Kontyngenty


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat aktów prawnych dotyczących kontyngentów taryfowych

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/675 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1067/2008 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 114 z 30.4.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 maja 2019 r. 


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 847/2006 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/653 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 847/2007 dotyczące unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane (Dz. Urz. UE L 110 z 25.4.2019)

Rozporządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2019 r. 


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do niektórych dodatkowych kontyngentów taryfowych w sektorze mięsa drobiowego i wprowadzającego odstępstwa od tego rozporządzenia na rok kontyngentowy 2018/2019

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/398 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do niektórych dodatkowych kontyngentów taryfowych w sektorze mięsa drobiowego i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia na rok kontyngentowy 2018/2019 (Dz. Urz. UE L 71 z 13.3.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca 2019 r. 


Zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień do przywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/386 z dnia 11 marca 2019 r. ustanawiające zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień do przywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych (Dz. Urz. UE L 70 z 12.3.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 13 marca 2019 r.


Podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 32/2000

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz. Urz. UE L 38 z 8.2.2019).

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 lutego 2019 r.


Autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019 - 2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz. Urz. UE L 317 z 14.12.2018).  

Rozporządzenie wchodzi w życie 17 grudnia i jest stosowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


Kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1968 z dnia 12 grudnia 2018 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz. Urz. UE L 316 z 13.12.2018).

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 grudnia 2018 r.


Tymczasowe środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których wyczerpaniu będą stosowane dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1013 z dnia 17 lipca 2018 r. nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 181 z 18.7.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 lipca 2018 r.


Ostateczne środki ochronne w formie kontyngentów taryfowych na przywożone niektóre wyroby ze stali, po których przekroczeniu naliczane będą dodatkowe należności celne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2019).

Rozporządzenie obowiązuje od 2 lutego 2019 r.

Zawieszenia

Informacje na temat zawieszenia ceł na niektóre towary dla statków powietrznych

Cła dodatkowe

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących ceł dodatkowych