Wzór oświadczenia oraz informacja w zakresie organu właściwego do jego złożenia


Wzór oświadczenia dot. spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 7a-7e, art. 33a ust. 2 ustawy o VAT oraz w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

16.04.2024

Korzystanie z niektórych ułatwień określonych w przepisach podatkowych wymaga od podatnika wykazania, że spełnia on określone tymi przepisami warunki. Na potwierdzenie spełnienia warunków podatnik może przedstawić:

  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ, albo
  • oświadczenie o określonej treści.

Podatnik składa zaświadczenie albo oświadczenie, jeżeli chce korzystać:

  • z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług),
  • ze zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku VAT w imporcie (art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług),
  • ze zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego w imporcie (art. 28 ustawy o podatku akcyzowym).

Aby ułatwić formalności polegające na złożeniu przez podatnika oświadczeń oraz ujednolicić występującą praktykę, opracowany został wzór oświadczenia.

Wzór oświadczenia

Organ, do którego należy złożyć oświadczenie:

  • jeśli podatnik chce korzystać z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), to oświadczenie składa do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Jeśli podatnik nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – oświadczenie składa do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

  • jeśli podatnik chce korzystać zarówno z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), jak i ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – to oświadczenie składa do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  • jeśli podatnik chce korzystać tylko ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – to oświadczenie składa do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego w sprawie zwolnienia z zabezpieczenia.

Wymóg przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczeń/oświadczeń powinien być realizowany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), przy użyciu usługi „Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń”.

Nie ma obowiązku przedkładania oświadczeń, o ile są one dostępne organowi celno-skarbowemu.

Organ, któremu złożono oświadczenia wprowadza je do Systemu SZPROT, a pozostałe organy korzystają z tych danych.

Oświadczenie sporządzone według rekomendowanego wzoru może być złożone tylko do jednego organu celno-skarbowego.