BREXIT - informacja w sprawie opodatkowania akcyzą


16.04.2024

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C384 I/01) (tzw. umowa wyjścia) weszła w życie 1 lutego 2020 r. Umowa ta zawierała ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo.

Zgodnie z umową wyjścia, do 31 grudnia 2020 r. obowiązywał okres przejściowy. Okres ten zakładał utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach.

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie w sprawie warunków współpracy po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Umowa między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Umowa o handlu i współpracy) od 1 stycznia 2021 r. była tymczasowo stosowana i weszła w życie 1 maja 2021 r.

Zjednoczone Królestwo traktowane jest jak każde inne państwo niebędące członkiem UE. W szczególności w handlu między Zjednoczonym Królestwem a UE obowiązują procedury i formalności celne.

Oznacza to, że w relacjach pomiędzy UE a Wielką Brytanią przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z UK na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do UK traktujesz odpowiednio jako import lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych i dochowujesz formalności określonych w przepisach prawa celnego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Cło/Brexit.

Nie masz możliwości przemieszczenia, z zastrzeżeniem przemieszczeń rozpoczętych przed i zakończonych po upływie okresu przejściowego, między terytorium UK a terytorium Polski (lub innych państw członkowskich) wyrobów akcyzowych:

 • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie e-AD w Systemie EMCS,
 • dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (co do zasady z zapłaconą akcyzą) – na podstawie dokumentów unijnych, tj. obecnie na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), a od 13 lutego 2023 roku również w Systemie EMCS.

Po wejściu w życie Umowy o handlu i współpracy zaszły m.in. następujące zmiany:

 • straciły ważność: rejestracja podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii w bazie SEED i ich zezwolenia,
 • nie masz możliwości rejestracji nowych zezwoleń dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, a także aktualizacji starych,
 • unieważnione są zezwolenia podmiotów prowadzących składy podatkowe mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kontrolowane przez nie składy podatkowe nie mogą już prowadzić wewnątrzunijnego transgranicznego przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • żadne dane z SEED nie są udostępniane Wielkiej Brytanii,
 • nie ma podstawy prawnej do skorzystania z zabezpieczenia posiadanego przez brytyjskich nadawców i/lub odbiorców,
 • nie stosuje się niektórych zwolnień od akcyzy, które wynikały z członkostwa UK w UE, np. w zakresie skażonego alkoholu etylowego,

Wymagania w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy, po zmianie statusu UK (z „państwa członkowskiego” na „państwo trzecie”), przy imporcie do Polski alkoholu:

 • skażonego całkowicie (CDA) – alkohol musi być skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego;
 • skażonego częściowo zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (PDA) – alkohol musi być skażony zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 761, z późn. zm.).

Przywóz samochodu osobowego z UK do Polski, w chwili obecnej, wypełnia definicję importu.

 • Import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą w myśl art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.
 • Jeśli jesteś podatnikiem i importujesz samochód osobowy, twoim obowiązkiem jest obliczenie i wykazanie kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym, które składasz organowi podatkowemu właściwemu w zakresie akcyzy z tytułu importu, tj. naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Nowe obowiązki w związku z wejściem w życie Umowy o handlu i współpracy, dotyczącej relacji z Wielką Brytanią:

 • obowiązki wynikające z prawa celnego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Cło/Brexit.
 • posiadanie statusu zarejestrowanego wysyłającego – w celu objęcia importowanych z UK wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski najpierw dopuszczasz te wyroby do obrotu na terytorium kraju (uzyskają one wówczas status wyrobów unijnych), a dopiero po dokonaniu tej czynności przemieszczasz je z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego np. do składu podatkowego na terytorium kraju;
 • obowiązek obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym – w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z UK po dniu wyjścia UK z UE, co do zasady, obowiązany jesteś do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym i w przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe nie zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju płacisz akcyzę w terminie określonym dla należności celnych przywozowych.

Konsekwencje wejścia w życie Umowy o handlu i współpracy - relacje z Irlandią Północną.

Protokół w sprawie Irlandii Północnej/Irlandii (Protokół IE/NI) stanowi, że niektóre przepisy prawa UE mają zastosowanie również do i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej. Stanowi on również, że w zakresie, w jakim przepisy UE mają zastosowanie do Irlandii Północnej i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do tego kraju, kraj ten jest traktowany jak państwo członkowskie.

Protokół IE/NI stanowi, że przepisy UE dotyczące akcyzy mają zastosowanie do i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej.

W szczególności oznacza to między innymi, że:

 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych między Irlandią Północną a innymi częściami Zjednoczonego Królestwa uznaje się za import lub export zgodnie z przepisami unijnymi dot. podatku akcyzowego,
 • przemieszczenia wyrobów akcyzowych między Irlandią Północną a państwami członkowskimi UE traktowane jest jak przemieszczenia między państwami członkowskimi,
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą z siedzibą w Irlandii Północnej i chcesz przemieszczać wyroby akcyzowe do i z państw członkowskich UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, będziesz musiał posiadać rejestrację w systemie SEED,
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą z siedzibą w Irlandii Północnej, jesteś zarejestrowany w SEED, stosujesz wówczas przepisy unijne dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych, w tym systemu EMCS, przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych do i z państw członkowskich UE,
 • magazynowanie i przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terenie Irlandii Północnej podlega przepisom dyrektywy 2008/118/WE (od 13/02/2023 dyrektywa 2020/262).

Współpraca administracyjna z Wielką Brytanią

Współpracę administracyjną w zakresie podatku akcyzowego między państwami członkowskimi UE a Zjednoczonym Królestwem kontynuuje się (przez cztery lata od zakończenia okresu przejściowego) na dotychczasowych zasadach zgodnie z art. 99 ust. 2 umowy wyjścia. Współpraca administracyjna dotyczy przemieszczeń, które rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego oraz do przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętym art. 52 niniejszej umowy (przemieszczeń, które rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie tj. do 31 maja 2021 r.).

Pomoc przy odzyskiwaniu należności z zakresu podatku akcyzowego kontynuuje się na dotychczasowych zasadach (przez pięć lat od zakończenia okresu przejściowego) w odniesieniu do wyżej wskazanych przemieszczeń, zgodnie z art. 100 umowy wyjścia.

Dodatkowe informacje Komisji Europejskiej w zakresie akcyzy:

Brexit a cło

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca formalności celnych w relacjach handlowych z Wielką Brytanią po brexicie