Procedura wywozu


Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii Europejskiej.

16.04.2024

Zgłoszenia celne wywozowe zostały uregulowane w art. 162-195, art. 272, art. 275 Unijnego Kodeksu Celnego, art. 222-228, art. 231 – 247 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447, art. 146 – 149, art. 153, art. 154, art. 248 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, art. 1 Rozdziału I oraz w pkt 14 i 16 Rozdziału 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/341.

Zgłoszenia wywozowe towarów z obszaru celnego UE należy zgłosić w formie elektronicznej do sytemu AES/ECS2, który realizuje usługę e-Eksport. Dotyczy to zgłoszeń standardowych i uproszczonych. Zgłoszenia w formie papierowej mogą być złożone przez podróżnego oraz w przypadku procedury awaryjnej. Zgodnie z przepisami prawa zgłoszenie wywozowe może mieć także formę ustną (art. 137 rozporządzenia delegowanego) oraz zgłoszenia w innej formie (art. 141 rozporządzenia delegowanego).

Zasady sporządzania zgłoszeń celnych znajdują się w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych opublikowanej na portalu PUESC.

Zasady realizacji wyprowadzenia i wywozu w systemie AS/ECS2 znajdują się w Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES.

Podstawa prawna