Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)


Informacje dotyczące procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP): informacje ogólne, wniosek MAP, termin złożenia wniosku, jednostronne rozstrzygnięcie i inne

16.04.2024

Niniejsza informacja dotyczy prowadzenia procedur wzajemnego porozumiewania się mających na celu uniknięcie podwójnego ekonomicznego opodatkowania (podmioty powiązane, przypisanie zysku do zakładu) na zasadach określonych w Konwencji arbitrażowej, umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawie DRM, z wyłączeniem procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w trybie procedury DRM.

I. Informacje ogólne

Cel procedury wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedure – MAP)

Celem MAP jest uniknięcie podwójnego opodatkowania powstałego w wyniku doszacowania dokonanego przez jedno z państw - stron umowy międzynarodowej w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi.

Eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku podmiotów powiązanych następuje wyłącznie w wyniku wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach MAP lub korekty  jednostronnej.

Wniosek o MAP może być złożony jeżeli krajowy podmiot powiązany uważa, że działania jednej lub obu administracji prowadzą lub mogą prowadzić do opodatkowania niezgodnego z właściwą umową międzynarodową (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – double tax treaty - DTA, Konwencja arbitrażowa UE - KA). W przypadku zakładu nierezydenta w Polsce wniosek o MAP na podstawie DTA nie może być złożony w Polsce i taki wniosek należy złożyć w państwie rezydencji podatnika (nierezydenta).

Zawarte przez Polskę DTA, jak również Konwencja arbitrażowa wymagają złożenia wniosku do właściwej władzy (Competent Authority - CA)  państwa rezydencji. W Polsce rolę CA pełni Minister Finansów.

Sugerujemy składanie wniosku w państwie, w którym nastąpiło doszacowanie natomiast kopię wniosku przesłać do drugiej administracji. Zgodnie z Kodeksem wspierającym wykonywanie KA (Revised Code of Conduct for the effective implementation of the Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises – CoC), państwo, które dokonało doszacowania jako pierwsze musi przedstawić stanowisko w sprawie w związku z czym proponowana kolejność składania wniosku może wpłynąć na efektywność procedowania wniosku. 

Konwencja arbitrażowa ma zastosowanie w przypadku podmiotów powiązanych mających rezydencję podatkową w kraju będącym członkiem UE oraz UK w okresie przejściowym. Od 1 stycznia 2021 r. Konwencja arbitrażowa nie ma zastosowania w przypadku podmiotów powiązanych mających rezydencję podatkową w UK.

Przebieg procedury oraz wymogi formalne określone są w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2200) (ustawa DRM).

Brak odpowiednika art. 9 ust. 2 Modelowej Konwencji OECD (MK OECD)

Brak w DTA odpowiednika art. 9 ust. 2 MK OECD nie jest przeszkodą do złożenia wniosku o MAP.

Relacja miedzy DRM a MAP DTA/KA

We wniosku o MAP podatnik jest zobowiązany wskazać jedną z procedur rozstrzygania sporów według której ma być prowadzony (tj. DRM, DTA lub KA).

Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o MAP w trybie KA lub DTA jeżeli wcześniej został złożony wniosek w trybie procedury DRM określonej przepisami rozdziału 2 działu II ustawy o rozstrzyganiu sporów stanowiących wdrożenie Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej).

Złożenie wniosku w trybie procedury DRM określonej przepisami rozdziału 2 działu II ustawy DRM jest równoznaczne z wycofaniem złożonych wcześniej wniosków w trybie KA i DTA, i tym samym zakończeniem prowadzonych na ich podstawie procedur.

MAP a APA

Złożenie wniosku o MAP nie koliduje ze złożeniem wniosku o APA (uprzednie porozumienie cenowe – Advanced Pricing Agreement), tj. obydwie procedury mogą toczyć się równolegle. Możliwe jest spotkanie z podatnikiem w obydwu sprawach jednocześnie co zapewnia bardziej efektywne prowadzenie obu procedur. 

MAP wielostronny i uwzględniający więcej niż jeden rok podatkowy

Mając na uwadze efektywność prowadzonych procedur Minister Finansów dopuszcza procedury wielostronne, jeżeli umowy międzynarodowe dają taka możliwość (np. Konwencja arbitrażowa). W przypadku kiedy umowy nie przewidują wielostronnej procedury Minister Finansów dołoży wszelkich starań żeby sprawa była rozstrzygana w ramach dwustronnej współpracy wszystkich zainteresowanych państw.

Wniosek o MAP może dotyczyć kilku lat podatkowych.

MAP a postępowania krajowe

Wniosek o MAP może być złożony niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych przez prawo krajowe. Jednakże prawomocny wyrok sądu jest wiążący dla Ministra Finansów w konsekwencji nie może być prowadzony arbitraż w sprawie, w której taki wyrok zapadł (art. 7 ust. 3 KA). Stanowisko w wyroku jest stanowiskiem CA w MAP, w konsekwencji procedura może zakończyć się brakiem porozumienia jeżeli drugie państwo nie zgodzi się z tym stanowiskiem.

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącej się procedury wzajemnego porozumiewania się. Postępowanie może być też zawieszone na zgodny wniosek stron. 

Na wniosek podatnika MAP może być wstrzymany na określony czas (zgodnie z wnioskiem podatnika).

W przypadku rozstrzygnięć (w ramach postępowań podatkowych czy też sądowych) dokonanych za granicą wpływ rozstrzygnięcia na MAP zależy od wewnętrznych przepisów danego kraju.

Brak kognicji sądów administracyjnych w ramach MAP.

Zawieszenie postępowań podatkowych

Złożenie wniosku o MAP nie wpływa na możliwość wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego w zakresie objętym wnioskiem.

Organ podatkowy może zawiesić postępowanie jeżeli wszczęta została procedura wzajemnego porozumiewania się, w tym procedura arbitrażowa. Zawieszenie postępowania może następować wielokrotnie, z tym że okres łącznego zawieszenia postępowania nie może przekroczyć 3 lat.

Odsetki, zawieszenie poboru podatków na czas trwania MAP

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej.

Terminy przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu w przypadku wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania się jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje możliwości wprowadzenia w życie zawartego porozumienia bez względu na terminy przedawnienia. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje od dnia wszczęcia procedury wzajemnego porozumiewania, jednak trwa nie dłużej niż przez okres 3 lat. Zawieszenie terminu przedawnienia może następować wielokrotnie, z tym że okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia nie może przekraczać 3 lat.

Zaangażowanie podatnika w MAP

Stronami MAP są CA poszczególnych państw. Niemniej jednak rola podatnika jest istotna m.in. przy ustalaniu faktów i okoliczności sprawy, w związku z czym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z CA, zarówno przed i jak po złożeniu wniosku.

Informacje przekazywane pomiędzy właściwymi organami w trakcie procedury wzajemnego porozumiewania się, podlegające ochronie na podstawie przepisów umów międzynarodowych, w tym zawarte porozumienie, nie są przekazywane podmiotom powiązanym.

Informacje uzyskane w toku procedury wzajemnego porozumiewania się objęte są tajemnicą skarbową.

Minister Finansów dopuszcza składanie pism (za wyjątkiem wniosku o MAP) za pomocą poczty elektronicznej na adres: hrd@mf.gov.pl, wyłącznie z adresów wskazanych do korespondencji elektronicznej we wniosku lub uzgodnionych indywidualnie w trakcie MAP.

Mając na uwadze fakt, że MAP jest procedurą międzynarodową Minister Finansów dopuszcza składanie pism (w tym wniosku o MAP) w języku angielskim.

Jeżeli w piśmie  (w tym wniosku o MAP) nie wskazano adresu oraz nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie przekazanych danych, pismo pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wycofanie wniosku o MAP

Podatnik może wycofać wniosek o MAP na każdym etapie procedury, przed zawarciem porozumienia przez zaangażowane CA.

W takim przypadku procedura ulega zakończeniu z chwilą wycofania wniosku. Minister Finansów informuje podatnika oraz właściwe organy zainteresowanych państw o jej zakończeniu.

DTA nakładają na właściwe władze państw, których dotyczy procedura obowiązek dążenia do wyeliminowania podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że w przypadku kiedy w DTA nie ma klauzuli arbitrażowej CA nie mają obowiązku zawarcia porozumienia eliminującego podwójne opodatkowanie.

II. Wniosek o MAP

Wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się należy złożyć do Ministra Finansów w formie pisemnej:

 1. w postaci papierowej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Kluczowych Podmiotów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 1. w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Finansów.

MAP nie podlega opłacie. 

Wniosek może być złożony przez pełnomocnika.

Minimum informacji

Ustawa DRM określa minimum informacji jakie muszą być zawarte we wniosku.

Wniosek o MAP musi zawierać:

 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
  a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, a w pozostałych przypadkach – pełną nazwę,
  b) adres miejsca zamieszkania albo siedziby oraz – jeżeli występuje – adres miejsca prowadzenia działalności,
  c) adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany na podstawie lit. b, lub adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli taki adres posiada,
  d) identyfikator podatkowy, a w przypadku jego braku – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny;
 2. treść żądania, w tym wskazanie jednej z procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, której wniosek dotyczy;
 3. w przypadku dołączenia załączników – ich listę;
 4. podpis wnioskodawcy;
 5. wskazanie daty pierwszego zawiadomienia wnioskodawcy lub podmiotu powiązanego, o działaniu, którego skutkiem jest lub będzie podwójne opodatkowanie;
 6. wskazanie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek;
 7. opis stanu faktycznego;
 8. uzasadnienie;
 9. przedstawienie przez wnioskodawcę własnego stanowiska w sprawie;
 10. informacje o toczących się lub zakończonych krajowych i zagranicznych postępowaniach, w tym również orzeczeniach sądowych dotyczących kwestii objętej wnioskiem i procedurach rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, których przedmiotem jest opodatkowanie dochodu lub majątku objętego wnioskiem;
 11. zobowiązanie wnioskodawcy do przekazywania dodatkowych informacji i dowodów w wyznaczonym terminie i w pełnym zakresie;
 12. wskazanie zainteresowanych państw;

Opis stanu faktycznego zawiera wskazanie faktów i okoliczności istotnych dla sprawy, w szczególności:

a) opis działań, których skutkiem jest lub będzie podwójne opodatkowanie,

b) wskazanie dochodu lub majątku, którego dotyczy wniosek,

c) opis sposobu uwzględnienia dochodu lub majątku dla celów ich opodatkowania w zainteresowanym państwie,

d) informacje dotyczące podatku, który został lub zostanie nałożony na dochód lub majątek w zainteresowanych państwach, wraz z podaniem kwoty podatku,

e) treść wiążących ustaleń pomiędzy wnioskodawcą a organami podatkowymi, jeżeli miały miejsce,

f) dane identyfikacyjne podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej,

g) opis powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi uczestniczącymi w transakcji kontrolowanej,

h) opis transakcji kontrolowanej,

i) informację o zawartych uprzednich porozumieniach cenowych oraz wydanych interpretacjach podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.

Uzasadnienie wniosku musi zawierać odniesienie do przepisów krajowych oraz przepisów umów międzynarodowych mających zastosowanie w sprawie.

Do wniosku należy załączyć kopie dowodów poświadczających okoliczności przedstawione we wniosku, a także kopie dokumentów wydanych przez organy podatkowe dotyczących opodatkowania dochodu lub majątku, którego dotyczy wniosek.

Kwoty podane w opisie stanu faktycznego są przedstawiane w walutach zainteresowanych państw.

Ponadto, w przypadku wniosku złożonego w ramach KA wniosek musi zawierać:

 1. kopie zawiadomień o ustaleniu wysokości podatku, sprawozdania z audytu podatkowego lub równoważnego dokumentu wskazującego na domniemane podwójne opodatkowanie;
 2. wyjaśnienie przedsiębiorstwa, dlaczego uważa ono, że zasady określone w art. 4 Konwencji arbitrażowej nie zostały zastosowane.

Minimum informacji stanowią również wszelkie szczególne informacje dodatkowe, których właściwy organ zażąda w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku podatnika

W celu efektywnej oceny czy wniosek jest uzasadniony Minister Finansów przedstawia wystandaryzowaną listę dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku. Informacje i dokumenty powinny obejmować okres objęty MAP jak również 2-3 lata przed i po tym okresie.

Jeżeli pismo (w tym wniosek o MAP) nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, oraz nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie przekazanych danych, pismo pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli pismo (w tym wniosek o MAP) nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a lub d, pkt 2 lub 4, Minister Finansów wzywa do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem o pozostawieniu pisma bez rozpatrzenia w przypadku nieuzupełnienia braków.

III. Termin złożenia wniosku

Wniosek o wszczęcie MAP należy złożyć w terminie 3 lat (lub w terminie wynikającym z konkretnej DTA) od dnia pierwszego zawiadomienia krajowego podmiotu powiązanego lub podmiotu z nim powiązanego o działaniach organów podatkowych, które prowadzą lub mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania.

Pierwsze zawiadomienie o działaniach organów podatkowych należy interpretować w kontekście Komentarza do art. 25 Modelowej Konwencji OECD.

W szczególności, wniosek można złożyć nie czekając aż podatek, który wnioskodawca uważa za niezgodny z konwencją, zostanie od niego pobrany lub mu zakomunikowany. Aby wszcząć takie postępowanie, podatnik musi ustalić, że „działania jednego lub dwóch umawiających się państw” prowadzą do takiego opodatkowania i że ryzyko takiego opodatkowania jest nie tylko możliwe, ale i realne. Takie działania oznaczają wszelkie akty lub decyzje ustawodawcze albo wykonawcze, ogólnego lub indywidualnego zastosowania, których skutkiem jest bezpośrednie i konieczne opodatkowanie podatnika, sprzeczne z postanowieniami konwencji.

Jednocześnie 3-letni termin biegnie niezależnie od tego, że zostały wszczęte postępowania krajowe (w tym postępowania odwoławcze).

W przypadku działania Polski oznacza to, że wniosek musi być najpóźniej złożony w terminie 3 lat od dnia doręczenia wyniku kontroli celno-skarbowej, protokołu kontroli podatkowej lub decyzji w postępowaniu podatkowym, jeżeli nie była wcześniej prowadzona kontrola podatkowa.

W przypadku działania drugiego państwa uznaje się, że wniosek musi być najpóźniej złożony w terminie 3 lat od dnia kiedy administracja podatkowa drugiego państwa określi wysokość doszacowania i poinformuje o tym podatnika. Obejmuje to również nieformalne ustalenia podmiotu powiązanego z drugą administracją.

Wniosek o MAP uznaje się za złożony w terminie jeżeli przed jego upływem został złożony wniosek zawierający co najmniej minimum informacji, wymienionych w punktach od 1 do 14.

IV. Jednostronne rozstrzygnięcie

Minister Finansów, jeżeli uzna wniosek za uzasadniony, może jednostronnie rozstrzygnąć kwestię sporną. Wniosek uznaje się za uzasadniony, kiedy nie ma wątpliwości co do faktów i okoliczności sprawy jak również co do wysokości kwoty doszacowania dokonanego w drugim państwie.

Wprowadzenie w życie

Jednostronne rozstrzygnięcie w ramach procedury prowadzonej na podstawie Konwencji arbitrażowej wprowadza się w życie bez względu na terminy przedawnienia określone w przepisach Ordynacji podatkowej.

Jednostronne rozstrzygnięcie w ramach procedury prowadzonej na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadza się w życie bez względu na terminy przedawnienia określone w przepisach Ordynacji podatkowej, jeżeli konkretna umowa przewiduje taką możliwość.    

V. Wprowadzenie porozumienia w życie

Minister Finansów niezwłocznie zawiadamia podatnika o zawarciu i wyniku porozumienia.

Zawarte porozumienie wprowadza się w życie wyłącznie pod warunkiem:

 1. złożenia przez krajowy podmiot powiązany pisemnej zgody na wprowadzenie w życie porozumienia - w terminie 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zawartym porozumieniu,
 2. wycofania lub zrzeczenia się przez krajowy podmiot powiązany środków zaskarżenia przewidzianych na podstawie przepisów prawa krajowego.

Zgoda musi być udzielona na piśmie. Oświadczenie o wycofaniu lub zrzeczeniu się środków zaskarżenia należy dołączyć do zgody. Jednocześnie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku, np.  postanowienie sądu o umorzeniu postępowania.

Minister Finansów w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia i dokumentów przekazuje sprawę do organu podatkowego właściwego dla podmiotu powiązanego w celu wprowadzenia w życie zawartego porozumienia. Jednakże termin 30 dni liczony będzie od dnia otrzymania zgody na porozumienie wszystkich podmiotów powiązanych, których dotyczył MAP. Do wprowadzenia porozumienia w życie konieczna jest zgoda wszystkich stron MAP, a niektóre państwa uzależniają swoją zgodę od zgody ich podatnika.

Porozumienie zawarte w ramach procedury prowadzonej na podstawie Konwencji arbitrażowej wprowadza się w życie bez względu na terminy przedawnienia określone w przepisach Ordynacji podatkowej.

Porozumienie zawarte w ramach procedury prowadzonej na podstawie Konwencji arbitrażowej wprowadza się w życie bez względu na terminy przedawnienia określone w przepisach Ordynacji podatkowej.

Porozumienie zawarte w ramach procedury prowadzonej na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadza się w życie bez względu na terminy przedawnienia określone w przepisach Ordynacji podatkowej, jeżeli konkretna umowa przewiduje taką możliwość.   

Jednocześnie Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli nadpłata wynika z porozumienia w ramach MAP.

Jeżeli rozstrzygnięcie zapadłe w toku procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania ma wpływ na treść ostatecznej decyzji, w sprawie wznawia się postępowanie.

VI. Korekta jednostronna

W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów powiązanych, jeżeli dochody krajowego podmiotu powiązanego są przez administrację podatkową innego państwa niż Polska włączone do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego oraz odpowiednio opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi, na wniosek krajowego podmiotu powiązanego, Minister Finansów może dokonać korekty dochodów tego podmiotu, o ile przepisy umów międzynarodowych taką korektę przewidują.

Podstawą do dokonania korekty jednostronnej jest art. 5 Konwencji arbitrażowej, art. 9 ust. 2 DTA i art. 64 ustawy DRM.

Korekty jednostronnej można dokonać, w przypadku gdy:

 1. warunki określone przez administrację podatkową tego innego państwa są zgodne z warunkami, jakie uzgodniłyby podmioty niepowiązane;
 2. zagraniczny podmiot powiązany wyrażą zgodę na włączenie przez administrację podatkową tego innego państwa dochodów krajowego podmiotu powiązanego do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego i ich odpowiednie opodatkowanie.

Wniosek o dokonanie korekty jednostronnej nie może dotyczyć zobowiązania podatkowego, które uległo przedawnieniu zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej lub sprawa została już uprzednio rozstrzygnięta w jednej z procedur MAP lub został złożony wniosek w ramach jednej z tych procedur.

Korekta jednostronna a MAP

Korekta jednostronna jest procedurą odrębną od MAP. W przypadku kiedy nie są spełnione warunki do dokonania korekty jednostronnej sprawa może być rozstrzygnięta w MAP.

Korekta jednostronna a postępowania krajowe

Wniosek o dokonanie korekty jednostronnej oraz tocząca się sprawa nie wpływa na postępowania krajowe.

Zaangażowanie podatnika w procedurę korekty jednostronnej

Korekty jednostronnej dokonuje Minister Finansów. Niemniej jednak rola podatnika jest istotna m.in. przy ustalaniu faktów i okoliczności sprawy, w związku z czym możliwe jest bezpośrednie spotkanie z CA, zarówno przed i jak po złożeniu wniosku.

Minister Finansów dopuszcza składanie pism (za wyjątkiem wniosku o dokonanie korekty jednostronnej) za pomocą poczty elektronicznej na adres: hrd@mf.gov.pl, wyłącznie z adresów wskazanych do korespondencji elektronicznej we wniosku lub uzgodnionych indywidualnie w trakcie procedury.

Minister Finansów dopuszcza składanie pism (w tym wniosku o dokonanie korekty jednostronnej) w języku angielskim.

Jeżeli w piśmie  (w tym wniosku o dokonanie korekty jednostronnej) nie wskazano adresu oraz nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie przekazanych danych, pismo pozostawia się bez rozpatrzenia.

Minimum informacji

Ustawa określa minimum informacji jakie muszą być zawarte we wniosku.

Wniosek o dokonanie korekty jednostronnej musi zawierać:

 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
  a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, a w pozostałych przypadkach – pełną nazwę,
  b) adres miejsca zamieszkania albo siedziby oraz – jeżeli występuje – adres miejsca prowadzenia działalności,
  c) adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż wskazany na podstawie lit. b, lub adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli taki adres posiada,
  d) identyfikator podatkowy, a w przypadku jego braku – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny;
 2. treść żądania;
 3. w przypadku dołączenia załączników – ich listę;
 4. podpis wnioskodawcy;
 5. wskazanie daty pierwszego zawiadomienia wnioskodawcy lub podmiotu powiązanego o działaniu, którego skutkiem jest lub będzie kwestia sporna;
 6. wskazanie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek;
 7. opis stanu faktycznego;
 8. uzasadnienie;
 9. przedstawienie przez wnioskodawcę własnego stanowiska w sprawie;
 10. informacje o toczących się lub zakończonych krajowych i zagranicznych postępowaniach, w tym również orzeczeniach sądowych dotyczących kwestii objętej wnioskiem i procedurach rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, których przedmiotem jest opodatkowanie dochodu lub majątku objętego wnioskiem;
 11. zobowiązanie wnioskodawcy do przekazywania dodatkowych informacji i dowodów w wyznaczonym terminie i w pełnym zakresie;
 12. wskazanie zainteresowanych państw;

  Opis stanu faktycznego zawiera wskazanie faktów i okoliczności istotnych dla sprawy, w szczególności:

  1. opis działań, których skutkiem jest lub będzie podwójne opodatkowanie;

  2. wskazanie dochodu lub majątku, którego dotyczy wniosek;

  3. opis sposobu uwzględnienia dochodu lub majątku dla celów ich opodatkowania w zainteresowanym państwie;

  4. informacje dotyczące podatku, który został lub zostanie nałożony na dochód lub majątek w zainteresowanych państwach, wraz z podaniem kwoty podatku;

  5. treść wiążących ustaleń pomiędzy wnioskodawcą a organami podatkowymi, jeżeli miały miejsce;

  6. dane identyfikacyjne podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej

  7. opis powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi uczestniczącymi w transakcji kontrolowanej,

  8. opis transakcji kontrolowanej,

  9. informację o zawartych uprzednich porozumieniach cenowych oraz wydanych interpretacjach podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami

  Uzasadnienie wniosku musi zawierać odniesienie do przepisów krajowych oraz przepisów umów międzynarodowych mających zastosowanie w sprawie.

  Do wniosku należy załączyć kopie dowodów poświadczających okoliczności przedstawione we wniosku, a także kopie dokumentów wydanych przez organy podatkowe dotyczących opodatkowania dochodu lub majątku, którego dotyczy wniosek.

  Kwoty podane w opisie stanu faktycznego są przedstawiane w walutach zainteresowanych państw.

 13. oświadczenie krajowego podmiotu powiązanego i zagranicznego podmiotu powiązanego, których wniosek dotyczy, o wyrażeniu zgody na włączenie przez administrację podatkową tego innego państwa dochodów krajowego podmiotu powiązanego do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego i ich odpowiednie opodatkowanie;
 14. oświadczenie krajowego podmiotu powiązanego i zagranicznego podmiotu powiązanego, których wniosek dotyczy, o wycofaniu albo zrzeczeniu się środków zaskarżenia przewidzianych w obowiązujących te podmioty przepisach.

Jeżeli pismo (w tym wniosek o dokonanie korekty jednostronnej) nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, oraz nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie przekazanych danych, pismo pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli pismo (w tym wniosek o dokonanie korekty jednostronnej) nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a lub d, pkt 2 lub 4, Minister Finansów wzywa do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem o pozostawieniu pisma bez rozpatrzenia w przypadku nieuzupełnienia braków.

W celu efektywnej oceny czy wniosek jest uzasadniony Minister Finansów przedstawia wystandaryzowaną listę dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku. Informacje i dokumenty powinny obejmować okres objęty wnioskiem o korektę jednostronną jak również 2-3 lata przed i po tym okresie.

Wniosek o dokonanie korekty jednostronnej należy złożyć do Ministra Finansów w formie pisemnej:

 1. w postaci papierowej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Kluczowych Podmiotów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 1. w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Finansów.

Wniosek o dokonanie korekty jednostronnej nie podlega opłacie. 

Wniosek może być złożony przez pełnomocnika.

Termin złożenia wniosku

DTA, KA ani ustawa DRM nie określają terminu na złożenie wniosku o dokonanie korekty jednostronnej.

Wprowadzenie w życie

Minister Finansów niezwłocznie zawiadamia o dokonaniu korekty, a następnie w terminie 30 dni od dokonania korekty, przekazuje sprawę do właściwego organu podatkowego w celu wprowadzenia jej w życie.

Jednocześnie Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli nadpłata wynika z korekty jednostronnej.

Statystyki

Statystyka procedur prowadzonych na podstawie Konwencji arbitrażowej dostępna jest na stronie JTPF.

Statystyka procedur prowadzonych na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępna jest na stronie OECD.

Dane na stronie JTPF i OECD są co roku aktualizowane, w oparciu o informacje przesyłane przez poszczególne państwa członkowskie.