Cła dodatkowe


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat aktów prawnych dotyczących ceł dodatkowych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1590 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 248 z 27.9.2019).

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/159, Komisja Europejska zdecydowała o nowelizacji regulacji poprzez dostosowanie poziomu lub przydziału kontyngentów taryfowych w związku ze stwierdzeniem zmienionych okoliczności w okresie obowiązywania ostatecznych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali. Poza zmianą dotychczasowych załączników III.2 i IV do rozporządzenia (UE) 2019/159, najważniejszą zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest ustanowienie warunku korzystania z kontyngentu taryfowego na przywożone do UE niektóre wyroby ze stali z kategorii 4B produktów objętych dochodzeniem; wyroby stalowe należące do tej kategorii objęte zostają procedurą końcowego przeznaczenia, o której mowa w art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 – t.j. do produkcji części samochodowych. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2019 r.


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/673 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 114 z 30.4.2019).

Rozporządzenie stosuje się od 1 maja 2019 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1712 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 286 z 17.11.2018).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 towary pochodzące z Republiki Południowej Afryki, które zostały przywiezione do UE po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1013, są wyłączone z obliczenia kontyngentu bezcłowego.Wielkości kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 098508 i 098509 uległy zmniejszeniu. Rozporządzenie obowiązuje od 15 listopada 2018 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali (Dz. Urz. UE L 181 z 18.7.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 lipca 2018 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/ 724 (Dz. Urz. UE L 158 z 21.6.2018).

Rozporządzenie obowiązuje od 22 czerwca 2018 r.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/724 w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. Urz. UE L 122 z 17.5.2018)

Rozporządzenie obowiązuje od 17 maja 2018 r.


 

Zawieszenia

Informacje na temat zawieszenia ceł na niektóre towary dla statków powietrznych

Kontyngenty

Informacje na temat aktów prawnych dotyczących kontyngentów taryfowych