O Forum Cen Transferowych


Czym jest Forum? Podstawowe informacje.

17.05.2021

Mapa świata. Szare kontynenty poprzecinane czerwonymi liniami zalezności. Obok napis: FCT. Forum Cen Transferowych

Czym jest Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (dokument dostępny w części Pliki do pobrania).

Forum stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych. Forum przygotowuje rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące uproszczenie i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

W pracach FCT biorą udział osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych, w tym przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Posiedzenia Forum odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Zwołuje je Przewodniczący Forum poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ogłoszenia o Forum można znaleźć także w zakładce Ogłoszenia i informacje bieżące.

Spotkania Forum mają charakter otwarty. Udział w Forum może wziąć każda osoba zainteresowana, która zgłosiły swój udział na podstawie ogłoszenia o posiedzeniu Forum, a także zaproszeni eksperci. O udziale w posiedzeniach decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników Forum może być ograniczona. Agenda oraz szczegółowe zasady wzięcia udziału w Forum są każdorazowo publikowane w ogłoszeniach o kolejnych posiedzeniach Forum.

Prace grup roboczych

Formuła FCT przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów cen transferowych w postaci dokumentów Forum opracowywane są w ramach grup roboczych. Członkowie grup roboczych są wyłaniani spośród uczestników danego posiedzenia Forum. Prace grupy roboczej toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty prezentowane są każdorazowo na najbliższym posiedzeniu FCT. Wynikiem prac grupy roboczej jest uzgodniony dokument, zatwierdzany przez Forum jako rekomendacja FCT i publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rekomendacje przyjęte przez FCT nie są wiążące dla Ministra Finansów, a także nie stanowią interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z „Procedurą opracowywania dokumentów grup roboczych przez Forum Cen Transferowych” (dokument dostępny w części Pliki do pobrania) wypracowane rekomendacje prze Forum są poddawane procesowi konsultacji podatkowych, w ramach których swoje propozycje lub uwagi może zgłosić każdy zainteresowany. W efekcie dokumenty te mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania wyjaśnień przepisów prawa podatkowego, interpretacji ogólnych lub w ramach prac legislacyjnych.

Infografika: Schemat procedowania dokumentów grup roboczych przez Forum Cen Transferowych. Wersja tekstowa dostępna poniżej

Schemat procedowania dokumentów grup roboczych przez Forum Cen Transferowych

Posiedzenie Forum - powołanie grupy roboczej

 • wybór członków (max. 20) i obserwatorów z MF i KAF
 • wybór Kierownika grupy roboczej
 • Wskazanie przedmiotu prac
 • Wyznaczenie terminu na opracowanie materiału

Grupa robocza

 • przygotowanie uzgodnionego dokumentu
 • przekazanie dokumentu do kierownictwa FCT najpóźniej 10 dni przed kolejnym posiedzeniem Forum,
 • udostępnienie dokumentu uczestnikom Forum przez Kierownictwo FCT

Powstanie dokumentu Grupy roboczej

Posiedzenie Forum

 • prezentacja treści dokumentu przez Kierownika grupy roboczej
 • dyskusja (uwagi może zgłaszać także MF i KAS)
 • ustalenie finalnej wersji dokumentu Forum lub
 • wyznaczenie terminu na pisemne uwagi uczestników Forum i dalsze prace grupy roboczej.

Grupa robocza

 • rozpatrzenie otrzymanycch uwag
 • opracowanie wersji finalnej dokumentu
 • zakończenie prac grupy

Powstanie Dokumentu Forum. 

Publikacja dokumentu w serwisie MF.

MF

MF podejmuje decyzję o:

 • wydaniu interpretacji podatkowej lub
 • wydaniu objaśnień podatkowych lub
 • podjęciu innych działań (w tym  prac legislacyjnych)

MF

 • Konsultacje podatkowe projketu dokumentu opracowanego przez MF (interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych) dla wszystkich zainteresowanych)
  • Publikacja projektu dokumentu w ramach konsultacji w serwisie MF
 • raport z konsultacji podatkowych
  • Publikacja raportu z konsultacji w serwisie MF

Rekomendacje Forum

Z dotychczas opracowanymi dokumentami przez Forum można zapoznać się w zakładce Dokumenty Forum Cen Transferowych w części Rekomendacje Forum Cen Transferowych.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia i informacje bieżące

W tym miejscu znajdziesz ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące Forum Cen Transferowych

Dokumenty Forum Cen Transferowych

Dokumenty wypracowane w ramach prac Forum Cen Transferowych