroczeniu naliczane będą dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/894 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 206 z 30.06.2020).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/35 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2020).
Rozporządzenie obowiązuje z mocą wsteczną od 1 października 2019 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1590 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 248 z 27.09.2019).
Rozporządzenie  weszło w życie z dniem 1 października 2019 r.


Sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2220 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2019).

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.


Kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2154 z dnia 16 grudnia 2019 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (DZ. Urz. UE L 327 z 17.12.2019).

Rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2020 r.


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/675 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 114 z 30.4.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 maja 2019 r. 


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 847/2006 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/653 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 847/2007 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane (Dz. Urz. UE L 110 z 25.4.2019)

Rozporządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2019 r. 


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do niektórych dodatkowych kontyngentów taryfowych w sektorze mięsa drobiowego i wprowadzającego odstępstwa od tego rozporządzenia na rok kontyngentowy 2018/2019

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/398 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do niektórych dodatkowych kontyngentów taryfowych w sektorze mięsa drobiowego i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia na rok kontyngentowy 2018/2019 (Dz. Urz. UE L 71 z 13.3.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca 2019 r. 


Zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień do przywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/386 z dnia 11 marca 2019 r. ustanawiające zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień do przywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych (Dz. Urz. UE L 70 z 12.3.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 13 marca 2019 r.


Podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz. Urz. UE L 38 z 8.2.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 lutego 2019 r.


Autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019 - 2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. UE L 317 z 14.12.2018).  

Rozporządzenie wchodzi w życie 17 grudnia i jest stosowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


Kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1968 z dnia 12 grudnia 2018 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz. Urz. UE L 316 z 13.12.2018).

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 grudnia 2018 r.


Tymczasowe środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których wyczerpaniu będą stosowane dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1013 z dnia 17 lipca 2018 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 181 z 18.7.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 lipca 2018 r.


Ostateczne środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których przekroczeniu naliczane będą dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2019).

Rozporządzenie obowiązuje od 2 lutego 2019 r.

Zawieszenia

Informacje na temat zawieszenia ceł na niektóre towary dla statków powietrznych

Cła dodatkowe

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących ceł dodatkowych