Podsumowanie III Forum Cen Transferowych i zaproszenie do głosowania


Tematem III Forum było Zastosowanie metod weryfikacji CT dla różnych rodzajów transakcji.
Powołano grupę roboczą.
Kolejne Forum zajmie się restrukturyzacją.
Można głosować nad wyborem tematów.

16.04.2024

Opublikowano: 4.10.2018

11 września 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się posiedzenie III Forum Cen Transferowych, którego tematem było "Zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji".

W posiedzeniu po raz kolejny udział wzięli przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas posiedzenia poruszono również zagadnienia związane z podsumowaniem rezultatów dotychczasowych prac grup roboczych, powołanych podczas II Forum oraz przedstawiono zasady kwalifikacji uczestników na kolejne posiedzenia FCT.

Rezultaty prac grup roboczych

Kierownicy grup roboczych, powołanych podczas posiedzenia II FCT w lipcu 2018 r. przedstawili uczestnikom Forum rezultaty prac obu zespołów. Projekty dokumentów obejmują:

  • rekomendacje w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych – grupa robocza nr 1,
  • rekomendacje dotyczących sporządzania opisu zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne – grupa robocza nr 2.

Podczas dyskusji nad projektami rekomendacji ustalono, że uczestnicy Forum zgłoszą uwagi i komentarze do obu projektów pisemnie (do 3 października 2018 r.). Na podstawie przekazanych uwag grupy robocze opracują dokumenty, będące wersjami finalnymi rekomendacji Forum Cen Transferowych. Zostaną one następnie udostępnione wszystkim zainteresowanym w trybie konsultacji podatkowych [1].

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem o FCT [2], dokumenty Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów. Jednakże FCT powołane zostało jako zespół opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów, stąd intencją MF jest wykorzystanie opinii, analiz i propozycji opracowanych przez Forum w ramach prac dotyczących usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Powyższy tryb pracy nad projektami dokumentów ustalono z uwzględnieniem Procedury opracowywania dokumentów grup roboczych przez Forum Cen Transferowych, którą zaprezentowano uczestnikom III FCT na początku posiedzenia (patrz "Pliki do pobrania").

Powołanie grupy roboczej ds. metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji

Uczestnicy Forum zdecydowali o powołaniu trzeciej grupy roboczej, której zadaniem będzie opracowanie rekomendacji w zakresie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji.

Rezultaty prac grupy roboczej zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Forum przez osobę kierującą jej  pracami.

Zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum Cen Transferowych

W związku z licznymi postulatami, dotyczącymi zwiększenia liczby uczestników posiedzeń Forum, uprzejmie informujemy, że ograniczenia w tym zakresie spowodowane są wyłącznie względami organizacyjnymi (pojemność sali). W związku z powyższym, aby umożliwić jak najszerszą reprezentację środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych i zwiększyć krąg uczestników, wprowadzono dodatkowe zasady kwalifikacji na posiedzenia FCT:

  • każdy podmiot zgłosić może wyłącznie jednego reprezentanta (zaproszenie przez organizatorów eksperta z danego podmiotu wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń)
  • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż jedną osobę); brak wskazania uczestnika oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu FCT,
  • kierujący pracami grup roboczych wskazują maksymalnie 2 dodatkowych reprezentantów grupy, którzy uczestniczą w kolejnym posiedzeniu (zaproszony członek grupy roboczej wyczerpuje pulę miejsc w ramach zgłoszeń dla danego podmiotu).

Powyższe zasady stosowane będą począwszy od kolejnego posiedzenia Forum Cen Transferowych.

Zapowiedź IV Forum Cen Transferowych i zaproszenie do głosowania

Uczestnicy III Forum jako przedmiot prac podczas następnego posiedzenia wskazali zagadnienie restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do głosowania nad wyborem szczegółowych tematów IV posiedzenia FCT.

W ankiecie, do której link zamieszamy poniżej, znajdą Państwo propozycje tematów (możliwe jest także zgłoszenie własnej propozycji tematu w zakresie zagadnienia restrukturyzacji). Aby wziąć udział w ankiecie, należy wejść na stronę głosowania poprzez link www.sli.do, wpisując kod wydarzenia: FCT4tematy (nie ma konieczności logowania).

Termin głosowania upływa 17 października 2018 r.

Wyniki głosowania zostaną przedstawione w komunikacie na stronie https://finanse-arch.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1 w zakładce CENY TRANSFEROWE.

 


[1] Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych.

[2] §8 ust. 2 Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Pliki do pobrania