BREXIT - informacja w sprawie opodatkowania akcyzą


Informacja w sprawie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych w przypadku braku umowy o przyszłych relacjach i nieprzedłużenia okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia

22.12.2020

W dniu 1 lutego 2020 r. weszła w życie Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C384 I/01) (tzw. umowa wyjścia), która wraz z deklaracją polityczną zawiera ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo. Mają one stanowić podstawę do opracowania tekstu prawnego dot. przyszłych relacji (tzw. umowa o przyszłych relacjach).

Aktualnie w stosunkach UE-Zjednoczone Królestwo obowiązuje tzw. okres przejściowy, który zakończy się z upływem dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z umową wyjścia. Warunki obowiązywania okresu przejściowego w polskim porządku prawnym zostały potwierdzone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019, poz. 1516). Okres ten zakłada utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach. Oznacza to, że w tym czasie Wielka Brytania generalnie jest nadal traktowana jako państwo członkowskie, także w zakresie uczestniczenia w jednolitym rynku i unii celnej. Dla polskich przedsiębiorców okres przejściowy oznacza brak zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią, tj. m.in. obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie akcyzy.

Konsekwencje umowy wyjścia w zakresie podatku akcyzowego.

 • Do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na przyjęty okres przejściowy, w odniesieniu do UK stosowane są unijne regulacje (w tym m.in. Dyrektywa Rady 2008/118/WE) dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych (Wielka Brytania jest bowiem w tym zakresie nadal traktowana jak państwo członkowskie UE). Przedmiotowe przepisy będą miały zastosowanie w ograniczonym zakresie także po 31 grudnia 2020 r. Wynika to z regulacji art. 52 i 53 umowy wyjścia oraz z postanowień zawartych w Załączniku IV do umowy wyjścia.
 • Zgodnie z art. 52 umowy wyjścia „Dyrektywa Rady 2008/118/WE ma zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz do przemieszczania wyrobów akcyzowych po ich dopuszczeniu do konsumpcji z terytorium Zjednoczonego Królestwa do terytorium państwa członkowskiego, bądź w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że przemieszczenie rozpoczęło się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyło się po jego upływie”.
 • 53 umowy wyjścia przewiduje, że UK będzie miała m.in. dostęp do sieci, systemów informatycznych oraz baz danych (w tym do Systemu EMCS), w zakresie absolutnie niezbędnym do wypełniania obowiązków określonych w ww. art. 52 tej umowy.
 • Załącznik IV (Część II) do umowy wyjścia precyzuje, że do 31 maja 2021 r. w celu wyjaśniania przemieszczeń wyrobów akcyzowych rozpoczętych i niezakończonych do 31 grudnia 2020 r. w Systemie EMCS będzie możliwe wysyłanie do/z UK raportów odbioru/wywozu oraz wiadomości dotyczących niezakończonych przemieszczeń (patrz również Komunikat KE z dnia 10 grudnia 2020 r. REV2).

W zakresie dalszych relacji UE ze Zjednoczonym Królestwem, na chwilę obecną trudno jest określić, czy zostaną one uregulowane do końca 2020 r. i jak to nastąpi. Wycofanie się Wielkiej Brytanii z dorobku prawnego UE, rynku wewnętrznego i unii celnej po zakończeniu okresu przejściowego, z wyłączeniem przemieszczeń o których mowa w art. 52 umowy wyjścia i ich obsługi zgodnie z art. 53 tejże umowy, będzie powodować konkretne skutki w obszarze podatku akcyzowego.

Skutki w zakresie podatku akcyzowego, po upływie okresu przejściowego będą inne w odniesieniu do relacji z Wielką Brytanią i inne – do relacji z Irlandią Północną, z uwagi na przyjęty Protokół w sprawie Irlandii Północnej/Irlandii ("protokół IE/NI"). Zgodnie z umową wyjścia, Protokół IE/NI znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego i będzie stosowany przez cztery lata od zakończenia okresu przejściowego z możliwością dalszego przedłużenia jego obowiązywania w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie przez Zgromadzenie Ustawodawcze Irlandii Północnej.

 Konsekwencje zakończenia okresu przejściowego w zakresie podatku akcyzowego dot. relacji z Wielką Brytanią.

W związku z powyższym, oraz z zastrzeżeniem postanowień ww. art. 52 i 53 umowy wyjścia, w przypadku zakończenia okresu przejściowego w relacjach pomiędzy UE a Wielką Brytanią przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z UK na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do UK będzie traktowany odpowiednio jako import lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, co będzie skutkowało koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach prawa celnego. Więcej informacji na ten temat w zakładce Cło/Brexit.

Nie będzie możliwości przemieszczenia, z zastrzeżeniem przemieszczeń rozpoczętych przed i zakończonych po upływie okresu przejściowego, między terytorium UK a terytorium Polski (lub innych państw członkowskich) wyrobów akcyzowych:

 • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie e-AD w Systemie EMCS,
 • dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (co do zasady z zapłaconą akcyzą) – na podstawie dokumentów unijnych, tj. obecnie na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), a w przyszłości również w Systemie EMCS.

Zgodnie z komunikatem KE z 10 grudnia 2020 r., z końcem okresu przejściowego w systemie akcyzowym UE zajdą m.in. następujące zmiany:

 • stracą ważność: rejestracja podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii w bazie SEED i ich zezwolenia,
 • nie będzie możliwa rejestracja nowych zezwoleń dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, a także aktualizacja starych,
 • unieważnione zostaną zezwolenia podmiotów prowadzących składy podatkowe mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kontrolowane przez nie składy podatkowe nie będą już mogły prowadzić wewnątrzunijnego transgranicznego przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • żadne dane z SEED nie będą udostępniane Wielkiej Brytanii,
 • nie będzie podstawy prawnej do skorzystania z zabezpieczenia posiadanego przez brytyjskich nadawców i/lub odbiorców,
 • nie będą mieć zastosowania niektóre zwolnienia od akcyzy, które wynikały z członkostwa UK w UE, np. w zakresie skażonego alkoholu etylowego,

Wymagania w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy, po zmianie statusu UK (z „państwa członkowskiego” na „państwo trzecie”), przy imporcie do Polski alkoholu:

 • skażonego całkowicie (CDA) – skażenie całkowite środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego;
 • skażonego częściowo zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (PDA) – skażenie zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 2158).

Przywóz samochodu osobowego z UK do Polski, po zakończeniu okresu przejściowego, będzie wypełniał definicję importu.

Przedsiębiorcy dokonujący importu samochodów osobowych z UK zobowiązani będą obliczać i wykazywać kwotę akcyzy w zgłoszeniu celnym w taki sam sposób, jak obecnie dokonują tego podatnicy importujący samochody z krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE.

 • Import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą w myśl art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.
 • Na podatniku dokonującym importu samochodu osobowego ciąży obowiązek obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym, które składane jest organowi podatkowemu właściwemu w zakresie akcyzy z tytułu importu, tj. naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Nowe obowiązki w związku z upływem okresu przejściowego, dot. relacji z Wielką Brytanią:

 • obowiązki wynikające z prawa celnego. Więcej informacji na ten temat w zakładce Cło/Brexit.
 • posiadanie statusu zarejestrowanego wysyłającego– w celu objęcia importowanych z UK wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski trzeba będzie najpierw dopuścić te wyroby do obrotu na terytorium kraju (uzyskają one wówczas status wyrobów unijnych), a dopiero po dokonaniu tej czynności będzie można przemieścić je z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego np. do składu podatkowego na terytorium kraju;
 • obowiązek obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym– w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z UK po dniu wyjścia UK z UE podatnik będzie, co do zasady, obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym i w przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe nie zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju podatnik będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy w terminie określonym dla należności celnych przywozowych.

Konsekwencje zakończenia okresu przejściowego w zakresie podatku akcyzowego, dot. relacji z Irlandią Północną.

Protokół IE/NI stanowi, że niektóre przepisy prawa UE mają zastosowanie również do i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej. Stanowi on również, że w zakresie, w jakim przepisy UE mają zastosowanie do Irlandii Północnej i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do tego kraju, kraj ten jest traktowany jak państwo członkowskie (Artykuł 7 ust. 1 umowy wyjścia w związku z artykułem 13 ust. 1 protokołu IE / NI).

Protokół IE/NI stanowi, że przepisy UE dotyczące akcyzy mają zastosowanie do i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (Artykuł 8 and Załącznik 3, Sekcja 2 Protokołu IE/IN).

W szczególności oznacza to między innymi, że:

 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych między Irlandią Północną a innymi częściami Zjednoczonego Królestwa będzie uznawane za import lub export zgodnie z przepisami unijnymi dot. podatku akcyzowego,
 • przemieszczenia wyrobów akcyzowych między Irlandią Północną a państwami członkowskimi UE będą traktowane jak przemieszczenia między państwami członkowskimi,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Irlandii Północnej, które zechcą przemieszczać wyroby akcyzowe do i z państw członkowskich UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, będą musiały posiadać rejestrację w systemie SEED,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Irlandii Północnej, zarejestrowane w SEED, będą zobowiązane do stosowania przepisów unijnych dot. przemieszczania wyrobów akcyzowych, w tym systemu EMCS, przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych do i z państw członkowskich UE,
 • magazynowanie i przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terenie Irlandii Północnej będzie podlegało przepisom dyrektywy 2008/118/WE.

  Współpraca administracyjna

  W art. 99 ust. 2 umowy wyjścia, przewidziano kontynuację współpracy administracyjnej w zakresie podatku akcyzowego (przez cztery lata od zakończenia okresu przejściowego) między państwami członkowskimi UE a Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do przemieszczeń, które rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego oraz do przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętym art. 52 niniejszej umowy (przemieszczeń, które rozpoczęły się przed zakończeniem okresu przejściowego i zakończyły się po jego upływie tj. do 31 maja 2021 r.).

  W art. 100 umowy wyjścia przewidziano kontynuację pomocy przy odzyskiwaniu należności z zakresu podatku akcyzowego (przez pięć lat od zakończenia okresu przejściowego) w odniesieniu do wyżej wskazanych przemieszczeń.

Dodatkowe informacje Komisji Europejskiej w zakresie akcyzy:

 

Brexit a cło

Informacja dla środowiska biznesowego na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE.

Brexit a cło

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca formalności celnych w relacjach handlowych z Wielką Brytanią po brexicie