Zmienione rozporządzenie w sprawie CbC


Zmienione rozporządzenie w sprawie Country-by-Country (raportowanie według krajów).

28.11.2023

Opublikowano: 12.04.2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania ma na celu zapewnienie zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z postanowieniami przewidzianymi w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.), które zostały wprowadzone dyrektywą Rady 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8).

Zmiana ma również na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów rozporządzenia z treścią ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania Country-by-Country, podjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zawartych w Wytycznych dotyczących Dokumentacji Cen Transferowych i Raportowania CbC (Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting), opublikowanych jako tzw. rezultat działania 13 (Action 13) projektu BEPS.

Ceny transferowe wg OECD i UE

Ceny transferowe są tematem rozmów i regulacji podejmowanych przez OECD oraz UE.