Prace i publikacje UE i JTPF


Materiały z Unii Europejskiej i Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych (JTFF)

28.11.2023

Zobacz oficjalną stronę Komisji Europejskiej

Eliminowanie podwójnego opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych

Postanowienia konwencji arbitrażowej umożliwiają eliminację zjawiska podwójnego opodatkowania, które stanowi konsekwencję przeprowadzenia tzw. korekty pierwotnej przez jedno z państw stron konwencji.

Przystąpienie do konwencji arbitrażowej Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

CONVENTION ON THE ACCESSION of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (2005/c 160/01)

Najważniejsze dokumenty związane z pracami Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych

Zmieniony kodeks postępowania wspierającego skuteczne wprowadzanie w życie Konwencji arbitrażowej

Revised Code of Conduct for the effective implementation of the Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (2009/C 322/01)

Kodeks bardziej szczegółowo opisuje zasady skutecznego wprowadzania w życie Konwencji arbitrażowej. Odnosi się w szczególności do interpretacji niektórych jej postanowień.

Kodeks postępowania ws. dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union (EU TPD), (EU Official Journal 2006/C 176)

Kodeks, wprowadzony rezolucją Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie (DCT UE), z dnia 27 czerwca 2006 r. dot. wdrożenia znormalizowanej i częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Jest on skierowany do państw członkowskich. Ma on również zachęcić przedsiębiorstwa wielonarodowe do stosowania podejścia DCT UE.

Raport nt. stosowania danych porównawczych w UE

Report on the Use of Comparables in the EU) (PDF, 700 kB)

Raport zawiera zbiór dobrych praktyk w odniesieniu do analizy danych porównawczych.

Raport końcowy nt. poprawy funkcjonowania Konwencji arbitrażowej

Final Report on Improving the Functioning of the Arbitration Convention (PDF, 415kB)

Raport zawiera propozycje zmian do kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wprowadzanie w życie Konwencji arbitrażowej.

Prace JTPF w okresie od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2012 to January 2014

Komunikat dotyczy prac Forum i zawiera raporty JTPF ws. korekty wtórnej (JTPF Report on Secondary Adjustments - (PDF, 52 kB)), zarządzania ryzykiem (JTPF Report on Transfer Pricing Risk Management - (PDF, 178 kB)) oraz korekty wyrównującej (JTPF Report on Compensating Adjustment - (PDF, 62 kB)).

Unikanie sporów i postępowań rezolucyjnych oraz wytyczne w zakresie uprzednich porozumień cenowych w Unii Europejskiej

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for Advance Pricing Agreements within the European Union (COM 2007/71)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ws. prac Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych (COM 2007/71) dotyczy przeciwdziałania powstawaniu sporów w zakresie cen transferowych i związanego z nimi podwójnego opodatkowania. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki wytycznym dot. uprzednich porozumień cenowych (APA) w UE, opartym o najlepszą praktykę ustaloną przez JTPF.

Wytyczne dot. usług wewnątrzgrupowych o niskiej wartości dodanej oraz możliwe podejścia do nieunijnych procedur trójstronnych

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum from April 2009 to June 2010 including proposed 1. Guidelines on low-value-adding intra-group services and 2. Potential approaches to non-EU triangular cases (COM 2011/16)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ws. prac Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych od kwietnia 2009 do czerwca 2010 (COM 2011/16) zawiera wytyczne w zakresie usług świadczonych wewnątrz grup podmiotów powiązanych. Wskazuje pewne parametry dot. rodzajów usług, które nie generują wysokiej wartości dodanej i w odniesieniu do których można korzystać z uproszczonego podejścia.

Dokument podaje również definicję rodzajów spraw trójstronnych oraz propozycje rozwiązywania sporów dot. podwójnego opodatkowania. Chodzi m.in.: o ulepszenie i rozszerzenie sieci umów podatkowych, zastosowanie z mocą wsteczną wyników uprzednich porozumień cenowych i elastyczne stosowanie niektórych procedur związanych ze wzajemnym porozumiewaniem się.

Raport nt. małych i średnich przedsiębiorstw oraz cen transferowych oraz raport nt. porozumień o podziale kosztów dla usług nie tworzących dóbr niematerialnych

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2010 to June 2012 and related proposals 1. Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing and 2. Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP) (COM 2012/516)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych od lipca 2010 do czerwca 2012 (COM 2012/516) zawiera zalecenia ws. jednolitego sposobu rozpatrywania konkretnych wymogów cen transferowych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedstawia m.in. różne etapy osiągania przez MŚP zgodności z zasadami dot. cen transferowych.

Dokument zawiera różne pojęcia, które stanowią podstawę porozumień ws. podziału kosztów oraz usług wewnątrzgrupowych. Nacisk został położony na najbardziej odpowiedni sposób, w jaki kontroler może stwierdzić zastosowanie zasady ceny rynkowej do porozumień ws. podziału kosztów, w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Joint Transfer Pricing Forum (JTPF).