Odroczenie procedury WHT refund


Informujemy o wejściu w życie przepisów odraczających obowiązywanie procedury WHT refund

16.04.2024

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odraczające wzorem lat ubiegłych obowiązywanie tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku) do 31 grudnia 2021 r.

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1159)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1158)

Zmodernizowane regulacje ustawowe, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania ww. procedury WHT refund, są elementem Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1532, 1532-A) i powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kluczowe założenia leżące u podstaw modernizacji regulacji ustawowych były konsultowane z przedstawicielami biznesu.

WHT

Zmiana systemu poboru podatku u źródła