Prace i publikacje OECD


Przydatne prace i publikacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

16.04.2024

Oficjalna witryna Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): http://www.oecd.org

Wytyczne OCED w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

Wytyczne w sprawie stosowania zasady "arm's length", stanowią międzynarodowy konsensus w odniesieniu do podatkowego traktowania zagadnienia cen transferowych. Wytyczne dotyczą przede wszystkim dokonywanej dla celów podatkowych wyceny transgranicznych transakcji między podmiotami powiązanymi, w taki sposób, aby zyski przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu nie były sztucznie przerzucane, a podatnicy odprowadzali podatki adekwatne do rzeczywistej działalności w danym państwie. Dla podatników z kolei istotne jest, aby ograniczać ryzyko podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Wytyczne zawarte w tej publikacji pomagają w realizacji tych celów.

Raport dot. przypisywania zysku do zakładu 

Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments

Raport ten powstał aby wprowadz analogiczne zasady do tych, które zostały określone w Wytycznych OECD, w odniesieniu do określania zysku, który podlega przypisaniu do zakładu (Permanent Establishment).

Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od majątku i dochodu

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital

Konwencja ta dotyczy podwójnego opodatkowania prawnego, które ma szkodliwy wpływ na międzynarodową wymianę towarów i usług, kapitału, technologii i osób. Aby uniknąć tych przeszkód OECD wypracowało modelowe rozwiązanie, które stanowi wzór dla zawieranych dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Podręcznik Skutecznych Procedur Wzajemnego Porozumiewania Się

Manual on Effective Mutual Agreement Procedures – MEMAP

Podręcznik on-line dotyczący skutecznych procedur wzajemnego porozumienia (MEMAP). Jest częścią szerszego projektu poprawy funkcjonowania istniejących międzynarodowych procedur sporu podatkowego i opracowania dodatkowych mechanizmów rozwiązywania sporów. Zapewnia administracjom podatkowym i podatnikom podstawowe informacje na temat działania procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i określa dobre praktyki w zakresie procedury MAP.

Raport dot. zmiany wytycznych OECD w zakresie poprawy analiz przeprowadzanych na potrzeby cen transferowych, w celu zapewnienia właściwego przypisywania dochodów

Raport jest wynikiem prac OECD/G20 w ramach projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project) i zawiera zmiany wytycznych OECD, które pozwalają na właściwe przypisywanie dochodów, czyli powiązanie tych dochodów z łańcuchem kreacji wartości dodanej w grupie podmiotów powiązanych oraz właściwego przypisania ryzyka. Dokument prezentuje również szczególne podejście m.in wobec transakcji, których przedmiotem są wartości niematerialne, usługi o niskiej wartości dodanej czy transakcje towarowe (obrót dobrami o charakterze powszechnym).

Raport dot. dokumentacji cen transferowych i raportowania CbC 

W zakresie działania 13 BEPS wprowadzono katalog wymogów w zakresie dokumentacji transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz wprowadzenia tzw. raportów CbC, które pozwalają na analizę ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych.

Raport dot. zapobiegania sztucznego unikania statusu zakładu

Raport zawiera zmiany definicji zakładu zawartej w Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od majątku i dochodu, które są reakcją na strategie wykorzystywane do unikania opodatkowania.

Projekt podręcznika dot. oceny ryzyka w zakresie cen transferowych

Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment

Cel tego projektu to stworzenie praktycznego podręcznika, który będzie zawierał jasne i szczegółowe rozwiązania, jakie państwa mogą stosować w procesie oceny ryzyka cen transferowych. Projekt ten nie został jeszcze zakończony. Dostępny jest projekt raportu, do którego zainteresowane strony mogły zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie OECD poświęconej cenom transferowym:

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing