Zaproszenie na IV Forum Cen Transferowych


„Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych" to wybrany przez uczestników temat IV FCT, które odbędzie się 4 grudnia 2018 r. w MF.
Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 26 listopada.

16.04.2024
Opublikowane: 23.11.2018

Formuła Forum

Formuła IV Forum przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Zaprezentowane i poddane pod dyskusję zostaną efekty prac trzech grup roboczych, które zostały powołane na II oraz III posiedzeniu Forum.

Omówione zostanie również zagadnienie restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych ma na celu wsparcie opracowania rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Jak wziąć udział w IV Forum Cen Transferowych

Posiedzenie robocze odbędzie się 4 grudnia br. w godz. 10.00 – 15.00 w sali 4440 w Ministerstwie Finansów (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12).

Spotkanie ma charakter otwarty, a o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Z powodów organizacyjnych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk, które mogą być zainteresowane tematyką cen transferowych.

Zgodnie z komunikatem podsumowującym III FCT, wprowadzone zostały dodatkowe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń),
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę); brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum,
  • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 2 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 26 listopada br. na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

oraz zamieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem następującej formuły:

[1] Dla osób, które zgłaszały swój udział w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca lub 11 września 2018 r.:

"Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 4 grudnia 2018 r."

[2] Dla osób, które nie zgłaszały swojego udziału w posiedzeniach roboczych Forum Cen Transferowych, które odbyły się 2 lipca lub 11 września 2018 r.:

"Zgłaszam uczestnictwo w spotkaniu roboczym Forum Cen Transferowych w dniu 4 grudnia 2018 r.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów  na potrzeby posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych w dniu 4 grudnia 2018 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Ministerstwo Finansów  w przyszłości na potrzeby dalszych działań w ramach spotkań Forum Cen Transferowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych."

Pliki do pobrania

Podsumowanie III Forum Cen Transferowych i zaproszenie do głosowania

Tematem III Forum było Zastosowanie metod weryfikacji CT dla różnych rodzajów transakcji. Powołano grupę roboczą. Kolejne Forum zajmie się restrukturyzacją. Można głosować nad wyborem tematów.

Podsumowanie II Forum Cen Transferowych

Powołano 2 grupy do opracowania materiałów nt. analiz porównawczych i opisów zgodności. Rezultaty przedstawimy na III Forum pt. Zastosowanie metod weryfikacji CT dla różnych rodzajów transakcji.