Odesłania z informacji (MAP)


Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

16.04.2024

Krajowy podmiot powiązany

Art. 2 pkt 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

krajowy podmiot powiązany – rozumie się przez to podmiot powiązany położony lub mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 2 pkt 5 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

podmioty powiązane – rozumie się przez to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

podmioty powiązane:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub
 4. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Pełnomocnik

W procedurze rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania podatnik może działać przez pełnomocnika. Dotyczy to wszystkich czynności w ramach procedury, chyba że charakter czynności wymaga osobistego działania podatnika. Działanie przez pełnomocnika wymaga umocowania do prowadzenia wskazanej procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Pełnomocnictwo dołącza się do pierwszego pisma składanego przez pełnomocnika – jeżeli nie zostało uprzednio złożone przez podatnika-mocodawcę.

Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące podatnika-mocodawcę i pełnomocnika, w tym ich identyfikatory podatkowe, a w przypadku pełnomocnika nieposiadającego identyfikatora podatkowego – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, a także adres pełnomocnika do doręczeń.

Pełnomocnictwo nie musi być składane według wzorów pełnomocnictw wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym uregulowanym w dziale IV Ordynacji podatkowej.

Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez Ministra Finansów jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.

Pełnomocnikiem podatnika może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że pełnomocnikiem może być zarówno tzw. pełnomocnik zawodowy (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) jak i inna osoba. W przypadku ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania w tej samej sprawie (procedurze), podatnik wskazuje Ministrowi Finansów pełnomocnika, który ma pełnić rolę pełnomocnika do doręczeń.

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa wywiera skutek od dnia zawiadomienia Ministra Finansów.

W zakresie nieuregulowanym przez ustawę DRM i stosowane odpowiednio przepisy rozdziału 3a działu IV Ordynacji podatkowej (wskazane w art. 9 ustawy DRM) stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Kwestia nieprawidłowego pełnomocnictwa i wezwania do uzupełnienia

W przypadku nieprzedstawienia pełnomocnictwa lub przedstawienia pełnomocnictwa niespełniającego wymogów ustawy DRM Minister Finansów wzywa do przedłożenia pełnomocnictwa spełniającego wymogi ustawy DRM.

Wystandaryzowana lista dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku

Lista dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wszczęcie

Ogólne

 1. dokumentacja podatkowa sporządzona zgodnie z Rozdziałem 1a Odział 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 2. polityka cen transferowych Grupy,
 3. sprawozdania finansowe Spółki wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta,
 4. struktura organizacyjna Grupy,
 5. schemat organizacyjny Spółki,
 6. schemat przepływów w Grupie, tj. opisanie wszystkich transakcji w ramach grupy, w których uczestniczyła Spółka (w tym zakupy/sprzedaż towarów, usług, opłaty licencyjne, badania i rozwój - wraz z kwotami na jakie były wycenione poszczególne transakcje i zastosowanymi metodami),
 7. szczegółowe informacje dotyczące transakcji ze spółką w której było doszacowanie, w szczególności rodzaje transakcji, kopie zawartych umów
 8. decyzja zagranicznych organów podatkowych,
 9. stanowisko Spółki odnośnie do korekty dokonanej przez zagraniczne organy podatkowe

Produkcja

 1. szczegółowa informacja o rodzajach produktów wytwarzanych przez Spółkę,
 2. informacja dotycząca dostawców surowców i materiałów, z wyszczególnieniem podmiotów powiązanych oraz globalnych kontraktów i umów ramowych,
 3. kalkulacja ceny sprzedaży produktów (sposób i metoda kalkulacji, benchmark),
 4. strukturę sprzedaży do podmiotów powiązanych i niezależnych,
 5. zestawienie kosztów związanych z produkcją

Dystrybucja

 1. struktura sprzedaży - % sprzedaży towarów w całości sprzedaży Spółki,
 2. struktura sprzedaży do podmiotów powiązanych i niezależnych,
 3. przedstawianie kalkulacji ceny zakupu towarów od podmiotów powiązanych (sposób i metoda kalkulacji, benchmark),
 4. zestawienie wartości sprzedaży wraz z osiągniętą marżą operacyjną,
 5. opisanie kanałów dystrybucji do podmiotów niezależnych oraz wskazanie globalnych kontraktów, umów ramowych z odbiorcami