O Forum Cen Transferowych


Czym jest Forum? Podstawowe informacje.

10.06.2024

Mapa świata. Szare kontynenty poprzecinane czerwonymi liniami zalezności. Obok napis: FCT. Forum Cen Transferowych

Czym jest Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (dokument dostępny w części Pliki do pobrania).

Forum stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych. Forum przygotowuje rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące uproszczenie i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

W pracach FCT biorą udział osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych, w tym przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Posiedzenia Forum odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Zwołuje je Przewodniczący Forum poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ogłoszenia o Forum można znaleźć także w zakładce Ogłoszenia i informacje bieżące.

Spotkania Forum mają charakter otwarty. Udział w Forum może wziąć każda osoba zainteresowana, która zgłosiły swój udział na podstawie ogłoszenia o posiedzeniu Forum, a także zaproszeni eksperci. O udziale w posiedzeniach decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników Forum może być ograniczona. Agenda oraz szczegółowe zasady wzięcia udziału w Forum są każdorazowo publikowane w ogłoszeniach o kolejnych posiedzeniach Forum.

Prace grup roboczych

Formuła FCT przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów cen transferowych w postaci dokumentów Forum opracowywane są w ramach grup roboczych. Członkowie grup roboczych są wyłaniani spośród uczestników danego posiedzenia Forum. Prace grupy roboczej toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty prezentowane są każdorazowo na najbliższym posiedzeniu FCT. Wynikiem prac grupy roboczej jest uzgodniony dokument, zatwierdzany przez Forum jako rekomendacja FCT i publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych, FCT przedstawia w formie pisemnej opinie, w tym do projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Forum, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych, które nie są wiążące dla MF. Ministerstwo Finansów nie ponosi zatem bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności co do przekazywanej treści materiałów przygotowanych przez FCT lub grupę roboczą działającą przy FCT.

Dokumenty prac FCT lub grupy roboczej działającej przy FCT nie są stanowiskiem MF, jak również nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Powyższe materiały mogą natomiast zostać wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami, np. legislacyjnymi.

Zgodnie z „Procedurą opracowywania dokumentów grup roboczych przez Forum Cen Transferowych” (dokument dostępny w części Pliki do pobrania) wypracowane rekomendacje prze Forum są poddawane procesowi konsultacji podatkowych, w ramach których swoje propozycje lub uwagi może zgłosić każdy zainteresowany. W efekcie dokumenty te mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania wyjaśnień przepisów prawa podatkowego, interpretacji ogólnych lub w ramach prac legislacyjnych.

Schemat procedowania dokumentów grup roboczych przez Forum Cen Transferowych

Posiedzenie Forum - powołanie grupy roboczej

 • wybór członków (max. 20) i obserwatorów z MF i KAF
 • wybór Kierownika grupy roboczej
 • Wskazanie przedmiotu prac
 • Wyznaczenie terminu na opracowanie materiału

Grupa robocza

 • przygotowanie uzgodnionego dokumentu
 • przekazanie dokumentu do kierownictwa FCT najpóźniej 10 dni przed kolejnym posiedzeniem Forum,
 • udostępnienie dokumentu uczestnikom Forum przez Kierownictwo FCT

Powstanie dokumentu Grupy roboczej

Posiedzenie Forum

 • prezentacja treści dokumentu przez Kierownika grupy roboczej
 • dyskusja (uwagi może zgłaszać także MF i KAS)
 • ustalenie finalnej wersji dokumentu Forum lub
 • wyznaczenie terminu na pisemne uwagi uczestników Forum i dalsze prace grupy roboczej.

Grupa robocza

 • rozpatrzenie otrzymanych uwag
 • opracowanie wersji finalnej dokumentu
 • zakończenie prac grupy

Powstanie Dokumentu Forum. 

Publikacja dokumentu w serwisie MF.

MF

MF podejmuje decyzję odnoście ew. dalszych działań, w tym o:

 • wydaniu interpretacji podatkowej lub
 • wydaniu objaśnień podatkowych lub
 • podjęciu innych działań (w tym  prac legislacyjnych)

MF

 • Konsultacje podatkowe projektu dokumentu opracowanego przez MF (interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych) dla wszystkich zainteresowanych)
  • Publikacja projektu dokumentu w ramach konsultacji w serwisie MF
 • raport z konsultacji podatkowych
  • Ewentualna publikacja raportu z konsultacji w serwisie MF

 

Rekomendacje Forum

Z dotychczas opracowanymi dokumentami przez Forum można zapoznać się w zakładce Dokumenty Forum Cen Transferowych w części Rekomendacje Forum Cen Transferowych.

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenia i informacje bieżące

W tym miejscu znajdziesz ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące Forum Cen Transferowych

Dokumenty Forum Cen Transferowych

Dokumenty wypracowane w ramach prac Forum Cen Transferowych