Ceny transferowe wg OECD i UE


Ceny transferowe są tematem rozmów i regulacji podejmowanych przez OECD oraz UE.

16.04.2024

Szybko zmieniająca się międzynarodowa praktyka gospodarcza skłania tak Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak i Unię Europejską (UE) [1] do stałego prowadzenia prac, która mają określić pożądane zachowania przedsiębiorstw wielonarodowych w innych krajach. Ich rezultatami są m.in.:

  • Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych,
  • współrealizowany przez OECD i Grupę „G20" program „BEPS" (Base Erosion and Profit Shifting), który porusza problematykę erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów,
  • rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, która dotyczy kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej.

Ponieważ większość inwestycji zagranicznych w Polsce pochodzi z krajów OECD, respektowanie Wytycznych OECD oraz innych dokumentów publikowanych przez tę organizację ma istotne znaczenie gospodarcze dla Polski [2]. Warto również zauważyć, że zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wykładnia prawa wewnętrznego w duchu prawa wspólnotowego może i powinna być wykorzystana jako najtańszy i najszybszy instrument realizacji obowiązku harmonizacji prawa [3].

Ministerstwo Finansów, zarówno podczas prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących cen transferowych, jak i zadań związanych z procedurą zawierania porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych (APA) czy też procedurą wzajemnego porozumiewania się (MAP), uwzględnia dorobek OECD oraz UE.

Publikacje OECD i niektóre formy aktywności organów unijnych (np. raporty z prac JTPF) nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego. Jednak tezy i rozwiązania zawarte w tych dokumentach powinny być traktowane przez podatników i organy podatkowe (kontrolne) jako zbiór dobrych praktyk i punkt odniesienia, które służą właściwej interpretacji przepisów podatkowych, regulujących ceny transferowe [4].


[1] Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 r., a przystąpienie do Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 r.

[2] na podstawie Informacji nr 428 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu z grudnia 1996 r. pt. "Znaczenie OECD dla Polski"

[3] wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2003 r. (sygnatura akt K2/02)

[4] wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2012 r. (sygnatura akt II FSK 2121/10), wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2008 r. (sygnatura akt II GSK 421/08)